Isaiah 40:28

LXX_WH(i)
    28 G2532 CONJ και G3568 ADV νυν G3364 ADV ουκ G1097 V-AAI-2S εγνως G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G191 V-AAI-2S ηκουσας G2316 N-NSM θεος G166 A-NSM αιωνιος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G2680 V-AAPNS κατασκευασας G3588 T-APN τα   A-APN ακρα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3364 ADV ου G3983 V-FAI-3S πεινασει G3761 CONJ ουδε G2872 V-FAI-3S κοπιασει G3761 CONJ ουδε G1510 V-PAI-3S εστιν   N-NSF εξευρεσις G3588 T-GSF της G5428 N-GSF φρονησεως G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 28 הלוא ידעת אם לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
IHOT(i) (In English order)
  28 H3808 הלוא Hast thou not H3045 ידעת known? H518 אם   H3808 לא hast thou not H8085 שׁמעת heard, H430 אלהי God, H5769 עולם the everlasting H3068 יהוה the LORD, H1254 בורא the Creator H7098 קצות of the ends H776 הארץ of the earth, H3808 לא not, H3286 ייעף fainteth H3808 ולא neither H3021 ייגע is weary? H369 אין no H2714 חקר searching H8394 לתבונתו׃ of his understanding.
Vulgate(i) 28 numquid nescis aut non audisti Deus sempiternus Dominus qui creavit terminos terrae non deficiet neque laborabit nec est investigatio sapientiae eius
Clementine_Vulgate(i) 28 Numquid nescis, aut non audisti? Deus sempiternus Dominus, qui creavit terminos terræ: non deficiet, neque laborabit, nec est investigatio sapientiæ ejus.
Wycliffe(i) 28 Whether thou knowist not, ether herdist thou not? God, euerlastynge Lord, that made of nouyt the endis of erthe, schal not faile, nether schal trauele, nether enserchyng of his wisdom is.
Coverdale(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not herde, that the euerlastinge God, the LORDE which made all the corners of the earth, is nether weery nor faynt, and that his wisdome can not be comprehended:
MSTC(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD which made all the corners of the earth, is neither weary nor faint: and that his wisdom cannot be comprehended?
Matthew(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not hearde, that the euerlastynge God the Lorde whiche made all the corners of the earth, is nether weery nor faynt, & that his wysdome can not be comprehended,
Great(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not hearde, that the euerlastynge God, the Lorde which made all the corners of the earth, is nether weery nor faynt? and that his wysdome cannot be comprehended:
Geneva(i) 28 Knowest thou not? or hast thou not heard, that the euerlasting God, the Lord hath created the endes of the earth? he neither fainteth, nor is wearie: there is no searching of his vnderstanding.
Bishops(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not hearde that the euerlasting God, the Lorde whiche made all the corners of the earth, is neither weerie nor fainte? and that his wysdome can not be comprehended
DouayRheims(i) 28 Knowest thou not, or hast thou not heard? the Lord is the everlasting God, who hath created the ends of the earth: he shall not faint, nor labour, neither is there any searching out of his wisdom.
KJV(i) 28

Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.

KJV_Cambridge(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
Thomson(i) 28 Hast thou then not known? hast thou not heard? The everlasting God, the God who fitted up the ends of the earth, cannot hunger, nor can he be weary; nor can his under standing be searched out.
Webster(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
Brenton(i) 28 And now, hast thou not known? hast thou not heard? the eternal God, the God that formed the ends of the earth, shall not hunger, nor be weary, and there is no searching of his understanding.
Brenton_Greek(i) 28 Καὶ νῦν οὐκ ἔγνως; εἰ μὴ ἤκουσας; Θεὸς αἰώνιος, ὁ Θεὸς ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς· οὐ πεινάσει, οὐδὲ κοπιάσει, οὐδέ ἐστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ,
Leeser(i) 28 Dost thou not know? hast thou not heard? The God of everlasting is the Lord, is the Creator of the ends of the earth; he will not be faint and weary; unsearchable is his understanding.
YLT(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard? The God of the age—Jehovah, Preparer of the ends of the earth, Is not wearied nor fatigued, There is no searching of His understanding.
JuliaSmith(i) 28 Didst thou not know? heardest thou not the eternal God, Jehovah, creating the extremities of the earth, will not faint, and will not be weary? no searching to his understanding.
Darby(i) 28 Dost thou not know, hast thou not heard, that the everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, fainteth not nor tireth? There is no searching of his understanding.
ERV(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard? the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary; there is no searching of his understanding.
ASV(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard? The everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary; there is no searching of his understanding.
JPS_ASV_Byz(i) 28 Hast thou not known? hast thou not heard that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? His discernment is past searching out.
Rotherham(i) 28 Hast thou not known, Hast thou not heard, That The God of age-past time—Yahweh The Creator of the ends of the earth Fainteth not neither groweth weary—There is no searching of his understanding:
CLV(i) 28 Do you not know? Should you not hear? The Elohim eonian is Yahweh, Creator of the ends of the earth. He is not fainting, nor is He wearying. And there is no investigating of His understanding."
BBE(i) 28 Have you no knowledge of it? has it not come to your ears? The eternal God, the Lord, the Maker of the ends of the earth, is never feeble or tired; there is no searching out of his wisdom.
MKJV(i) 28 Have you not known? Have you not heard, that the everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, does not grow weak nor weary? There is no searching of His understanding.
LITV(i) 28 Have you not known? Have you not heard? Jehovah, the everlasting God, the Creator of the ends of the earth; He is not faint, nor does He grow weary; there is no searching to His understanding.
ECB(i) 28 Know you not? Hear you not? that the eternal Elohim, Yah Veh, the Creator of the ends of the earth neither wearies nor belabors? There is no probing of his discernment.
ACV(i) 28 Have thou not known? Have thou not heard? The everlasting God, LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, nor is weary. There is no searching of his understanding.
WEB(i) 28 Haven’t you known? Haven’t you heard? The everlasting God, Yahweh, the Creator of the ends of the earth, doesn’t faint. He isn’t weary. His understanding is unsearchable.
NHEB(i) 28 And now, haven't you known? Haven't you heard? The everlasting God, the LORD, the Creator of the farthest parts of the earth, doesn't faint. He isn't weary. His understanding is unsearchable.
AKJV(i) 28 Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
KJ2000(i) 28 Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
UKJV(i) 28 Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
EJ2000(i) 28 Hast thou not known? Hast thou not heard that the God of the age is the LORD, the Creator of the ends of the earth? He does not faint, nor is he weary; and there is no one that can attain to his intelligence.
CAB(i) 28 And now, have you not known? Have you not heard? The eternal God, the God that formed the ends of the earth, shall not hunger, nor be weary, and there is no searching of His understanding.
LXX2012(i) 28 And now, have you not known? have you not heard? the eternal God, the God that formed the ends of the earth, shall not hunger, nor be weary, and there is no searching of his understanding.
NSB(i) 28 »Do you not know? Have you not heard? JEHOVAH IS THE EVERLASTING GOD, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and no one can measure (find out) his understanding.
LEB(i) 28 Have you not known, or have you not heard? Yahweh is the God of eternity, the creator of the ends of the earth! He is not faint, and he does not grow weary! There is no searching his understanding.
MLV(i) 28 Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, faints not, nor is weary. There is no searching of his understanding.
VIN(i) 28 "Do you not know? Have you not heard? the LORD IS THE EVERLASTING GOD, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and no one can measure (find out) his understanding.
Luther1545(i) 28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; sein Verstand ist unausforschlich.
Luther1912(i) 28 Weißt du nicht? hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; sein Verstand ist unausforschlich.
ELB1871(i) 28 Weißt du es nicht? oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde; er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein Verstand.
ELB1905(i) 28 Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe, der Schöpfer der Enden der Erde; er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein Verstand.
DSV(i) 28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.
Giguet(i) 28 Et maintenant n’as-tu pas appris, n’as-tu pas entendu? Dieu, c’est l’Éternel; c’est Dieu qui a assigné des limites à la terre; il ne sentira jamais la faim ni la fatigue; et il n’y a pas à pénétrer sa sagesse.
DarbyFR(i) 28 Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? On ne sonde pas son intelligence.
Martin(i) 28 Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Eternel, a créé les bornes de la terre ? il ne se lasse point, et ne se travaille point, et il n'y a pas moyen de sonder son intelligence.
Segond(i) 28 Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence.
SE(i) 28 ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es el SEÑOR, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio; y su entendimiento no hay quien lo alcance.
ReinaValera(i) 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
JBS(i) 28 ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo es el SEÑOR, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio; y su inteligencia no hay quien la alcance.
Albanian(i) 28 Nuk e di ti, vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufijve të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet, zgjuarësia e tij është e panjohshme.
RST(i) 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
Arabic(i) 28 أما عرفت ام لم تسمع. اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص.
Bulgarian(i) 28 Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.
Croatian(i) 28 Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
BKR(i) 28 Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, že Bůh věčný Hospodin, kterýž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá, a že vystižena býti nemůže moudrost jeho?
Danish(i) 28 Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? en evig Gud er HERREN, han har skabt Jordens Ender, han kan ikke blive træt, ej heller vansmægte; hans Forstand er uransagelig.
CUV(i) 28 你 豈 不 曾 知 道 麼 ? 你 豈 不 曾 聽 見 麼 ? 永 在 的   神 耶 和 華 , 創 造 地 極 的 主 , 並 不 疲 乏 , 也 不 困 倦 ; 他 的 智 慧 無 法 測 度 。
CUVS(i) 28 你 岂 不 曾 知 道 么 ? 你 岂 不 曾 听 见 么 ? 永 在 的   神 耶 和 华 , 创 造 地 极 的 主 , 并 不 疲 乏 , 也 不 困 倦 ; 他 的 智 慧 无 法 测 度 。
Esperanto(i) 28 CXu vi ne scias, cxu vi ne auxdis, ke la Eternulo estas Dio eterna, la Kreinto de la finoj de la tero? Li ne lacigxas kaj ne senfortigxas; Lia sagxeco estas neesplorebla.
Finnish(i) 28 Etkös tiedä? etkös ole kuullut? Herra ijankaikkinen Jumala, joka maan ääret on luonut, ei väsy eikä näänny; hänen ymmärryksensä on tutkimatoin.
FinnishPR(i) 28 Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.
Haitian(i) 28 Se konnen nou pa konnen? Kouman? Se di yo pa janm di nou sa? Seyè a se Bondye ki la pou tout tan an! Se li menm ki kreye tout latè. Li pa janm bouke, li pa konn pèdi souf. Pesonn pa ka konprann lide li gen nan tèt li.
Hungarian(i) 28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Indonesian(i) 28 Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu; pikiran-Nya tak dapat diselami.
Italian(i) 28 Non sai tu, non hai tu udito? Il Signore è l’Iddio eterno, che ha create le estremità della terra; egli non si stanca, e non si affatica; il suo intendimento è infinito.
ItalianRiveduta(i) 28 Non lo sai tu? non l’hai tu udito? L’Eterno è l’Iddio d’eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non s’affatica e non si stanca; la sua intelligenza è imperscrutabile.
Korean(i) 28 너는 알지 못하였느냐 ? 듣지 못하였느냐 ? 영원하신 하나님 여호와 땅 끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며
Lithuanian(i) 28 Ar nežinai? Ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama.
PBG(i) 28 Izali nie wiesz? izaliś nie słyszał, że Bóg wieczny Pan, który stworzył granice ziemi, nie ustanie, ani się spracuje, i że nie może być dościgniona mądrość jego?
Portuguese(i) 28 Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento.
Norwegian(i) 28 Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt jordens ender; han blir ikke trett, og han blir ikke mødig; hans forstand er uransakelig.
Romanian(i) 28 Nu ştii? N'ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
Ukrainian(i) 28 Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його.