Psalms 124:8

HOT(i) 8 עזרנו בשׁם יהוה עשׂה שׁמים וארץ׃