Jeremiah 45

HOT(i) 1 הדבר אשׁר דבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכתבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשׁנה הרבעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה לאמר׃ 2 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל עליך ברוך׃ 3 אמרת אוי נא לי כי יסף יהוה יגון על מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי׃ 4 כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשׁר בניתי אני הרס ואת אשׁר נטעתי אני נתשׁ ואת כל הארץ היא׃ 5 ואתה תבקשׁ לך גדלות אל תבקשׁ כי הנני מביא רעה על כל בשׂר נאם יהוה ונתתי לך את נפשׁך לשׁלל על כל המקמות אשׁר תלך שׁם׃