1 Chronicles

DSV_Strongs(i)
  1 H121 Adam H8352 , Seth H583 , Enos,
  2 H7018 Kenan H4111 , Mahalal-el H3382 , Jered,
  3 H2585 Henoch H4968 , Methusalah H3929 , Lamech,
  4 H5146 Noach H8035 , Sem H2526 , Cham H3315 en Jafeth.
  5 H1121 De kinderen H3315 van Jafeth H1586 waren Gomer H4031 , en Magog H4074 , en Madai H3120 , en Javan H8422 , en Tubal H4902 , en Mesech H8494 , en Tiras.
  6 H1121 En de kinderen H1586 van Gomer H813 waren Askenaz H7384 , en Difath H8425 , en Thogarma.
  7 H1121 En de kinderen H3120 van Javan H473 waren Elisa H8659 en Tharsisa H3794 , de Chittieten H1721 en Dodanieten.
  8 H1121 De kinderen H2526 van Cham H3568 waren Cusch H4714 en Mitsraim H6316 , Put H3667 , en Kanaan.
  9 H1121 En de kinderen H3568 van Cusch H5434 waren Seba H2341 , en Havila H5454 , en Sabta H7484 , en Raema H5455 , en Sabtecha H1121 ; en de kinderen H7484 van Raema H7614 waren Scheba H1719 en Dedan.
  10 H3568 Cusch H3205 H8804 nu gewon H5248 Nimrod H1931 ; die H2490 H8689 begon H1368 geweldig H1961 H8800 te zijn H776 op aarde.
  11 H4714 En Mitsraim H3205 H8804 gewon H3866 de Ludieten H6047 , en de Anamieten H3853 , en de Lehabieten H5320 , en de Naftuchieten,
  12 H6625 En de Pathrusieten H3695 , en de Casluchieten H4480 H8033 , (van H834 welke H6430 de Filistijnen H3318 H8804 zijn voortgekomen H3732 ) en de Cafthorieten.
  13 H3667 Kanaan H3205 H8804 nu gewon H6721 Sidon H1060 , zijn eerstgeborene H2845 , en Heth,
  14 H2983 En den Jebusiet H567 , en den Amoriet H1622 , en den Girgasiet,
  15 H2340 En den Heviet H6208 , en den Arkiet H5513 , en den Siniet,
  16 H721 En den Arvadiet H6786 , en den Zemariet H2577 , en den Hamathiet.
  17 H1121 De kinderen H8035 van Sem H5867 waren Elam H804 , en Assur H775 , en Arfachsad H3865 , en Lud H758 , en Aram H5780 , en Uz H2343 , en Hul H1666 , en Gether H4902 , en Mesech.
  18 H775 Arfachsad H3205 H8804 nu gewon H7974 Selah H7974 , en Selah H3205 H8804 gewon H5677 Heber.
  19 H5677 Aan Heber H8147 nu zijn twee H1121 zonen H3205 H8795 geboren H8034 ; de naam H259 des enen H6389 was Peleg H3588 , omdat H3117 in zijn dagen H776 het aardrijk H6385 H8738 verdeeld is H8034 , en de naam H251 zijns broeders H3355 was Joktan.
  20 H3355 En Joktan H3205 H8804 gewon H486 Almodad H8026 , en Selef H2700 , en Hazarmaveth H3392 , en Jerah,
  21 H1913 En Hadoram H187 , en Uzal H1853 , en Dikla,
  22 H5858 En Ebal H39 , en Abimael H7614 , en Scheba,
  23 H211 En Ofir H2341 , en Havila H3103 , en Jobab H3605 . Alle H428 dezen H1121 waren zonen H3355 van Joktan.
  24 H8035 Sem H775 , Arfachsad H7974 , Selah,
  25 H5677 Heber H6389 , Peleg H7466 , Rehu,
  26 H8286 Serug H5152 , Nahor H8646 , Terah,
  27 H87 Abram H1931 ; die H85 is Abraham.
  28 H1121 De kinderen H85 van Abraham H3327 waren Izak H3458 en Ismael.
  29 H428 Dit H8435 zijn hun geboorten H1060 : de eerstgeborene H3458 van Ismael H5032 was Nebajoth H6938 , en Kedar H110 , en Adbeel H4017 , en Mibsam,
  30 H4927 Misma H1746 en Duma H4854 , Massa H2301 , Hadad H8485 en Thema,
  31 H3195 Jetur H5305 , Nafis H6929 , en Kedma H428 ; deze H1992 zijn H1121 de kinderen H3458 van Ismael.
  32 H1121 De kinderen H6989 nu van Ketura H85 , Abrahams H6370 bijwijf H3205 H8804 : [die] baarde H2175 Zimram H3370 , en Joksan H4091 , en Medan H4080 , en Midian H3435 , en Isbak H7744 , en Suah H1121 . En de kinderen H3370 van Joksan H7614 waren Scheba H1719 en Dedan.
  33 H1121 De kinderen H4080 van Midian H5891 nu waren Efa H6081 , en Efer H2585 , en Henoch H28 , en Abida H420 , en Eldaa H428 . Die H3605 allen H1121 waren zonen H6989 van Ketura.
  34 H85 Abraham H3205 H8686 nu gewon H3327 Izak H1121 . De zonen H3327 van Izak H6215 waren Ezau H3478 en Israel.
  35 H1121 En de kinderen H6215 van Ezau H464 : Elifaz H7467 , Rehuel H3266 , en Jehus H3281 , en Jaelam H7141 , en Korah.
  36 H1121 De kinderen H464 van Elifaz H8487 waren Theman H201 , en Omar H6825 , Zefi H1609 , en Gaetham H7073 , Kenaz H8555 , en Timna H6002 , en Amalek.
  37 H1121 De kinderen H7467 van Rehuel H5184 waren Nahath H2226 , Zerah H8048 , Samma H4199 en Mizza.
  38 H1121 De kinderen H8165 van Seir H3877 nu waren Lotan H7732 , en Sobal H6649 , en Zibeon H6034 , en Ana H1787 , en Dison H687 , en Ezer H1789 , en Disan.
  39 H1121 De kinderen H3877 van Lotan H2753 nu waren Hori H1950 en Homam H269 ; en de zuster H3877 van Lotan H8555 was Timna.
  40 H1121 De kinderen H7732 van Sobal H5935 waren Aljan H4506 , en Manahath H5858 , en Ebal H8195 , Sefi H208 en Onam H1121 ; en de kinderen H6649 van Zibeon H345 waren Aja H6034 en Ana.
  41 H1121 De kinderen H6034 van Ana H1787 waren Dison H1121 ; en de zonen H1787 van Dison H2566 waren Hamram H790 , en Esban H3506 , en Jithran H3763 , en Cheran.
  42 H1121 De kinderen H687 van Ezer H1092 waren Bilhan H2190 , en Zaavan H3292 , en Jaakan H1121 . De kinderen H1789 van Disan H5780 waren Uz H765 en Aran.
  43 H428 Dit H4428 nu zijn de koningen H834 , die H4427 H8804 geregeerd hebben H776 in het land H123 van Edom H6440 , eer H4428 er een koning H4427 H8800 regeerde H1121 over de kinderen H3478 Israels H1106 : Bela H1121 , de zoon H1160 van Beor H8034 ; en de naam H5892 zijner stad H1838 was Dinhaba.
  44 H1106 En Bela H4191 H8799 stierf H3103 , en Jobab H4427 H8799 regeerde H1121 in zijn plaats, een zoon H2226 van Zerah H1224 , van Bozra.
  45 H3103 En Jobab H4191 H8799 stierf H2367 , en Husam H4480 , uit H776 het land H8489 der Themanieten H4427 H8799 , regeerde H8478 in zijn plaats.
  46 H2367 En Husam H4191 H8799 stierf H1908 , en Hadad H1121 , de zoon H911 van Bedad H4427 H8799 , regeerde H8478 in zijn plaats H4080 , die de Midianieten H7704 in het veld H4124 van Moab H5221 H8688 versloeg H8034 ; en de naam H5892 zijner stad H5762 was Avith.
  47 H1908 En Hadad H4191 H8799 stierf H8072 , en Samla H4480 , van H4957 Masreka H4427 H8799 , regeerde H8478 in zijn plaats.
  48 H8072 En Samla H4191 H8799 stierf H7586 , en Saul H4480 , van H7344 Rehoboth H5104 aan de rivier H4427 H8799 , regeerde H8478 in zijn plaats.
  49 H7586 En Saul H4191 H8799 stierf H1177 , en Baal-hanan H1121 , de zoon H5907 van Achbor H4427 H8799 , regeerde H8478 in zijn plaats.
  50 H1177 Als Baal-hanan H4191 H8799 stierf H4427 H8799 , zo regeerde H1908 Hadad H8478 in zijn plaats H8034 , en de naam H5892 zijner stad H6464 was Pahi H8034 , en de naam H802 zijner huisvrouw H4105 was Mehetabeel H1323 , de dochter H4308 van Matred H1323 , dochter H4314 van Mee-sahab.
  51 H1908 Toen Hadad H4191 H8799 stierf H1961 H8799 , zo werden H441 vorsten H123 in Edom H441 : de vorst H8555 Timna H441 , de vorst H5933 Alja H441 , de vorst H3509 Jetheth,
  52 H441 De vorst H173 Aholi-bama H441 , de vorst H425 Ela H441 , de vorst H6373 Pinon,
  53 H441 De vorst H7073 Kenaz H441 , de vorst H8487 Theman H441 , de vorst H4014 Mibzar,
  54 H441 De vorst H4025 Magdiel H441 , de vorst H5902 Iram H428 . Dezen H441 waren de vorsten H123 van Edom.