2 Chronicles 27

HOT(i) 1 בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה יותם במלכו ושׁשׁ עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו ירושׁה בת צדוק׃ 2 ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂה עזיהו אביו רק לא בא אל היכל יהוה ועוד העם משׁחיתים׃ 3 הוא בנה את שׁער בית יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב׃ 4 וערים בנה בהר יהודה ובחרשׁים בנה בירניות ומגדלים׃ 5 והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשׁנה ההיא מאה ככר כסף ועשׂרת אלפים כרים חטים ושׂעורים עשׂרת אלפים זאת השׁיבו לו בני עמון ובשׁנה השׁנית והשׁלשׁית׃ 6 ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו׃ 7 ויתר דברי יותם וכל מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על ספר מלכי ישׂראל ויהודה׃ 8 בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה היה במלכו ושׁשׁ עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם׃ 9 וישׁכב יותם עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו׃