2 Kings

DSV_Strongs(i)
  1 H4124 En Moab H6586 H0 viel H3478 van Israel H6586 H8799 af H310 , na H256 Achabs H4194 dood.
  2 H274 En Ahazia H5307 H8799 viel H1157 door H7639 een tralie H5944 in zijn opperzaal H834 , die H8111 te Samaria H2470 H8799 was, en werd krank H7971 H8799 . En hij zond H4397 boden H559 H8799 , en zeide H413 tot H3212 H8798 hen: Gaat heen H1875 H8798 , vraagt H1176 Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H518 , of ik H4480 van H2088 deze H2483 krankheid H2421 H8799 genezen zal.
  3 H4397 Maar de Engel H3068 des HEEREN H1696 H8765 sprak H413 tot H452 Elia H8664 , den Thisbiet H6965 H8798 : Maak u op H5927 H8798 , ga op H4397 , den boden H4428 des konings H8111 van Samaria H7125 H8800 tegemoet H1696 H8761 , en spreek H413 tot H4480 H1097 hen: Is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H859 , dat gijlieden H1980 H8802 heengaat H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 H8800 , te vragen?
  4 H3651 Daarom H559 H8804 nu zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H3088 : Gij zult niet H3381 H8799 afkomen H4480 van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 H8804 gij geklommen zijt H3588 , maar H4191 H8800 gij zult den dood H4191 H8799 sterven H452 . En Elia H3212 H8799 ging weg.
  5 H7725 H0 Zo kwamen H4397 de boden H7725 H8799 weder H413 tot H559 H8799 hem; en hij zeide H413 tot H4100 hen: Wat H2088 is dit H7725 H8804 , [dat] gij wederkomt?
  6 H559 H8799 En zij zeiden H413 tot H376 hem: Een man H5927 H8804 kwam op H7125 H8800 , ons tegemoet H559 H8799 , en zeide H413 tot H3212 H8798 ons: Gaat heen H7725 H8798 , keert weder H413 tot H4428 den koning H834 die H853 u H7971 H8804 gezonden heeft H1696 H8765 , en spreekt H413 tot H3541 hem: Zo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H4480 H1097 : Is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H859 , dat gij H7971 H8802 zendt H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 H8800 , te vragen H3651 ? Daarom H4480 zult gij van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 H8804 gij geklommen zijt H3808 , niet H3381 H8799 afkomen H3588 , maar H4191 H8800 gij zult den dood H4191 H8799 sterven.
  7 H1696 H8762 En hij sprak H4100 tot hen: Hoedanig H4941 was de gestalte H376 des mans H834 , die H7125 H8800 u tegemoet H5927 H8804 opgekomen is H428 , en deze H1697 woorden H413 tot H1696 H8762 u gesproken heeft?
  8 H559 H8799 En zij zeiden H413 tot H376 hem: Hij was een man H1167 met H8181 een harig H5785 [kleed], en met een lederen H232 gordel H247 H8803 gegord H4975 om zijn lenden H559 H8799 . Toen zeide hij H1931 : Het H452 is Elia H8664 , de Thisbiet.
  9 H7971 H8799 En hij zond H413 tot H8269 hem een hoofdman H2572 van vijftig H2572 met zijn vijftigen H413 . En als hij tot H5927 H8799 hem opkwam H2009 (want ziet H3427 H8802 , hij zat H5921 op H7218 de hoogte H2022 eens bergs H1696 H8762 ), zo sprak hij H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H4428 ! de koning H1696 H8765 zegt H3381 H8798 : Kom af.
  10 H452 Maar Elia H6030 H8799 antwoordde H1696 H8762 en sprak H413 tot H8269 den hoofdman H2572 van vijftigen H518 : Indien H589 ik H376 dan een man H430 Gods H3381 H8799 ben, zo dale H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 H8799 , en vertere H853 u H2572 en uw vijftigen H3381 H8799 . Toen daalde H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 H8799 , en verteerde H853 hem H2572 en zijn vijftigen.
  11 H7971 H8799 En hij zond H7725 H8799 wederom H413 tot H312 hem een anderen H8269 hoofdman H2572 van vijftig H2572 met zijn vijftigen H6030 H8799 . Deze antwoordde H1696 H8762 en sprak H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H3541 ! zo H559 H8804 zegt H4428 de koning H3381 H0 : Kom H4120 haastelijk H3381 H8798 af.
  12 H452 En Elia H6030 H8799 antwoordde H1696 H8762 en sprak H518 tot hem: H859 Ben ik H376 een man H430 Gods H3381 H8799 , zo dale H784 vuur H4480 van H8064 den hemel H398 H8799 , en vertere H853 u H2572 en uw vijftigen H3381 H8799 . Toen daalde H784 vuur H430 Gods H4480 van H8064 den hemel H398 H8799 en verteerde H853 hem H2572 en zijn vijftigen.
  13 H7725 H8799 En wederom H7971 H8799 zond hij H8269 een hoofdman H7992 van de derde H2572 vijftigen H2572 met zijn vijftigen H5927 H0 . Zo ging H7992 de derde H8269 hoofdman H2572 van vijftigen H5927 H8799 op H935 H8799 , en kwam H3766 H8799 en boog zich H5921 op H1290 zijn knieen H5048 , voor H452 Elia H2603 H8691 , en smeekte H413 hem H1696 H8762 , en sprak H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H4994 , laat toch H5315 mijn ziel H5315 en de ziel H5650 van uw knechten H428 , van deze H2572 vijftigen H3365 H8799 , dierbaar zijn H5869 in uw ogen!
  14 H2009 Zie H784 , het vuur H4480 is van H8064 den hemel H3381 H8804 gedaald H8147 , en heeft die twee H7223 eerste H8269 hoofdmannen H2572 van vijftigen H2572 met hun vijftigen H398 H8799 verteerd H6258 ; maar nu H5315 , laat mijn ziel H3365 H8799 dierbaar zijn H5869 in uw ogen!
  15 H1696 H8762 Toen sprak H4397 de Engel H3068 des HEEREN H452 tot Elia H3381 H8798 : Ga af H854 met H3372 H8799 hem; vrees H408 niet H4480 voor H6440 zijn aangezicht H6965 H8799 . En hij stond op H3381 H0 , en ging H854 met H3381 H8799 hem af H413 tot H4428 den koning.
  16 H1696 H8762 En hij sprak H413 tot H3541 hem: Zo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H3282 : Daarom H834 , dat H4397 gij boden H7971 H8804 gezonden hebt H1176 , om Baal-zebub H430 , den god H6138 van Ekron H1875 H8800 , te vragen H4480 H1097 (is het, omdat H369 H0 er geen H430 God H3478 in Israel H369 is H1697 , om Zijn woord H1875 H8800 te vragen H3651 ?); daarom H4480 , van H4296 dat bed H834 H8033 , waarop H5927 H8804 gij geklommen zijt H3808 , zult gij niet H3381 H8799 afkomen H3588 , maar H4191 H8800 gij zult den dood H4191 H8799 sterven.
  17 H4191 H8799 Alzo stierf hij H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H452 Elia H1696 H8765 gesproken had H3088 ; en Joram H4427 H8799 werd koning H8478 in zijn plaats H8147 , in het tweede H8141 jaar H3088 van Joram H1121 , den zoon H3092 van Josafat H4428 , den koning H3063 van Juda H3588 ; want H1961 H8804 hij had H3808 geen H1121 zoon.
  18 H3499 Het overige H1697 nu der zaken H274 van Ahazia H834 , die H6213 H8804 hij gedaan heeft H1992 , is dat H3808 niet H3789 H8803 geschreven H5921 in H5612 het boek H1697 H3117 der kronieken H4428 der koningen H3478 van Israel?