Proverbs 4

  4:1   191 ακούσατε Hear, 3816 παίδες O children, 3809 παιδείαν the instruction 3962 πατρός of a father, 2532 και and 4337 προσέχετε take heed 1097 γνώναι to know 1771 έννοιαν insight!   4:2   1435 δώρον [5gift 1063 γαρ 1For 18 αγαθόν 4a good 1433 δωρούμαι 2I present 1473 υμίν 3to you]; 3588 τον   1699 εμόν [3my 3056 λόγον 4word 3361 μη 1you should not 1459 εγκαταλίπητε 2abandon].   4:3   5207 υιός [4a son 1063 γαρ 1For 1096 εγενόμην 2I was 2504 καγώ 3also 3962 πατρί 6to a father 5255 υπήκοος 5subject], 2532 και and 25 αγαπώμενος being loved 1722 εν in 4383 προσώπω the presence 3384 μητρός of a mother;   4:4   3739 οι the ones who 3004 έλεγον spoke 2532 και and 1321 εδίδασκόν taught 1473 με me, saying, 2043 ερειδέτω Establish 3588 ο   2251 ημέτερος our 3056 λόγος word 1519 εις in 4674 σην your 2588 καρδίαν heart! 5442 φύλασσε Keep 1785 εντολάς the commandments! 3361-1950 μη επιλάθη Do not forget!   4:5   2932 κτήσαι Acquire 4678 σοφίαν wisdom! 2932 κτήσαι Acquire 4907 σύνεσιν understanding! 3361-1950 μη επιλάθη You should not forget, 3366 μηδέ nor 3917.2 παρίδης should you ignore 4488.1 ρήσιν the saying 1699 εμού of my 4750 στόματος mouth; 3366 μηδέ nor 1578 εκκλίνης should you turn aside 575 από from 4487 ρημάτων the words 4750-1473 στόματός μου of my mouth.   4:6   3361-1459 μη εγκαταλίπης You should not abandon 1473 αυτήν it, 2532 και for 472 ανθέξεταί it shall hold to 1473 σου you. 2037.1-1473 εράσθητι αυτής Love it passionately! 2532 και and 5083 τηρήσει it will keep 1473 σε you.   4:7   746 αρχή [2is the beginning 4678 σοφίας 1Wisdom], 2932 κτήσαι acquire 4678 σοφίαν wisdom! 2532 και And 1722 εν in 3956 πάση all 2934.3-1473 κτήσει σου of your possessing 2932 κτήσαι acquire 4907 σύνεσιν understanding!   4:8   4065.2-1473 περιχαράκωσον αυτήν Surround her with a rampart! 2532 και and 5312 υψώσει she shall exalt 1473 σε you. 5091 τίμησον Esteem 1473 αυτήν her! 2443 ίνα that 1473-4033.2 σε περιλάβη she should keep you;   4:9   2443 ίνα that 1325 δω she should give 3588 τη [3to 4674 ση 4your 2776 κεφαλή 5head 4735 στέφανον 1a crown 5484 χαρίτων 2of favors], 4735 στεφάνω [4with a crown 1161 δε 1and 5172 τρυφής 5of luxury 5231.3 υπερασπίση 2should shield 1473 σε 3you].   4:10   191 άκουε Hear, 5207 υιέ O son, 2532 και and 1209 δέξαι receive 1699 εμούς my 3056 λόγους words! 2532 και and 4129 πληθυνθήσεταί [3will be multiplied 1473 σοι 4to you 2094 έτη 1years 2222-1473 ζωής σου 2of your life], 2443 ίνα that 1473 σοι to you 1096 γένωνται there should be 4183 πολλαί many 3598 οδοί ways 979 βίου of life.   4:11   3598-1063 οδούς γαρ For the ways 4678 σοφίας of wisdom 1321 διδάσκω I teach 1473 σε you; 1688 εμβιβάζω [2I put 4on board 1161 δε 1and 1473 σε 3you 5163 τροχιαίς 6tracks 3717 ορθαίς 5straight].   4:12   1437-1063 εάν γαρ For when 4198 πορεύη you should go 3756 ου [3will not 4788 συγκλεισθήσεταί 4be hemmed in 1473 σου 1your 3588 τα   1226.1 διαβήματα 2footsteps]; 1437-1161 εάν δε and when 5143 τρέχης you should run, 3756 ου you shall not 2872 κοπιάσεις tire.   4:13   1949 επιλαβού Take hold 1699 εμής of my 3809 παιδείας instruction! 3361 μη you should not 863 αφής let go; 235 αλλά but 5442 φύλαξον keep 1473 αυτήν it 4572 σεαυτώ to yourself, 1519 εις for 2222-1473 ζωήν σου your life!   4:14   3598 οδούς [3ways 765 ασεβών 2by impious 3361-1904 μη επέλθης 1You should not come], 3366 μηδέ nor 2206 ζηλώσης be jealous 3598 οδούς of the ways 3892.1 παρανόμων of lawbreakers.   4:15   1722 εν In 3739 ω what 302 αν ever 5117 τόπω place 4759.2 στρατοπεδεύσωσι they should encamp, 3361 μη you should not 1904 επέλθης come 1563 εκεί there. 1578 έκκλινον Turn aside 575 απ΄ from 1473 αυτών them 2532 και and 3883.2 παράλλαξον alter course!   4:16   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 3361 μη 2they shall] 5258.1 υπνώσωσιν sleep, 1437-3361 εάν μη unless 2554 κακοποιήσωσιν they should have done evil. 851 αφήρηται [2is removed 5258 ύπνος 1Sleep] 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 2532 και and 3756 ου they do not 2837 κοιμώνται go to bed.   4:17   3592-1063 οίδε γαρ For thus 4618.1 σιτούνται they feed well 4621 σίτα on grain 763 ασεβείας of impiety; 3631-1161 οίνω δε and by wine 3892.1 παρανόμω of a lawbreaker 3182 μεθύσκονται they are intoxicated.   4:18   3588-1161 αι δε But the 3598 οδοί ways 3588 των of the 1342 δικαίων just 3668 ομοίως are likened 5457 φωτί to light -- 2989 λάμπουσι they radiate. 4313 προπορεύονται They go before 2532 και and 5461 φωτίζουσιν give light 2193 έως until 302 αν whenever 2734.2 κατορθώση [3should set up 3588 η 1the 2250 ημέρα 2day].   4:19   3588-1161 αι δε But the 3598 οδοί ways 3588 των of the 765 ασεβών impious 4652 σκοτειναί are dark; 3756 ουκ they do not 1492 οίδασι know 4459 πως how 4350 προσκόπτουσιν they stumble.   4:20   5207 υιέ O son, 1699 εμή [2to my 4488.1 ρήσει 3saying 4337 πρόσεχε 1take heed], 3588 τοις   1161 δε and 1699 εμοίς to my 3056 λόγοις words 3846 παράβαλλε set aside 4674 σον your 3775 ους ear!   4:21   3704 όπως so that 3361 μη [2should not 1587 εκλίπωσί 3fail 1473 σε 4you 3588 αι   4077-1473 πηγαί σου 1your springs]. 5442 φύλασσε Keep 1473 αυτάς them 1722 εν in 1473 ση your 2588 καρδία heart!   4:22   2222 ζωή [3life 1063 γαρ 1for 1510.2.3 εστι 2they are] 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 2147 ευρίσκουσιν finding 1473 αυτάς them, 2532 και and 3956 πάση [2to all 4561 σαρκί 3flesh 2392 ίασις 1 healing].   4:23   3956 πάση With all 5438 φυλακή guard, 5083 τήρει give heed to 4674 σην your 2588 καρδίαν heart! 1537-1063 εκ γαρ for from out of 3778 τούτων these things 1841 έξοδοι are the issues 2222 ζωής of life.   4:24   4014 περίελε Remove 4572 σεαυτού yourself from 4646 σκολιόν a crooked 4750 στόμα mouth, 2532 και and 94 άδικα [2unjust 5491 χείλη 3lips 3112 μακράν 4far 575 από 5from 1473 σου 6you 683 άπωσαι 1thrust away]!   4:25   3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί σου [2your eyes 3717 ορθά 4straight 991 βλεπέτωσαν 1Let 3see], 3588 τα   1161 δε and 991.1-1473 βλέφαρά σου your eyelids 3506 νευέτω nod assent 1342 δίκαια to the just!   4:26   3717 ορθάς [2straight 5163 τροχιάς 3tracks 4160 ποίει 1Make] 4674 σοις for your 4228 ποσί feet, 2532 και and 3588 τας   3598-1473 οδούς σου [2your ways 2720 κατεύθυνε 1straighten out]!   4:27   3361-1578 μη εκκλίνης You should not turn aside 1519 εις unto 3588 τα the 1188 δεξιά right 3366 μηδέ nor 1519 εις unto 3588 τα the 710 αριστερά left; 654-1161 απόστρεψον δε but turn 4674 σον your 4228 πόδα foot 575 από from 3598 οδού [2way 2556 κακής 1an evil]! 3598-1063 οδούς γαρ For the ways, 3588 τας the ones 1537 εκ of 1188 δεξιών the right, 1492 οίδεν [2knows 3588 ο   2316 θεός 1God]; 1294-1161 διεστραμμέναι δε but the ones perverting 1510.2.6 εισιν are 3588 αι   1537 εξ of 710 αριστερών the left; 1473-1161 αυτός δε but he 3717 ορθάς [3straight 4160 ποιήσει 1makes 3588 τας   5163-1473 τροχιάς σου 2your tracks], 3588 τας   1161 δε and 4197-1473 πορείας σου [2your goings 1722 εν 3in 1515 ειρήνη 4peace 4254 προάξει 1he shall lead before].