2 Chronicles 26

HOT(i) 1 ויקחו כל עם יהודה את עזיהו והוא בן שׁשׁ עשׂרה שׁנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו׃ 2 הוא בנה את אילות וישׁיבה ליהודה אחרי שׁכב המלך עם אבתיו׃ 3 בן שׁשׁ עשׂרה שׁנה עזיהו במלכו וחמשׁים ושׁתים שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו יכיליה מן ירושׁלם׃ 4 ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂה אמציהו אביו׃ 5 ויהי לדרשׁ אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשׁו את יהוה הצליחו האלהים׃ 6 ויצא וילחם בפלשׁתים ויפרץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשׁדוד ויבנה ערים באשׁדוד ובפלשׁתים׃ 7 ויעזרהו האלהים על פלשׁתים ועל הערביים הישׁבים בגור בעל והמעונים׃ 8 ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שׁמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה׃ 9 ויבן עזיהו מגדלים בירושׁלם על שׁער הפנה ועל שׁער הגיא ועל המקצוע ויחזקם׃ 10 ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה רב היה לו ובשׁפלה ובמישׁור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי אהב אדמה היה׃ 11 ויהי לעזיהו חיל עשׂה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל הסופר ומעשׂיהו השׁוטר על יד חנניהו משׂרי המלך׃ 12 כל מספר ראשׁי האבות לגבורי חיל אלפים ושׁשׁ מאות׃ 13 ועל ידם חיל צבא שׁלשׁ מאות אלף ושׁבעת אלפים וחמשׁ מאות עושׂי מלחמה בכח חיל לעזר למלך על האויב׃ 14 ויכן להם עזיהו לכל הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושׁרינות וקשׁתות ולאבני קלעים׃ 15 ויעשׂ בירושׁלם חשׁבנות מחשׁבת חושׁב להיות על המגדלים ועל הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שׁמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק׃ 16 וכחזקתו גבה לבו עד להשׁחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל היכל יהוה להקטיר על מזבח הקטרת׃ 17 ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליהוה שׁמונים בני חיל׃ 18 ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני אהרן המקדשׁים להקטיר צא מן המקדשׁ כי מעלת ולא לך לכבוד מיהוה אלהים׃ 19 ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת׃ 20 ויפן אליו עזריהו כהן הראשׁ וכל הכהנים והנה הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משׁם וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה׃ 21 ויהי עזיהו המלך מצרע עד יום מותו וישׁב בית החפשׁות מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על בית המלך שׁופט את עם הארץ׃ 22 ויתר דברי עזיהו הראשׁנים והאחרנים כתב ישׁעיהו בן אמוץ הנביא׃ 23 וישׁכב עזיהו עם אבתיו ויקברו אתו עם אבתיו בשׂדה הקבורה אשׁר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו׃