Zephaniah

HOT(i) 1 דבר יהוה אשׁר היה אל צפניה בן כושׁי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשׁיהו בן אמון מלך יהודה׃ 2 אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם יהוה׃ 3 אסף אדם ובהמה אסף עוף השׁמים ודגי הים והמכשׁלות את הרשׁעים והכרתי את האדם מעל פני האדמה נאם יהוה׃ 4 ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושׁבי ירושׁלם והכרתי מן המקום הזה את שׁאר הבעל את שׁם הכמרים עם הכהנים׃ 5 ואת המשׁתחוים על הגגות לצבא השׁמים ואת המשׁתחוים הנשׁבעים ליהוה והנשׁבעים במלכם׃ 6 ואת הנסוגים מאחרי יהוה ואשׁר לא בקשׁו את יהוה ולא דרשׁהו׃ 7 הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי הכין יהוה זבח הקדישׁ קראיו׃ 8 והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על השׂרים ועל בני המלך ועל כל הלבשׁים מלבושׁ נכרי׃ 9 ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה׃ 10 והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משׁער הדגים ויללה מן המשׁנה ושׁבר גדול מהגבעות׃ 11 הילילו ישׁבי המכתשׁ כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף׃ 12 והיה בעת ההיא אחפשׂ את ירושׁלם בנרות ופקדתי על האנשׁים הקפאים על שׁמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע׃ 13 והיה חילם למשׁסה ובתיהם לשׁממה ובנו בתים ולא ישׁבו ונטעו כרמים ולא ישׁתו את יינם׃ 14 קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שׁם גבור׃ 15 יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שׁאה ומשׁואה יום חשׁך ואפלה יום ענן וערפל׃ 16 יום שׁופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות׃ 17 והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושׁפך דמם כעפר ולחמם כגללים׃ 18 גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאשׁ קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשׂה את כל ישׁבי הארץ׃