2 Corinthians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G652 , een apostel G2424 van Jezus G5547 Christus G1223 , door G2307 den wil G2316 van God G2532 , en G5095 Timotheus G80 , de broeder G1577 , aan de Gemeente G2316 Gods G3588 , die G1722 te G2882 Korinthe G5607 G5752 is G4862 , met G3956 al G40 de heiligen G3588 , die G1722 in G3650 geheel G882 Achaje G5607 G5752 zijn:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2128 Geloofd G2316 zij de God G2532 en G3962 Vader G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3962 , de Vader G3628 der barmhartigheden G2532 , en G2316 de God G3956 aller G3874 vertroosting;
  4 G3588 Die G2248 ons G3870 G5723 vertroost G1909 in G3956 al G2257 onze G2347 verdrukking G1519 , opdat G2248 wij G1410 G5738 zouden kunnen G3870 G5721 vertroosten G1722 degenen, die in G3956 allerlei G2347 verdrukking G1223 zijn, door G3874 de vertroosting G3739 , met welke G846 wij zelven G5259 van G2316 God G3870 G5743 vertroost worden.
  5 G3754 Want G2531 gelijk G3804 het lijden G5547 van Christus G4052 G5719 overvloedig is G1519 in G2248 ons G3779 , alzo G2532 is ook G1223 door G5547 Christus G2257 onze G3874 vertroosting G4052 G5719 overvloedig.
  6 G1161 Doch G1535 hetzij dat G2346 G5743 wij verdrukt worden G5228 , [het] [is] tot G5216 uw G3874 vertroosting G2532 en G4991 zaligheid G3588 , die G1754 G5734 gewrocht wordt G1722 in G5281 de lijdzaamheid G846 van hetzelfde G3804 lijden G3739 , hetwelk G2249 wij G2532 ook G3958 G5719 lijden G1535 ; hetzij dat G3870 G5743 wij vertroost worden G5228 , [het] [is] tot G5216 uw G3874 vertroosting G2532 en G4991 zaligheid;
  7 G2532 En G2257 onze G1680 hoop G5228 van G5216 u G949 is vast G1492 G5761 , als die weten G3754 , dat G5618 , gelijk G2844 gij gemeenschap G2075 G5748 hebt G3804 aan het lijden G2532 , [gij] ook G3779 alzo G3874 [gemeenschap] [hebt] aan de vertroosting.
  8 G1063 Want G2309 G5719 wij willen G3756 niet G80 , broeders G5209 , dat gij G50 G5721 onwetende zijt G5228 van G2257 onze G2347 verdrukking G3588 , die G2254 ons G1722 in G773 Azie G1096 G5637 overkomen is G3754 , dat G5236 wij uitnemend G2596 zeer G916 G5681 bezwaard zijn geweest G5228 boven G1411 [onze] macht G5620 , alzo dat G2248 wij G1820 G5683 zeer in twijfel waren G2532 , ook G2198 G5721 van het leven.
  9 G235 Ja G2192 G5758 , wij hadden G846 al zelven G1722 in G1438 onszelven G610 het vonnis G2288 des doods G2443 , opdat G3361 wij niet G1909 op G1438 onszelven G3982 G5756 G5600 G5753 vertrouwen zouden G235 , maar G1909 op G2316 God G3588 , Die G3498 de doden G1453 G5723 verwekt;
  10 G3739 Die G2248 ons G1537 uit G5082 zo groten G2288 dood G4506 G5673 verlost heeft G2532 , en G4506 G5736 [nog] verlost G1519 ; op G3739 Welken G1679 G5758 wij hopen G3754 , dat G2532 Hij [ons] ook G2089 nog G4506 G5695 verlossen zal.
  11 G5216 Alzo gijlieden G2532 ook G4943 G5723 medearbeidt G5228 voor G2257 ons G1162 door het gebed G2443 , opdat G5486 over de gave G1537 , door G4183 vele G4383 personen G1519 aan G2248 ons G5228 teweeggebracht [ook] voor G2257 ons G2168 G dankzegging G1223 door G4183 velen G2168 G5685 gedaan worde.
  12 G1063 Want G2257 onze G2746 roem G2076 G5748 is G3778 deze G3142 , [namelijk] de getuigenis G2257 van ons G4893 geweten G3754 , dat G1722 wij in G572 eenvoudigheid G2532 en G1505 oprechtheid G2316 Gods G3756 , niet G1722 in G4559 vleselijke G4678 wijsheid G235 , maar G1722 in G5485 de genade G2316 Gods G1722 , in G2889 de wereld G390 G5648 verkeerd hebben G1161 , en G4056 allermeest G4314 bij G5209 ulieden.
  13 G1063 Want G1125 G5719 wij schrijven G5213 u G3756 geen G243 andere dingen G235 G2228 , dan G3739 die G314 G5719 gij kent G2228 , of G2532 ook G1921 G5719 erkent G1161 ; en G1679 G5719 ik hoop G3754 , dat G2532 gij ze ook G2193 tot G5056 het einde G1921 G5695 toe erkennen zult;
  14 G2531 Gelijkerwijs G2532 gij ook G575 ten G3313 dele G2248 ons G1921 G5627 erkend hebt G3754 , dat G5216 wij uw G2745 roem G2070 G5748 zijn G2509 , gelijk G5210 gij G2532 ook G2257 de onze G1722 zijt, in G2250 den dag G2962 van den Heere G2424 Jezus.
  15 G2532 En G5026 op dit G4006 betrouwen G1014 G5711 wilde ik G4386 te voren G4314 tot G5209 u G2064 G5629 komen G2443 , opdat G1208 gij een tweede G5485 genade G2192 G5725 zoudt hebben;
  16 G2532 En G1223 door G5216 uw G1519 [stad] naar G3109 Macedonie G1330 G5629 gaan G2532 , en G3825 wederom G575 van G3109 Macedonie G4314 tot G5209 u G2064 G5629 komen G2532 , en G5259 van G5216 ulieden G1519 naar G2449 Judea G4311 G5683 geleid worden.
  17 G3739 Als G3767 ik dan G5124 dit G1011 G5740 voorgenomen heb G3385 G686 , heb ik ook G1644 lichtvaardigheid G5530 G5662 gebruikt G2228 ? Of G1011 G neem ik G2596 het naar G4561 het vlees G1011 G5736 voor G3739 , hetgeen G1011 G5736 ik voorneem G2443 , opdat G3844 bij G1698 mij G5600 G5753 zou wezen G3483 , ja G3483 , ja G2532 , en G3756 neen G3756 , neen?
  18 G1161 Doch G2316 God G4103 is getrouw G3754 , dat G2257 ons G3056 woord G4314 , hetwelk tot G5209 u G3756 [is] [geschied], niet G1096 G5633 is geweest G3483 ja G2532 en G3756 neen.
  19 G1063 Want G5207 de Zoon G2316 van God G2424 , Jezus G5547 Christus G3588 , Die G1722 onder G5213 u G1223 door G2257 ons G2784 G5685 is gepredikt G1223 , [namelijk] door G1700 mij G2532 , en G4610 Silvanus G2532 , en G5095 Timotheus G1096 G5633 , was G3756 niet G3483 ja G2532 en G3756 neen G235 , maar G1096 G5754 is geweest G3483 ja G1722 in G846 Hem.
  20 G1063 Want G3745 zovele G1860 beloften G2316 Gods G1722 als er zijn, die zijn in G846 Hem G3483 ja G2532 , en G1722 zijn in G846 Hem G281 amen G2316 , Gode G4314 tot G1391 heerlijkheid G1223 door G2257 ons.
  21 G1161 Maar G2248 Die ons G4862 met G5213 u G950 G5723 bevestigt G1519 in G5547 Christus G2532 , en G2248 Die ons G5548 G5660 gezalfd heeft G2316 , is God;
  22 G3588 Die G2248 ons G2532 ook G4972 G5671 heeft verzegeld G2532 , en G728 het onderpand G4151 des Geestes G1722 in G2257 onze G2588 harten G1325 G5631 gegeven.
  23 G1161 Doch G1473 ik G1941 G5731 aanroepe G2316 God G3144 tot een Getuige G1909 over G1699 mijn G5590 ziel G3754 , dat G5216 ik, om u G5339 G5740 te sparen G3756 , nog G1519 te G2882 Korinthe G2089 niet G2064 G5627 ben gekomen.
  24 G3756 Niet G3754 dat G2961 G5719 wij heerschappij voeren G5216 over uw G4102 geloof G235 , maar G2070 G5748 wij zijn G4904 medewerkers G5216 uwer G5479 blijdschap G1063 ; want G2476 G5758 gij staat G4102 door het geloof.