1 Chronicles

Danish(i) 1 Adam, Seth, Enos, 2 Kenan, Mahalaleel, Jared, 3 Enok, Metusela, Lamek, 4 Noa, Sem, Kam og Jafet. 5 Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madaj og Javan og Thubal og Mesek og Thiras. 6 Og Gomers Sønner vare: Askenas og Difat og Thogarma. 7 Og Javans Sønner vare: Elisa og Tharsis, Kithim og Rodanim. 8 Kams Sønner vare: Kus og Mizraim, Put og Kanaan. 9 Og Kus's Sønner vare: Seba og Havila og Sabtha og Raema og Sabteka; og Raemas Sønner vare: Skeba og Dedan. 10 Og Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive vældig paa Jorden. 11 Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher 12 Pathruser og Kasluher, fra hvilke Filister udgik, og Kafthorer. 13 Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth 14 og Jebusiter og Amoriter og Girgasiter 15 og Heviter og Arkiter og Siniter 16 og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter. 17 Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram og Uz og Hul og Gether og Mesek. 18 Og Arfaksad avlede Sala, og Sala avlede Eber. 19 Og for Eber bleve fødte to Sønner, den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Dage, og hans Broders Navn var Joktan. 20 Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara 21 og Hadoram og Usal og Dikla 22 og Ebal og Abimael og Skeba 23 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner. 24 Sem, Arfaksad, Salak, 25 Eber, Pele, Reu, 26 Serub, Nakor, Thara, 27 Abram, det er Abraham. 28 Abrahams Sønner vare: Isak og Ismael. 29 Disse ere deres Slægter: Nebajoth, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbeel og Mibsam, 30 Misma, og Duma, Massa, Hdad og Thema, 31 Jethur, Nafis og Kedma; disse vare Ismaels Sønner. 32 Og Keturas, Abrahams Medhustrus, Sønner: hun fødte Simran og Joksan og Medan og Midian, Jisbak og Sua; og Joksans Sønner vare: Skeba og Dedan. 33 Og Midians Sønner vare: Efa og Efer og Kanok og Abida og Eldaa; alle disse vare Keturas Sønner. 34 Og Abraham avlede Isak; Isak Sønner vare: Esau og Israel. 35 Og Esaus Sønner vare: Elifas, Reguel og Jeus og Jaelam og Kora. 36 Elifas's Sønner vare: Theman og Omar, Zefi og Gaetham, Kenas, og af Thimna Amalek. 37 Reguels Børn vare: Nahath, Sera, Samma og Missa. 38 Og Seirs Sønner vare: Lotan og Sobal og Zibeon og Ana og Dison og Ezer og Disan. 39 Og Lotans Sønner vare: Hori og Homam, og Thimna var Lotans Søster. 40 Sobals Sønner vare: Aljan og Manahat og Ebal, Sifi og Onam; og Zibeons Sønner vare: Aja og Arla. 41 Anas Sønner vare: Dison; og Disons Sønner vare: Hamran og Esban og Jithran og Keran. 42 Ezers Sønner vare: Bilhan og Saavan og Jaakan; Disans Sønner vare: Uz og Aran. 43 Og disse ere de Konger, som regerede i EdomsLand, førend nogen Konge regerede over Israels Børn: Bela, Beors Søn, og hans Stads Navn var Dinhaba. 44 Og Bela døde, og Jobab, Seras Søn af Bozra, blev Konge i hans Sted. 45 Og Jobab døde, og Husam af Themaniternes Land blev Konge i hans Sted. 46 Og Husam døde, og Hadad, Bedads Søn, blev Konge i hans Sted: denne slog Midianiterne paa Moab Mark, og hans Stads Navn var Avith. 47 Og Hadad døde, og Samla af Masreka blev Konge i hans Sted. 48 Og Samla døde, og Saul af Rekoboth ved Floden blev Konge i hans Sted. 49 Og Saul døde, og Baal-Haman, Akbors Søn, blev Konge i hans Sted. 50 Og Baal-Hanan, og Hadad blev Konge i hans Sted, og hans Stads Navn var Pai, og hans Hustrus Navn Mehetabeel, en Datter af Matred, Mesahabs Datter. 51 Der Hadad døde, da blev der Fyrster i Edom: Fyrsten Thimna, Fyrsten Alva, Fyrsten Jeteth, 52 Fyrsten Oholibama, Fyrsten Ela, Fyrsten Pinon, 53 Fyrsten Kenas, Fyrsten Theman, Fyrsten Mibzar, 54 Fyrsten Magdiel, Fyrsten Iram; disse vare Fyrsterne i Edom.