Genesis 36

HOT(i) 1 ואלה תלדות עשׂו הוא אדום׃ 2 עשׂו לקח את נשׁיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי׃ 3 ואת בשׂמת בת ישׁמעאל אחות נביות׃ 4 ותלד עדה לעשׂו את אליפז ובשׂמת ילדה את רעואל׃ 5 ואהליבמה ילדה את יעישׁ ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשׂו אשׁר ילדו לו בארץ כנען׃ 6 ויקח עשׂו את נשׁיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשׁות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשׁר רכשׁ בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו׃ 7 כי היה רכושׁם רב משׁבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשׂאת אתם מפני מקניהם׃ 8 וישׁב עשׂו בהר שׂעיר עשׂו הוא אדום׃ 9 ואלה תלדות עשׂו אבי אדום בהר שׂעיר׃ 10 אלה שׁמות בני עשׂו אליפז בן עדה אשׁת עשׂו רעואל בן בשׂמת אשׁת עשׂו׃ 11 ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז׃ 12 ותמנע היתה פילגשׁ לאליפז בן עשׂו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשׁת עשׂו׃ 13 ואלה בני רעואל נחת וזרח שׁמה ומזה אלה היו בני בשׂמת אשׁת עשׂו׃ 14 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשׁת עשׂו ותלד לעשׂו את יעישׁ ואת יעלם ואת קרח׃ 15 אלה אלופי בני עשׂו בני אליפז בכור עשׂו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז׃ 16 אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה׃ 17 ואלה בני רעואל בן עשׂו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שׁמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשׂמת אשׁת עשׂו׃ 18 ואלה בני אהליבמה אשׁת עשׂו אלוף יעושׁ אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשׁת עשׂו׃ 19 אלה בני עשׂו ואלה אלופיהם הוא אדום׃ 20 אלה בני שׂעיר החרי ישׁבי הארץ לוטן ושׁובל וצבעון וענה׃ 21 ודשׁון ואצר ודישׁן אלה אלופי החרי בני שׂעיר בארץ אדום׃ 22 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע׃ 23 ואלה בני שׁובל עלון ומנחת ועיבל שׁפו ואונם׃ 24 ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשׁר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו׃ 25 ואלה בני ענה דשׁן ואהליבמה בת ענה׃ 26 ואלה בני דישׁן חמדן ואשׁבן ויתרן וכרן׃ 27 אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן׃ 28 אלה בני דישׁן עוץ וארן׃ 29 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שׁובל אלוף צבעון אלוף ענה׃ 30 אלוף דשׁן אלוף אצר אלוף דישׁן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שׂעיר׃ 31 ואלה המלכים אשׁר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישׂראל׃ 32 וימלך באדום בלע בן בעור ושׁם עירו דנהבה׃ 33 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה׃ 34 וימת יובב וימלך תחתיו חשׁם מארץ התימני׃ 35 וימת חשׁם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשׂדה מואב ושׁם עירו עוית׃ 36 וימת הדד וימלך תחתיו שׂמלה ממשׂרקה׃ 37 וימת שׂמלה וימלך תחתיו שׁאול מרחבות הנהר׃ 38 וימת שׁאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור׃ 39 וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושׁם עירו פעו ושׁם אשׁתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב׃ 40 ואלה שׁמות אלופי עשׂו למשׁפחתם למקמתם בשׁמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת׃ 41 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃ 42 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר׃ 43 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשׁבתם בארץ אחזתם הוא עשׂו אבי אדום׃