2 Chronicles 27

BKR(i) 1 V pětmecítma letech byl Jotam, když počal kralovati, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa dcera Sádochova. 2 Kterýž činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé všeho, což činil Uziáš otec jeho, kromě že nevšel do chrámu Hospodinova, a lid ještě porušený byl. 3 On ustavěl bránu domu Hospodinova hořejší, a na zdi Ofel mnoho stavěl. 4 Nadto vystavěl i města na horách Judských, a v lesích zdělal zámky a věže. 5 On také bojoval s králem synů Ammon, a zmocnil se jich. I dali mu synové Ammon toho roku sto centnéřů stříbra, a deset tisíc měr pšenice, a ječmene deset tisíců. Tolikéž dali mu synové Ammon i léta druhého i třetího. 6 A tak zsilil se Jotam; nebo nastrojil cesty své před Hospodinem Bohem svým. 7 O jiných pak věcech Jotamových, a o všech válkách i cestách jeho, zapsáno jest v knize o králích Izraelských a Judských. 8 V pětmecítma letech byl, když kralovati začal, a šestnáct let kraloval v Jeruzalémě. 9 I usnul Jotam s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově, a kraloval Achas syn jeho místo něho.