Proverbs 3

  3:1   5207 υιέ O son, 1699 εμών [2my 3544.1 νομίμων 3laws 3361-1950 μη επιλανθάνου 1forget not], 3588-1161 τα δε and 4487-1473 ρήματά μου [2my sayings 5083 τηρείτω 1give heed to] 4674 ση in your 2588 καρδία heart!   3:2   3372-1063 μήκος γαρ For the length 979 βίου of existence, 2532 και and 2094 έτη years 2222 ζωής of life 2532 και and 1515 ειρήνην peace 4369 προσθήσουσί shall be added 1473 σοι to you.   3:3   1654 ελεημοσύναι Charity 2532 και and 4102 πίστεις trust -- 3361 μη do not 1587 εκλειπέτωσαν let them fail 1473 σοι to you! 855.1-1161 άφαψαι δε but affix 1473 αυτάς them 1909 επί upon 4674 σω your 5137 τραχήλω neck! 1125 γράψον write 1473 αυτάς them 1909 επί upon 4109 πλακός the tablet 2588-1473 καρδίας σου of your heart!   3:4   2532 και and 2147 ευρήσεις you shall find 5484 χάριν favor. 2532 και And 4306 προνού think beforehand 2570 καλά on the good things 1799 ενώπιον before 2962 κυρίου the lord 2532 και and 444 ανθρώπων men!   3:5   1510.5 ίσθι Be 3982 πεποιθώς yielding 1722 εν with 3650 όλη your whole 2588 καρδία heart 1909 επί upon 2316 θεώ God, 1909-1161 επί δε and upon 4674 ση your own 4678 σοφία wisdom 3361-1869 μη επαίρου be not encouraged!   3:6   1722 εν In 3956 πάσαις all 3598-1473 οδοίς σου your ways 1107-1473 γνώριζε αυτήν make her known! 2443 ίνα that 3718 ορθοτομή she should cut straight 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways.   3:7   3361-1510.5 μη ίσθι Be not 5429 φρόνιμος skilled 3844 παρά of 4572 σεαυτώ yourself, 5399-1161 φοβού δε but fear 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 1578 έκκλινε turn aside 575 από from 3956 παντός all 2556 κακού evil!   3:8   5119 τότε Then 2392-1510.8.3 ίασις έσται shall there be healing 3588 τω to 4983-1473 σώματί σου your body, 2532 και and 1958 επιμέλεια care 3588 τοις to 3747-1473 οστέοις σου your bones.   3:9   5091 τίμα Esteem 3588 τον the 2962 κύριον lord 575 από by 4674 σων your 1342 δικαίων just 4192 πόνων toils, 2532 και and 536.1 απάρχου dedicate 1473 αυτώ to him 575 από from 4674 σων your 2590 καρπών fruits 1343 δικαιοσύνης of righteousness!   3:10   2443 ίνα that 4130 πιμπλώνται [2should be filled 3588 τα   5009-1473 ταμιεία σου 1your storerooms] 4140 πλησμονή with fullness 4621 σίτου of grain, 3631-1161 οίνω δε and wine 3588 αι   3025-1473 ληνοί σου [2of your wine vats 1545.3 εκβλύζωσιν 1should gush out].   3:11   5207 υιέ O son, 3361 μη do not 3643 ολιγώρει have little regard 3809 παιδείας for the instruction 2962 κυρίου of the lord, 3366 μηδέ nor 1590 εκλύου loosen up 5259 υπ΄ under 1473 αυτού his 1651 ελεγχόμενος reproving!   3:12   3739-1063 ον γαρ For whom 25-2962 αγαπά κύριος the lord loves 3811 παιδεύει he corrects; 3146-1161 μαστιγοί δε and he whips 3956 πάντα every 5207 υιόν son 3739 ον whom 3858 παραδέχεται he welcomes.   3:13   3107 μακάριος Blessed is 444 άνθρωπος the man 3739 ος who 2147 εύρε found 4678 σοφίαν wisdom, 2532 και and 2349 θνητός the mortal 3739 ος who 1492 είδε beholds 5428 φρόνησιν intelligence.   3:14   2908-1063 κρείσσον γαρ For it is better 1473-1710 αυτήν εμπορεύεσθαι to trade for her, 2228 η than 5553 χρυσίου for gold 2532 και and 694 αργυρίου silver 2344 θησαυρούς treasures.   3:15   5093 τιμιωτέρα [3more valuable than 1161 δε 1And 1510.2.3 εστι 2she is 3037 λίθων 5stones 4185 πολυτελών 4very costly]; 3956-1161 παν δε and every 5093 τίμιον valuable thing 3756 ουκ [2not 514 άξιον 3equal 5worth 1473 αυτής 4her 1510.2.3 εστι 1is].   3:16   3372-1063 μήκος γαρ For length 979 βίου of existence 2532 και and 2094 έτη years 2222 ζωής of life 1722 εν are in 3588 τη   1188-1473 δεξιά αυτής her right hand; 1722-1161 εν δε and in 3588 τη   710-1473 αριστερά αυτής her left 4149 πλούτος riches 2532 και and 1391 δόξα glory. 1537 εκ Out of 3588 του   4750-1473 στόματος αυτής her mouth 1607 εκπορεύεται goes forth 1343 δικαιοσύνη in righteousness; 3551-1161 νόμον δε and law 2532 και and 1656 έλεον mercy 1909 επί [2upon 1100 γλώσσης 3her tongue 5409 φορεί 1she wears].   3:17   3588 αι   3598-1473 οδοί αυτής Her ways 3598 οδοί [2ways 2570 καλαί 1are good], 2532 και and 3956 πάσαι all 3588 αι   5147-1473 τρίβοι αυτής her paths 1722 εν are in 1515 ειρήνη peace.   3:18   3586 ξύλον [2a tree 2222 ζωής 3of life 1510.2.3 εστι 1She is] 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 472 αντεχομένοις holding 1473 αυτής her; 2532 και and 3588 τοις to the ones 1903.1 επερειδομένοις leaning 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her 5613 ως [2as 1909 επί 3upon 2962 κύριον 4the lord 804 ασφαλής 1are safe].   3:19   3588 ο   2316 θεός God 3588 τη in 4678 σοφία wisdom 2311 εθεμελίωσε founded 3588 την the 1093 γην earth; 2090-1161 ητοίμασε δε and he prepared 3772 ουρανούς the heavens 1722 εν in 5428 φρονήσει intelligence.   3:20   1722 εν In 144-1473 αισθήσει αυτού his perception 12 άβυσσοι abysses 4486 ερράγησαν were torn, 3509-1161 νέφη δε and clouds 4482 ερρύησαν flowed 1408.1 δρόσους dew.   3:21   5207 υιέ O son, 3361 μη you should not 3901 παραρρυής let it flow by; 5083-1161 τήρησον δε but heed 1699 εμήν my 1012 βουλήν counsel 2532 και and 1771 έννοιαν insight!   3:22   2443 ίνα that 2198 ζήση [2should live 3588 η   5590-1473 ψυχή σου 1your soul], 2532 και and 5484 χάρις favor 1510.3 η should be 4012 περί around 4674 σω your 5137 τραχήλω neck; 1510.8.3-1161 εσται δε and it will be 2392 ίασις healing 3588 ταις to 4561-1473 σαρξί σου your flesh, 2532 και and 1958 επιμέλεια care 3588 τοις to 4674 σοις your 3747 οστέοις bones;   3:23   2443 ίνα that 4198 πορεύη you should go 3982 πεποιθώς yielded 1722 εν in 1515 ειρήνη peace 3956 πάσας in all 3588 τας   3598-1473 οδούς σου your ways, 3588-1161 ο δε and the 4228 πους foot 1473 σου of yours 3766.2 ου μη in no way 4350 προσκόψη should stumble.   3:24   1437-1063 εάν γαρ For if 2521 κάθη you should sit down, 869.2-1510.8.2 άφοβος έση you will be without fear; 1437-1161 εάν δε and if 2518 καθεύδης you should repose, 2234 ηδέως [2with pleasure 5258.1 υπνώσεις 1you shall sleep].   3:25   2532 και And 3756 ου you shall not 5399 φοβηθήση be afraid 4423 πτόησιν of terror 1904 επελθούσαν coming upon, 3761 ουδέ nor 3730 ορμάς the thrusting 765 ασεβών of the impious 1904 επερχομένας coming upon.   3:26   3588-1063 ο γαρ For the 2962 κύριος lord 1510.8.3 έσται will be 1909 επί over 3956 πασών all 3598-1473 οδών σου your ways, 2532 και and 2043 ερείσει he shall establish 4674 σον your 4228 πόδα foot 2443 ίνα that 3361 μη you should not 4531 σαλευθής be shaken.   3:27   3361 μη You should not be 566 απόσχη at a distance 2095 ευ [2good 4160 ποιείν 1to do] 1729 ενδεή to the one lacking, 2259 ηνίκα when 302 αν you should 2192 έχη have 3588 η   5495-1473 χειρ σου your hand 997 βοηθείν to help.   3:28   3361 μη You should not 2036 είπης say, 1880 επανελθών Returning back, 1880.1 επάνηκε come back again! 2532 και and 839 αύριον tomorrow 1325 δώσω I will give; 1415 δυνατού [2able 1473 σου 5is with you 1510.6 όντος 1while being 2095 ευ 4good 4160 ποιείν 3to do]; 3756-1063 ου γαρ for you shall not 1492 οίδας see 5100 τι what 5088 τέξεται shall give birth 3588 η   1896.2 επιούσα against you.   3:29   3361 μη You should not 5044.1 τέκταινε contrive 1909 επί [2against 4674 σον 3your 5384 φίλον 4friend 2556 κακά 1bad things], 3939 παροικούντα the one sojourning 2532 και and 3982 πεποιθότα relying 1909 επί upon 1473 σοι you.   3:30   3361 μη You should not 5367.1 φιλεχθρήσης be fond of quarreling 4314 προς against 444 άνθρωπον a man 3155 μάτην in vain, 2443 ίνα so that 3361 μη [2not 1519 εις 5against 1473 σε 6you 2038 εργάσηται 1he should 3work 2556 κακόν 4evil].   3:31   3361-2932 μη κτήση You should not acquire 2556 κακών evils 435 ανδρών of men's 3681 ονείδη scorn, 3366 μηδέ nor 2206 ζηλώσης should you be jealous 3588 τας   3598-1473 οδούς αυτών of their ways.   3:32   169 ακάθαρτος [4is unclean 1063 γαρ 1For 1725 έναντι 5before 2962 κυρίου 6the lord 3956 πας 2every 3892.1 παράνομος 3lawbreaker], 1722 εν [4with 1161 δε 1and 1342 δικαίοις 5the righteous 3756 ου 2they do not 4891.1 συνεδριάζει 3sit together].   3:33   2671 κατάρα The curse 2962 κυρίου of the lord 1722 εν is in 3624 οίκοις the houses 765 ασεβών of the impious, 1886-1161 επαύλεις δε but the properties 1342 δικαίων of the just 2127 ευλογούνται are blessed.   3:34   2962 κύριος The lord 5244 υπερηφάνοις [2the proud 498 αντιτάσσεται 1resists], 5011 ταπεινοίς [4to the humble 1161 δε 1but 1325 δίδωσι 2gives 5484 χάριν 3favor].   3:35   1391 δόξαν [3glory 4680 σοφοί 1The wise 2816 κληρονομήσουσιν 2shall inherit]; 3588-1161 οι δε but the 765 ασεβείς impious 5312 ύψωσαν exalted 819 ατιμίαν dishonor.