Lamentations

HOT(i) 1 איכה ישׁבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שׂרתי במדינות היתה למס׃ 2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃ 3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישׁבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השׂיגוה בין המצרים׃ 4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שׁעריה שׁוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר׃ 5 היו צריה לראשׁ איביה שׁלו כי יהוה הוגה על רב פשׁעיה עולליה הלכו שׁבי לפני צר׃ 6 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שׂריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף׃ 7 זכרה ירושׁלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשׁר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שׂחקו על משׁבתה׃ 8 חטא חטאה ירושׁלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשׁב אחור׃ 9 טמאתה בשׁוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃ 10 ידו פרשׂ צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשׁה אשׁר צויתה לא יבאו בקהל׃ 11 כל עמה נאנחים מבקשׁים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשׁיב נפשׁ ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃ 12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם ישׁ מכאוב כמכאבי אשׁר עולל לי אשׁר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃ 13 ממרום שׁלח אשׁ בעצמתי וירדנה פרשׂ רשׁת לרגלי השׁיבני אחור נתנני שׁממה כל היום דוה׃ 14 נשׂקד על פשׁעי בידו ישׂתרגו עלו על צוארי הכשׁיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום׃ 15 סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשׁבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה׃ 16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משׁיב נפשׁי היו בני שׁוממים כי גבר אויב׃ 17 פרשׂה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושׁלם לנדה ביניהם׃ 18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שׁמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשׁבי׃ 19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשׁו אכל למו וישׁיבו את נפשׁם׃ 20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שׁכלה חרב בבית כמות׃ 21 שׁמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שׁמעו רעתי שׂשׂו כי אתה עשׂית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃ 22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשׁר עוללת לי על כל פשׁעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃