Isaiah 29

  29:1   3759 ουαί Woe 4172 πόλις city * Αριήλ of Ariel, 3739 ην which * Δαυίδ David 4170 επολέμησε waged war. 4863 συναγάγετε Gather together 1081 γεννήματα produce 1763 ενιαυτόν year 1909 επί by 1763 ενιαυτόν year! 2068-1063 φάγεσθε γαρ for you shall eat 4862 συν with * Μωάβ Moab.   29:2   1570.2-1063 εκθλίψω γαρ For I will squeeze * Αριήλ Ariel, 2532 και and 1510.8.3 έσται [5will be 1473 αυτής 1her 3588 η   2479 ισχύς 2strength 2532 και 3and 3588 ο   4149 πλούτος 4riches] 1473 εμοί mine.   29:3   2532 και And 2944 κυκλώσω I will encircle 5613 ως as * Δαυίδ David 1909 επί upon 1473 σε you, 2532 και and 906 βαλώ I will throw up 4012 περί [2around 1473 σε 3you 5482 χάρακα 1a siege mound], 2532 και and 3618 οικοδομήσω I will build, 2532 και and 5087 θήσω I will set 4012 περί [2around 1473 σε 3you 4444 πύργους 1towers].   29:4   2532 και And 5013 ταπεινωθήσονται [2shall be abased 3588 οι   3056-1473 λόγοι σου 1your words] 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην ground. 2532 και And 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην ground 3588 οι   3056-1473 λόγοι σου your words 1416 δύσονται shall go down. 2532 και And 1510.8.3 έσται [2will be 5613 ως 3as 3588 οι 4the ones 5455 φωνούντες 5speaking out loud 1537 εκ 6from out of 3588 της 7the 1093 γης 8earth 3588 η   5456-1473 φωνή σου 1your voice]; 2532 και and 4314 προς to 3588 το the 1475 έδαφος ground 3588 η   5456-1473 φωνή σου your voice 770 ασθενήσει shall weaken.   29:5   2532 και And 1510.8.3 έσται [5will be 5613 ως 6as 2868 κονιορτός 7a cloud of dust 575 από 8from 5164 τροχού 9a wheel 3588 ο 1the 4149 πλούτος 2riches 3588 των 3of the 765 ασεβών 4impious]; 2532 και and 5613 ως [6will be as 5515.2 χνους 7dust 5342 φερόμενος 8being borne about 3588 το 1the 4128 πλήθος 2multitude 3588 των 3of the ones 2346 θλιψάντων 4afflicting 1473 σε 5you]; 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 5613 ως [2as 4743 στιγμή 3a moment 3916 παραχρήμα 1immediate],   29:6   3844 παρά by 2962 κυρίου the lord 4519 σαβαώθ of Hosts; 1984 επισκοπή [3a visitation 1063 γαρ 1for 1510.8.3 έσται 2there will be] 3326 μετά with 1027 βροντής thunder, 2532 και and 4578 σεισμού earthquake, 2532 και and 5456 φωνής [2sound 3173 μεγάλης 1a great], 2616.6 καταιγίς a blast 5342 φερομένη being borne about, 2532 και and 5395 φλοξ a flame 4442 πυρός of fire 2719 κατεσθίουσα devouring.   29:7   2532 και And 1510.8.3 έσται [6will be 5613 ως 7as 1797 ενυπνιαζόμενος 8ones dreaming 1722 εν 9in 5258 ύπνω 10sleep 3588 ο 1the 4149 πλούτος 2riches 3956 πάντων 3of all 3588 των 4the 1484 εθνών 5nations], 3745 όσοι as many as 1993.1 επεστράτευσαν march 1909 επί against * Αριήλ Ariel, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 4754 στρατευόμενοι soldiering 1909 επί against * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the ones 4863 συνηγμένοι gathering together 1909 επ΄ against 1473 αυτήν her, 2532 και and 3588 οι the ones 2346 θλίβοντες afflicting 1473 αυτήν her.   29:8   2532 και And 1510.8.6 έσονται it shall be 5613 ως as 3588 οι the ones 1722 εν in 5258 ύπνω sleep 4095 πίνοντες drinking 2532 και and 2068 έσθοντες eating 2532 και and 1817 εξαναστάντων rising up. 3152 μάταιον [4is vain 1473 αυτων 3of them 3588 το 1the 1798 ενύπνιον 2dream], 2532 και and 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 1797 ενυπνιάζεται [5shall dream 3588 ο 1the one 1372 διψών 2thirsting 2532 και 3and 4095 πίνων 4drinking], 2532 και and 1817 εξαναστάς rising up 2089 έτι they still 1372 διψά thirst, 3588 η   1161 δε and 5590-1473 ψυχή αυτού his soul 1519 εις [2in 2756 κενόν 3vain 1679 ήλπισεν 1hoped], 3779 ούτως so 1510.8.3 έσται will be 3588 ο the 4149 πλούτος riches 3956 πάντων of all 3588 των the 1484 εθνών nations, 3745 όσοι as many as 1993.1 επεστράτευσαν marched 1909 επί against 3588 το   3735 όρος mount * Σιών Zion.   29:9   1590 εκλύθητε Be loosened! 1839 έκστητε Be amazed 2532 και and 2896.1 κραιπαλήσατε be dizzy! 3756 ουκ Not 575 από from 4608 σίκερα liquor 3761 ουδέ nor 575 από from 3631 οίνου wine.   29:10   3754 ότι For 4222-1473 πεπότικεν υμάς [2has given you to drink 2962 κύριος 1the lord] 4151 πνεύματι a spirit 2659 κατανύξεως of vexation. 2532 και And 2576 καμμύσει he will close the eyelids 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτών of their eyes, 2532 και and 3588 των   4396-1473 προφητών αυτών their prophets, 2532 και and 3588 των   758 αρχόντων αυτών their rulers, 3588 οι the ones 3708 ορώντες seeing 3588 τα the 2927 κρυπτά hidden things.   29:11   2532 και And 1510.8.6 έσονται [4shall be 1473 υμίν 5to you 3956 πάντα 1all 3588 τα   4487 ρήματα 3sayings 3778 ταύτα 2these] 5613 ως as 3588 οι the 3056 λόγοι words 3588 του   975 βιβλίου [2scroll 3588 του   4972 εσφραγισμένου 3having a seal set upon it 3778 τούτου 1of this]; 3739 ω which 1437 εάν if 1325 δώσιν they should give 1473 αυτό it 444 ανθρώπω to a man 1987 επισταμένω having knowledge of 1121 γράμματα letters, 3004 λέγοντες saying, 314 ανάγνωθι Read 3778 ταύτα these things! 2532 και Then 2046 ερεί he shall say, 3756 ου I am not 1410 δύναμαι able 314 αναγνώναι to read, 4972-1063 εσφράγισται γαρ for it is sealed.   29:12   2532 και And 1325 δοθήσεται [3will be given 3588 το   975 βιβλίον 2scroll 3778 τούτο 1this] 1519 εις into 5495 χείρας the hands 444 ανθρώπου of a man 3361 μη not 1987 επισταμένου having knowledge of 1121 γράμματα letters. 2532 και And 2046 ερεί one shall say 1473 αυτώ to him, 314 ανάγνωθι Read 3778 τούτο this! 2532 και And 2046 ερεί he shall say, 3756 ουκ I do not 1987 επίσταμαι have knowledge of 1121 γράμματα letters.   29:13   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said, 1448 εγγίζει [2approach 1473 μοι 3unto me 3588 ο   2992-3778 λαός ούτος 1this people] 1722 εν with 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτού their mouth, 2532 και and 1722 εν by 3588 τοις   5491-1473 χείλεσιν αυτών their lips 5091 τιμώσί they esteem 1473 με me, 3588 η   1161 δε but 2588-1473 καρδία αυτών their heart 4206 πόρρω is far off 566 απέχει at a distance 575 απ΄ from 1473 εμού me; 3155-1161 μάτην δε and in vain 4576 σέβονταί they worship 1473 με me, 1321 διδάσκοντες teaching 1778 εντάλματα the precepts 444 ανθρώπων [3of men 2532 και 1and 1319 διδασκαλίας 2instructions].   29:14   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 4369 προσθήσω shall proceed 3588 του   3346 μεταθείναι to transpose 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people; 2532 και and 3346 μεταθήσω I will transpose 1473 αυτούς them, 2532 και and 622 απολώ I will destroy 3588 την the 4678 σοφίαν wisdom 3588 των of the 4680 σοφών wise; 2532 και and 3588 την [2the 4907 σύνεσιν 3understanding 3588 των 4of the 4908 συνετών 5discerning 2928 κρύψω 1I will hide].   29:15   3759 ουαί Woe to 3588 οι the ones 897.3 βαθέως deeply 1012 βουλήν [2plans 4160 ποιούντες 1making], 2532 και and 3756 ου not 1223 διά according to 2962 κυρίου the lord. 3759 ουαί Woe 3588 οι to the ones 1722 εν [3in 2931 κρυφή 4secret 1012 βουλήν 2plans 4160 ποιούντες 1making]. 2532 και And 1510.8.3 έσται [2shall be 1722 εν 3in 4655 σκότει 4darkness 3588 τα   2041-1473 έργα αυτών 1their works], 2532 και and 2046 ερούσι they shall say, 5100 τις Who 3708 εώρακεν has seen 1473 ημάς us, 2532 και and 5100 τις who 1473-1097 ημάς γνώσεται shall know us 2228 η or 3739 α what 1473 ημείς we 4160 ποιούμεν do?   29:16   3756 ουχ [2not 5613 ως 4as 4081 πηλός 5clay 3588 του 6for the 2763 κεραμέως 7potter 3049 λογισθήσεσθε 1Shall you 3be considered]? 3361 μη Shall 2046 ερεί [3say 3588 το 1the 4110 πλάσμα 2thing shaped] 3588 τω to the 4111 πλάσαντι one shaping, 3756-1473 ου συ You did not 1473-4111 με έπλασας shape me. 2228 η Or 3588 το the 4161 ποίημα thing made 3588 τω by the 4160 ποιήσαντι one making it, 3756 ου [2not 4908.1 συνετώς 3expertly 1473-4160 με εποίησας 1You did] make me?   29:17   3765 ουκέτι No longer 3397 μικρόν a little while 2532 και and 3346 μετατεθήσεται [2shall be transposed 3588 ο   * Λίβανος 1Lebanon] 5613 ως as 3588 το the 3735 όρος mountain 3588 το   * Χερμέλ of fruitful field; 2532 και and 3588 το the 3735 όρος mountain * Χερμέλ of fruitful field 1519 εις [2as 1409.1 δρυμόν 3a forest 3049 λογισθήσεται 1shall be considered].   29:18   2532 και And 191 ακούσονται [4shall hear 1722 εν 1in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη 2that day 2974 κωφοί 3deaf-mutes] 3056 λόγους the words 975 βιβλίου of the scroll; 2532 και and 3588 οι the ones 1722 εν in 3588 τω   4655 σκότει darkness, 2532 και and 3588 οι the ones 1722 εν in 3588 τη   3658.1 ομίχλη fog -- 3788 οφθαλμοί the eyes 5185 τυφλών of the blind 3708 όψονται will see,   29:19   2532 και and 21 αγαλλιάσονται [2shall exult 4434 πτωχοί 1the poor] 1223 διά because of 2962 κύριον the lord 1722 εν with 2167 ευφροσύνη gladness, 2532 και and 3588 οι the ones 560 απηλπισμέννοι despairing 3588 των   444 ανθρώπων of men 1705 εμπλησθήσονται shall be filled up 2167 ευφροσύνης with gladness.   29:20   1587 εξέλιπεν [2failed 459 άνομος 1The lawless one], 2532 και and 622 απώλετο [2is destroyed 5244 υπερήφανος 1the proud one], 2532 και and 1842 εξωλοθρεύθησαν [5shall be utterly destroyed 3588 οι 1the ones 457.1 ανομούντες 2acting lawlessly 1909 επί 3concerning 2549 κακία 4evil],   29:21   2532 και even 3588 οι the ones 4160 ποιούντες causing 264 αμαρτείν [2to sin 444 ανθρώπους 1men] 1722 εν by 3056 λόγω a word. 3956-1161 πάντας [3all 1161 δε 1And 3588 τους 4the ones 1651 ελέγχοντας 5reproving 1722 εν 6at 4439 πύλαις 7the gates 4348 πρόσκομμα 8to be considered for stumbling 5087 θήσουσιν 2men shall make], 3754 ότι for 4104.3 επλαγίασαν they bent away 1909 επ΄ [2by 94 αδίκοις 3unjust acts 1342 δίκαιον 1the just one].   29:22   1223 διά On account of 3778 τούτο this, 3592 τάδε thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 1909 επί concerning 3588 τον the 3624 οίκον house * Ιακώβ of Jacob, 3739 ον whom 873 αφώρισεν he separated 1537 εξ from * Αβραάμ Abraham, 3756 ου [3not 3568 νυν 4now 153 αισχυνθήσεται 2shall 5be ashamed * Ιακώβ 1Jacob], 3761 ουδέ nor 3568 νυν now 3588 το   4383 πρόσωπον [2countenance 3328-* μεταβαλεί Ισραήλ 1shall Israel change].   29:23   235 αλλ΄ But 3752 όταν whenever 1492 ίδωσι [2shall behold 3588 τα   5043-1473 τέκνα αυτών 1their children] 3588 τα   2041-1473 έργα μου my works, 1223 δι΄ because of 1473 εμέ me 37 αγιάσουσι they shall sanctify 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name, 2532 και and 37 αγιάσουσι they shall sanctify 3588 τον the 39 άγιον holy one * Ιακώβ of Jacob, 2532 και and 3588 τον [2the 2316 θεόν 3God 3588 του   * Ισραήλ 4of Israel 5399 φοβηθήσονται 1they shall fear].   29:24   2532 και And 1097 γνώσονται [5shall know 3588 οι 1the ones 4105 πλανώμενοι 2wandering 3588 τω 3in the 4151 πνεύματι 4spirit] 4907 σύνεσιν understanding, 3588-1161 οι δε and the ones 1111 γογγύζοντες grumbling 3129 μαθήσονται shall learn 5219 υπακούειν to obey, 2532 και and 3588 αι the 1100 γλώσσαι [2tongues 3588 αι   5568.7 ψελλίζουσαι 1stuttering] 3129 μαθήσονται shall learn 2980 λαλείν to speak 1515 ειρήνην peace.