1 Chronicles

Esperanto(i) 1 Adam, Set, Enosx, 2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 HXanohx, Metusxelahx, Lemehx, 4 Noa, SXem, HXam, kaj Jafet. 5 La filoj de Jafet:Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesxehx, kaj Tiras. 6 La filoj de Gomer:Asxkenaz, Rifat, kaj Togarma. 7 La filoj de Javan:Elisxa, Tarsxisx, Kitim, kaj Dodanim. 8 La filoj de HXam:Kusx, Micraim, Put, kaj Kanaan. 9 La filoj de Kusx:Seba, HXavila, Sabta, Raama, kaj Sabtehxa. La filoj de Raama:SXeba kaj Dedan. 10 Kusx naskigis ankaux Nimrodon; cxi tiu komencis esti potenculo sur la tero. 11 Micraim naskigis la Ludidojn, la Anamidojn, la Lehabidojn, la Naftuhxidojn, 12 la Patrusidojn, la Kasluhxidojn (de kiuj devenis la Filisxtoj), kaj la Kaftoridojn. 13 De Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj HXet, 14 la Jebusidoj, la Amoridoj, la Girgasxidoj, 15 la HXividoj, la Arkidoj, la Sinidoj, 16 la Arvadidoj, la Cemaridoj, la HXamatidoj. 17 La filoj de SXem:Elam, Asxur, Arpahxsxad, Lud, Aram, Uc, HXul, Geter, kaj Mesxehx. 18 De Arpahxsxad naskigxis SXelahx, de SXelahx naskigxis Eber. 19 Al Eber naskigxis du filoj:la nomo de unu estis Peleg, cxar en lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan. 20 De Joktan naskigxis Almodad, SXelef, HXacarmavet, Jerahx, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, SXeba, 23 Ofir, HXavila, kaj Jobab. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Joktan. 24 SXem, Arpahxsxad, SXelahx, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahxor, Terahx, 27 Abram (tio estas Abraham). 28 La filoj de Abraham:Isaak kaj Isxmael. 29 Jen estas ilia genealogio:de Isxmael, la unuenaskito Nebajot, poste Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misxma, Duma, Masa, HXadad, Tema, 31 Jetur, Nafisx, kaj Kedma. Tio estas la filoj de Isxmael. 32 La filoj de Ketura, kromvirino de Abraham, kiujn sxi naskis:Zimran, Joksxan, Medan, Midjan, Jisxbak, kaj SXuahx. Kaj la filoj de Joksxan estis SXeba kaj Dedan. 33 La filoj de Midjan:Efa, Efer, HXanohx, Abida, kaj Eldaa. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Ketura. 34 Abraham naskigis Isaakon. La filoj de Isaak:Esav kaj Izrael. 35 La filoj de Esav:Elifaz, Reuel, Jeusx, Jalam, kaj Korahx. 36 La filoj de Elifaz:Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna, kaj Amalek. 37 La filoj de Reuel:Nahxat, Zerahx, SXama, kaj Miza. 38 La filoj de Seir:Lotan, SXobal, Cibeon, Ana, Disxon, Ecer, kaj Disxan. 39 La filoj de Lotan:HXori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna. 40 La filoj de SXobal:Aljan, Manahxat, Ebal, SXefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon:Aja kaj Ana. 41 La filoj de Ana:Disxon. La filoj de Disxon:HXamran, Esxban, Jitran, kaj Keran. 42 La filoj de Ecer:Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La filoj de Disxan:Uc kaj Aran. 43 Jen estas la regxoj, kiuj regxis en la lando de Edom, antaux ol aperis regxo cxe la Izraelidoj:Bela, filo de Beor; la nomo de lia urbo estis Dinhaba. 44 Kaj Bela mortis, kaj anstataux li ekregxis Jobab, filo de Zerahx, el Bocra. 45 Kaj Joab mortis, kaj anstataux li ekregxis HXusxam, el la lando de la Temanidoj. 46 Kaj HXusxam mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad, filo de Bedad, kiu venkobatis la Midjanidojn sur la kampo de Moab; la nomo de lia urbo estis Avit. 47 Kaj Hadad mortis, kaj anstataux li ekregxis Samla el Masreka. 48 Kaj Samla mortis, kaj anstataux li ekregxis SXaul el Rehxobot cxe la Rivero. 49 Kaj SXaul mortis, kaj anstataux li ekregxis Baal-HXanan, filo de Ahxbor. 50 Kaj Baal-HXanan mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad; la nomo de lia urbo estis Pai; la nomo de lia edzino estis Mehetabel, filino de Matred, filino de Me-Zahab. 51 Kaj Hadad mortis. Tiam la cxefoj de Edom estis:cxefo Timna, cxefo Alva, cxefo Jetet, 52 cxefo Oholibama, cxefo Ela, cxefo Pinon, 53 cxefo Kenaz, cxefo Teman, cxefo Mibcar, 54 cxefo Magdiel, cxefo Iram. Tio estas la cxefoj de Edom.