Jeremiah 43

HOT(i) 1 ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי יהוה אלהיהם אשׁר שׁלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל הדברים האלה׃ 2 ויאמר עזריה בן הושׁעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשׁים הזדים אמרים אל ירמיהו שׁקר אתה מדבר לא שׁלחך יהוה אלהינו לאמר לא תבאו מצרים לגור שׁם׃ 3 כי ברוך בן נריה מסית אתך בנו למען תת אתנו ביד הכשׂדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל׃ 4 ולא שׁמע יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים וכל העם בקול יהוה לשׁבת בארץ יהודה׃ 5 ויקח יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים את כל שׁארית יהודה אשׁר שׁבו מכל הגוים אשׁר נדחו שׁם לגור בארץ יהודה׃ 6 את הגברים ואת הנשׁים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפשׁ אשׁר הניח נבוזראדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו׃ 7 ויבאו ארץ מצרים כי לא שׁמעו בקול יהוה ויבאו עד תחפנחס׃ 8 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו בתחפנחס לאמר׃ 9 קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשׁר בפתח בית פרעה בתחפנחס לעיני אנשׁים יהודים׃ 10 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני שׁלח ולקחתי את נבוכדראצר מלך בבל עבדי ושׂמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשׁר טמנתי ונטה את שׁפרורו עליהם׃ 11 ובאה והכה את ארץ מצרים אשׁר למות למות ואשׁר לשׁבי לשׁבי ואשׁר לחרב לחרב׃ 12 והצתי אשׁ בבתי אלהי מצרים ושׂרפם ושׁבם ועטה את ארץ מצרים כאשׁר יעטה הרעה את בגדו ויצא משׁם בשׁלום׃ 13 ושׁבר את מצבות בית שׁמשׁ אשׁר בארץ מצרים ואת בתי אלהי מצרים ישׂרף באשׁ׃