Revelation 22:13

BIB(i) 13 ἐγὼ (I am) τὸ (the) Ἄλφα (Alpha) καὶ (and) τὸ (the) Ὦ (Omega), ὁ (the) πρῶτος (First) καὶ (and) ὁ (the) ἔσχατος (Last), ἡ (the) ἀρχὴ (Beginning) καὶ (and) τὸ (the) τέλος (End).”