1 Samuel

HOT(i) 1 ויהי אישׁ אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושׁמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי׃ 2 ולו שׁתי נשׁים שׁם אחת חנה ושׁם השׁנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃ 3 ועלה האישׁ ההוא מעירו מימים ימימה להשׁתחות ולזבח ליהוה צבאות בשׁלה ושׁם שׁני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה׃ 4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשׁתו ולכל בניה ובנותיה מנות׃ 5 ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את חנה אהב ויהוה סגר רחמה׃ 6 וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃ 7 וכן יעשׂה שׁנה בשׁנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃ 8 ויאמר לה אלקנה אישׁה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשׂרה בנים׃ 9 ותקם חנה אחרי אכלה בשׁלה ואחרי שׁתה ועלי הכהן ישׁב על הכסא על מזוזת היכל יהוה׃ 10 והיא מרת נפשׁ ותתפלל על יהוה ובכה תבכה׃ 11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשׁכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשׁים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשׁו׃ 12 והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שׁמר את פיה׃ 13 וחנה היא מדברת על לבה רק שׂפתיה נעות וקולה לא ישׁמע ויחשׁבה עלי לשׁכרה׃ 14 ויאמר אליה עלי עד מתי תשׁתכרין הסירי את יינך מעליך׃ 15 ותען חנה ותאמר לא אדני אשׁה קשׁת רוח אנכי ויין ושׁכר לא שׁתיתי ואשׁפך את נפשׁי לפני יהוה׃ 16 אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרב שׂיחי וכעסי דברתי עד הנה׃ 17 ויען עלי ויאמר לכי לשׁלום ואלהי ישׂראל יתן את שׁלתך אשׁר שׁאלת מעמו׃ 18 ותאמר תמצא שׁפחתך חן בעיניך ותלך האשׁה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד׃ 19 וישׁכמו בבקר וישׁתחוו לפני יהוה וישׁבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשׁתו ויזכרה יהוה׃ 20 ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שׁמו שׁמואל כי מיהוה שׁאלתיו׃ 21 ויעל האישׁ אלקנה וכל ביתו לזבח ליהוה את זבח הימים ואת נדרו׃ 22 וחנה לא עלתה כי אמרה לאישׁה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישׁב שׁם עד עולם׃ 23 ויאמר לה אלקנה אישׁה עשׂי הטוב בעיניך שׁבי עד גמלך אתו אך יקם יהוה את דברו ותשׁב האשׁה ותינק את בנה עד גמלה אתו׃ 24 ותעלהו עמה כאשׁר גמלתו בפרים שׁלשׁה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שׁלו והנער נער׃ 25 וישׁחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי׃ 26 ותאמר בי אדני חי נפשׁך אדני אני האשׁה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה׃ 27 אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שׁאלתי אשׁר שׁאלתי מעמו׃ 28 וגם אנכי השׁאלתהו ליהוה כל הימים אשׁר היה הוא שׁאול ליהוה וישׁתחו שׁם ליהוה׃