Jeremiah

HOT(i) 1 דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשׁר בענתות בארץ בנימן׃ 2 אשׁר היה דבר יהוה אליו בימי יאשׁיהו בן אמון מלך יהודה בשׁלשׁ עשׂרה שׁנה למלכו׃ 3 ויהי בימי יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה עד תם עשׁתי עשׂרה שׁנה לצדקיהו בן יאשׁיהו מלך יהודה עד גלות ירושׁלם בחדשׁ החמישׁי׃ 4 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 5 בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשׁתיך נביא לגוים נתתיך׃ 6 ואמר אהה אדני יהוה הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי׃ 7 ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי כי על כל אשׁר אשׁלחך תלך ואת כל אשׁר אצוך תדבר׃ 8 אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה׃ 9 וישׁלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃ 10 ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתושׁ ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע׃ 11 ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שׁקד אני ראה׃ 12 ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי שׁקד אני על דברי לעשׂתו׃ 13 ויהי דבר יהוה אלי שׁנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה׃ 14 ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל ישׁבי הארץ׃ 15 כי הנני קרא לכל משׁפחות ממלכות צפונה נאם יהוה ובאו ונתנו אישׁ כסאו פתח שׁערי ירושׁלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה׃ 16 ודברתי משׁפטי אותם על כל רעתם אשׁר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישׁתחוו למעשׂי ידיהם׃ 17 ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשׁר אנכי אצוך אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם׃ 18 ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשׁת על כל הארץ למלכי יהודה לשׂריה לכהניה ולעם הארץ׃ 19 ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם יהוה להצילך׃