Philemon

  1:1   * Παύλος Paul, 1198 δέσμιος a prisoner 5547 χριστού of Christ * Ιησού Jesus, 2532 και and * Τιμόθεος Timothy 3588 ο the 80 αδελφός brother, * Φιλήμονι to Philemon 3588 τω the 27 αγαπητώ beloved, 2532 και and 4904-1473 συνεργώ ημών our fellow-worker,   1:2   2532 και and * Απφία to Apphia 3588 τη the 27 αγαπητή beloved, 2532 και and * Αρχίππω Archippus 3588 τω   4961-1473 συστρατιώτη ημών our fellow-soldier, 2532 και and 3588 τη to the 2596 κατ΄ [2at 3624-1473 οίκόν σου 3your house 1577 εκκλησία 1assembly].   1:3   5484 χάρις Favor 1473 υμίν to you, 2532 και and 1515 ειρήνη peace 575 από from 2316 θεού God 3962-1473 πατρός ημών our father 2532 και and 2962 κυριού of the Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   1:4   2168 ευχαριστώ I give thanks 3588 τω to 2316-1473 θεώ μου my God, 3842 πάντοτε at all times 3417 μνείαν [2mention 1473 σου 3of you 4160 ποιούμενος 1making] 1909 επί at 3588 των   4335-1473 προσευχών μου my prayers,   1:5   191 ακούων hearing 1473 σου [3of yours 3588 την 1the 26 αγάπην 2love], 2532 και and 3588 την the 4102 πίστιν belief 3739 ην which 2192 έχεις you have 4314 προς towards 3588 τον the 2962 κύριον Lord * Ιησούν Jesus, 2532 και and 1519 εις to 3956 πάντας all 3588 τους the 39 αγίους holy ones,   1:6   3704 όπως that 3588 η the 2842 κοινωνία fellowship 3588 της of the 4102 πίστεώς belief 1473 σου of yours 1756 ενεργής [2active 1096 γένηται 1should become] 1722 εν in 1922 επιγνώσει full knowledge 3956 παντός of every 2041 έργου [2work 18 αγαθού 1good], 3588 του of the one 1722 εν in 1473 υμίν you 1519 εις in 5547 χριστόν Christ * Ιησούν Jesus.   1:7   5484 χάριν [4gratitude 1063 γαρ 1For 2192 έχομεν 2we have 4183 πολλήν 3much] 2532 και and 3874 παράκλησιν comfort 1909 επί over 3588 τη   26-1473 αγάπη σου your love, 3754 ότι because 3588 τα the 4698 σπλάγχνα feelings of compassion 3588 των of the 39 αγίων holy ones 373 αναπέπαυται have been rested 1223 διά through 1473 σου you, 80 αδελφέ O brother.   1:8   1352 διό Therefore, 4183 πολλήν [2a great 1722 εν 4in 5547 χριστώ 5Christ 3954 παρρησίαν 3openness 2192 έχων 1having], 2004 επιτάσσειν to give orders 1473 σοι to you, 3588 το the thing 433 ανήκον related,   1:9   1223 διά [3through 3588 την 4the 26 αγάπην 5love 3123 μάλλον 2rather 3870 παρακαλώ 1I appeal], 5108-1510.6 τοιούτος ων being such a one 5613 ως as * Παύλος Paul 4246 πρεσβύτης an old man, 3568-1161 νυνί δε and now 2532 και also 1198 δέσμιος a prisoner * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ.   1:10   3870 παρακαλώ I appeal to 1473 σε you 4012 περί concerning 3588 του   1699 εμού my 5043 τέκνου child, 3739 ον whom 1080 εγέννησα I engendered 1722 εν in 3588 τοις   1199-1473 δεσμοίς μου my bonds, * Ονήσιμον Onesimus,   1:11   3588 τον the one 4218 ποτέ at some time or other 1473-890 σοι άχρηστον useless to you, 3568-1161 νυνί δε but now 1473 σοι [2to you 2532 και 3and 1473 εμοί 4to me 2173 εύχρηστον 1useful], 3739 ον whom 375 ανέπεμψα I sent back to you.   1:12   1473-1161 συ δε But you 1473 αυτόν ([2for him 5123 τουτ΄ εστι 1that is]) 3588 τα [2the things 1699 εμά 3concerning my 4698 σπλάγχνα 4feelings of compassion 4355 προσλαβού 1receive]!   1:13   3739 ον whom 1473 εγώ I 1014 εβουλόμην wanted 4314 προς [2for 1683 εμαυτόν 3myself 2722 κατέχειν 1to keep], 2443 ίνα that 5228 υπέρ for 1473 σου you 1247 διακονή he should be serving 1473 μοι to me 1722 εν in 3588 τοις the 1199 δεσμοίς bonds 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news.   1:14   5565 χωρίς δε But without the help 3588 της   4674 σης of your 1106 γνώμης opinion 3762 ουδέν [3nothing 2309 ηθέλησα 1I wanted 4160 ποιήσαι 2to do]; 2443 ίνα that 3361 μη [4not 5613 ως 6as 2596 κατά 7according to 318 ανάγκην 8necessity 3588 το   18 αγαθόν 2good 1473 σου 1your 1510.3 η 3should 5be], 235 αλλά but 2596 κατά as 1595 εκούσιον voluntary.   1:15   5029-1063 τάχα γαρ For perhaps 1223-3778 δια τούτο on account of this 5563 εχωρίσθη he was separated 4314 προς for 5610 ώραν an hour, 2443 ίνα that 166 αιώνιον eternally 1473-566 αυτόν απέχης you should receive him;   1:16   3765 ουκέτι no longer 5613 ως as 1401 δούλον a bondman, 235 αλλ΄ but 5228 υπέρ above 1401 δούλον a bondman, 80 αδελφόν [2brother 27 αγαπητόν 1a beloved], 3122 μάλιστα especially 1473 εμοί to me, 4214-1161 πόσω δε and how much 3123 μάλλον more 1473 σοι to you, 2532 και both 1722 εν in 4561 σαρκί flesh 2532 και and 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord.   1:17   1487 ει If 3767 ούν then 1473-2192 εμε έχεις you have me 2844 κοινωνόν for a partner, 4355-1473 προσλαβού αυτόν receive him 5613 ως as 1473 εμέ me!   1:18   1487-1161 ει δε And if 5100 τι in anything 91 ηδίκησέ he wronged 1473 σε you 2228 η or 3784 οφείλει owes, 3778 τούτο [2this 1473 εμοί 3to me 1677 ελλόγει 1charge]!   1:19   1473 εγώ I, * Παύλος Paul, 1125 έγραψα write 3588 τη in 1699 εμή my 5495 χειρί hand. 1473 εγώ I 661 αποτίσω will pay -- 2443 ίνα for 3361-3004 μη λέγω I should not say 1473 σοι to you 3754 ότι that 2532 και even 4572 σεαυτόν yourself 1473-4359 μοι προσοφείλεις owes me besides.   1:20   3483 ναι Yes, 80 αδελφέ O brother, 1473 εγώ [2I 1473 σου 4you 3685 οναίμην 1may 3oblige] 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord; 373 ανάπαυσόν rest 1473 μου my 3588 τα   4698 σπλάγχνα feelings of compassion 1722 εν in 2962 κυρίω the Lord!   1:21   3982 πεποιθώς Relying upon 3588 τη   5218-1473 υπακοή σου your obedience, 1125 έγραψά I wrote 1473 σοι to you, 1492 ειδώς knowing 3754 οτί that 2532 και even 5228 υπέρ above 3739 ο what 3004 λέγω I say 4160 ποιήσεις you will do.   1:22   260-1161 άμα δε But at the same time 2532 και also 2090 ετοίμαζέ prepare 1473 μοι for me 3578 ξενίαν a guest room! 1679-1063 ελπίζω γαρ For I hope 3754 ότι that 1223 διά through 3588 των   4335-1473 προσευχών υμών your prayers 5483 χαρισθήσομαι I shall be granted 1473 υμίν to you.   1:23   782 ασπάζονταί They greet 1473 σε you -- * Επαφράς Epaphras, 3588 ο   4869-1473 συναιχμάλωτός μου my fellow-captive 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus;   1:24   * Μάρκος Mark, * Αρίσταρχος Aristarchus, * Δημάς Demas, * Λουκάς Luke, 3588 οι   4904-1473 συνεργοί μου my fellow workers.   1:25   3588 η The 5484 χάρις favor 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ 3326 μετά be with 3588 του   4151-1473 πνεύματος υμών your spirit. 281 αμήν Amen.