1 Chronicles

PBG(i) 1 Adam, Set, Enos. 2 Kienan, Mahalaleel, Jared. 3 Eonch, Matusalem, Lamech. 4 Noe, Sem, Cham, i Jafet. 5 Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras, 6 A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma. 7 Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin. 8 Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan. 9 A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan. 10 Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi. 11 Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma, 12 I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma. 13 Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka. 14 I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka, 15 I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka, 16 I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka. 17 Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech. 18 A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera. 19 A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan. 20 A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha, 21 I Adorama, i Uzala, i Dekla, 22 I Hebala, i Abimaela, i Sebaja, 23 I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi. 24 Sem, Arfachsad, Selech. 25 Heber, Peleg, Rechu, 26 Sarug, Nachor, Tare, 27 Abram; ten jest Abraham. 28 Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael. 29 A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam. 30 Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema, 31 Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi. 32 A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan. 33 Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury. 34 I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael. 35 A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore. 36 Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek. 37 Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza. 38 A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan. 39 A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna. 40 Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana. 41 Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan. 42 Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran. 43 Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba. 44 A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry. 45 A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temańskiej. 46 A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjańczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid. 47 A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki. 48 A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką 49 A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy. 50 A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej. 51 A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet, 52 Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon, 53 Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar, 54 Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.