Haggai

HOT(i) 1 בשׁנת שׁתים לדריושׁ המלך בחדשׁ השׁשׁי ביום אחד לחדשׁ היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שׁאלתיאל פחת יהודה ואל יהושׁע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר׃ 2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות׃ 3 ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר׃ 4 העת לכם אתם לשׁבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב׃ 5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שׂימו לבבכם על דרכיכם׃ 6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשׂבעה שׁתו ואין לשׁכרה לבושׁ ואין לחם לו והמשׂתכר משׂתכר אל צרור נקוב׃ 7 כה אמר יהוה צבאות שׂימו לבבכם על דרכיכם׃ 8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד אמר יהוה׃ 9 פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשׁר הוא חרב ואתם רצים אישׁ לביתו׃ 10 על כן עליכם כלאו שׁמים מטל והארץ כלאה יבולה׃ 11 ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירושׁ ועל היצהר ועל אשׁר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים׃ 12 וישׁמע זרבבל בן שׁלתיאל ויהושׁע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שׁארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשׁר שׁלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה׃ 13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה׃ 14 ויער יהוה את רוח זרבבל בן שׁלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושׁע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שׁארית העם ויבאו ויעשׂו מלאכה בבית יהוה צבאות אלהיהם׃ 15 ביום עשׂרים וארבעה לחדשׁ בשׁשׁי בשׁנת שׁתים לדריושׁ המלך׃