Haggai

DSV_Strongs(i)
  1 H8147 In het tweede H8141 jaar H4428 van den koning H1867 Darius H8345 , in de zesde H2320 maand H259 , op den eersten H3117 dag H2320 der maand H1961 H8804 , geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H3027 , door den dienst H2292 van Haggai H5030 , den profeet H413 , tot H2216 Zerubbabel H1121 , den zoon H7597 van Sealthiel H6346 , den vorst H3063 van Juda H413 , en tot H3091 Josua H1121 , den zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , den hogepriester H559 H8800 , zeggende:
  2 H3541 Alzo H559 H8804 spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H559 H8800 zeggende H2088 : Dit H5971 volk H559 H8804 zegt H6256 : De tijd H3808 is niet H935 H8800 gekomen H6256 , de tijd H3068 , dat des HEEREN H1004 huis H1129 H8736 gebouwd worde.
  3 H1697 En het woord H3068 des HEEREN H1961 H8799 geschiedde H3027 door den dienst H5030 van den profeet H2292 Haggai H559 H8800 , zeggende:
  4 H859 Is het voor ulieden H6256 wel de tijd H3427 H8800 , dat gij woont H5603 H8803 in uw gewelfde H1004 huizen H2088 , en zal dit H1004 huis H2720 woest zijn?
  5 H6258 Nu dan H3541 , alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7760 H8798 : Stelt H3824 uw hart H5921 op H1870 uw wegen.
  6 H2232 H8804 Gij zaait H7235 H8687 veel H935 H0 , en gij brengt H4592 weinig H935 H8687 in H398 H8800 ; gij eet H369 , maar niet H7654 tot verzadiging H8354 H8800 ; gij drinkt H369 , maar niet H7937 H8800 tot dronken worden toe H3847 H8800 ; gij kleedt u H369 , maar niet H2527 tot uw verwarming H7936 H8693 , en wie loon ontvangt H7936 H8693 , die ontvangt dat loon H413 in H5344 H8803 een doorgeboorden H6872 buidel.
  7 H3541 Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H7760 H8798 : Stelt H3824 uw hart H5921 op H1870 uw wegen.
  8 H5927 H8798 Klimt H2022 op het gebergte H935 H8689 , en brengt H6086 hout H1129 H8798 aan, en bouwt H1004 dit huis H7521 H8799 , en Ik zal een welgevallen daaraan hebben H3513 H8735 , en verheerlijkt worden H559 H8804 , zegt H3068 de HEERE.
  9 H6437 H8800 Gij ziet om H413 naar H7235 H8687 veel H2009 , maar ziet H4592 , gij bekomt weinig H1004 ; en als gij het in huis H935 H8689 gebracht hebt H5301 H8804 , zo blaas Ik H3282 daarin. Waarom H4100 dat H5002 H8803 ? spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H3282 ; om H1004 Mijns huizes H834 wil, hetwelk H2720 woest H1931 is H859 , en dat gij H7323 H8801 loopt H376 elk H1004 voor zijn eigen huis.
  10 H5921 H3651 Daarom H3607 H8804 onthouden zich H8064 de hemelen H5921 over H4480 u, dat er geen H2919 dauw H776 is, en het land H3607 H8804 onthoudt H2981 zijn vruchten.
  11 H2721 Want Ik heb een droogte H7121 H8799 geroepen H5921 over H776 het land H5921 , en over H2022 de bergen H5921 , en over H1715 het koren H5921 , en over H8492 den most H5921 , en over H3323 de olie H5921 , en over H834 hetgeen H127 de aardbodem H3318 H8686 zou voortbrengen H5921 ; ook over H120 de mensen H5921 , en over H929 de beesten H5921 , en over H3605 allen H3018 arbeid H3709 der handen.
  12 H8085 H8799 Toen hoorde H2216 Zerubbabel H1121 , de zoon H7597 van Sealthiel H3091 , en Josua H1121 , de zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , de hogepriester H3605 , en al H7611 het overblijfsel H5971 des volks H6963 , naar de stem H3068 van den HEERE H430 , hun God H5921 , en naar H1697 de woorden H5030 van den profeet H2292 Haggai H834 , gelijk als H3068 hem de HEERE H430 , hun God H7971 H8804 , gezonden had H5971 ; en het volk H3372 H8799 vreesde H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  13 H559 H8799 Toen sprak H2292 Haggai H4397 , de bode H3068 des HEEREN H4400 , in de boodschap H3068 des HEEREN H5971 , tot het volk H559 H8800 , zeggende H589 : Ik H835 ben met H5002 H8803 ulieden, spreekt H3068 de HEERE.
  14 H3068 En de HEERE H5782 H8686 verwekte H834 den H7307 geest H2216 van Zerubbabel H1121 , den zoon H7597 van Sealthiel H6346 , den vorst H3063 van Juda H834 , en den H7307 geest H3091 van Josua H1121 , den zoon H3087 van Jozadak H1419 H3548 , den hogepriester H834 , en den H7307 geest H3605 van het ganse H7611 overblijfsel H5971 des volks H935 H8799 ; en zij kwamen H6213 H8799 en maakten H4399 het werk H1004 in het huis H3068 van den HEERE H6635 der heirscharen H430 , hun God.
  15 H702 [02:1] Op den vier H6242 en twintigsten H3117 dag H2320 der maand H8345 , in de zesde H8147 [maand], in het tweede H8141 jaar H4428 van den koning H1876 Darius.