1 Chronicles

ABP_GRK(i)
  1 G* Αδάμ G* Σηθ G* Ενώς
  2 G* Καϊνάν G* Μαλελεήλ G* Ιάρεδ
  3 G* Ενώχ G* Μαθουσάλα G* Λάμεχ
  4 G* Νώε G* Σημ G* Χαμ G* Ιάφεθ
  5 G5207 υιοί G* Ιάφεθ G* Γομέρ G2532 και G* Μαγώγ G2532 και G* Μαδαϊ G2532 και G* Ιαυάν G2532 και G* Θουβάλ G2532 και G* Μοσόχ G2532 και G* Θειράς
  6 G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Γωμέρ G* Ασχανάζ G2532 και G* Ριφάτ G2532 και G* Θοργαμά
  7 G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Ιαυάν G* Ελισά G2532 και G* Θαρσείς G* Χιττίμ G2532 και G* Δωδανείμ
  8 G2532 και G3588 οι G5207 υιοί G* Χαμ G* Χους G2532 και G* Μεσραϊμ G* Φουτ G2532 και G* Χαναάν
  9 G2532 και G5207 υιοί G* Χους G* Σαβά G2532 και G* Ευιλά G2532 και G* Σαβαθά G2532 και G* Ρεγμά G2532 και G* Σεβακαθά G2532 και G5207 υιοί G* Ρεγμά G* Σεβά G2532 και G* Δαδάν
  10 G2532 και G* Χους G1080 εγέννησε G3588 τον G* Νεμρόδ G3778 ούτος G756 ήρξατο G3588 του G1510.1 είναι G1095.2 γίγας G1722 εν G3588 τη G1093 γη
  11 G2532 και G* Μεσραϊμ G1080 εγέννησε G3588 τους G* Λουδιείμ G2532 και G3588 τους G* Αινομίμ G2532 και G3588 τους G* Λαβίμ G2532 και G3588 τους G* Νεφθωχίμ
  12 G2532 και G3588 τους G* Φετρουσίμ G2532 και G3588 τους G* Χασλωίμ G3606 όθεν G1831 εξήλθεν G1564 εκείθον G* Φυλιστιείμ G2532 και G3588 τους G* Καφθωρίμ
  13 G2532 και G* Χαναάν G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σιδώνα G3588 τον G4416 πρωτότοκον αυτού G1473   G2532 και G3588 τον G* Εθ
  14 G2532 και G3588 τον G* Ιεβουσί G2532 και G3588 τον G* Αμορρί G2532 και G3588 τον G* Γεργεσί
  15 G2532 και G3588 τον G* Ευεί G2532 και G3588 τον G* Αρακί G2532 και G3588 τον G* Ασεννί
  16 G2532 και G3588 τον G* Αρουαδί G2532 και G3588 τον G* Σαμαραίον G2532 και G3588 τον G* Αμαθεί
  17 G5207 υιοί G* Σημ G* Αιλάμ G2532 και G* Ασούρ G2532 και G* Αρφαξάδ G2532 και G* Λουδ G2532 και G* Αράμ G2532 και G* Ους G2532 και G* Ουλ G2532 και G* Γετηέρ G2532 και G* Μοσόχ
  18 G2532 και G* Αρφαξάδ G1080 εγέννησε G3588 τον G* Καϊνάν G2532 και G* Καϊνάν G1080 εγέννησε G3588 τον G* Σαλά G2532 και G* Σαλά G1080 εγέννησε G3588 τον G* Έβερ
  19 G2532 και G3588 τω G* Έβερ G1080 εγεννήθησαν G1417 δύο G5207 υιοί G3686 όνομα G3588 τω G1520 ενί G* Φαλέγ G3754 ότι G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις αυτού G1473   G3307 εμερίσθη G3588 η G1093 γη G2532 και G3686 όνομα G3588 τω G80 αδελφώ αυτού G1473   G* Ιεκτάν
  20 G2532 και G* Ιεκτάν G1080 εγέννησε G3588 τον G* Ελμωδάδ G2532 και G3588 τον G* Σαλέφ G2532 και G3588 τον G* Ασερμώθ G2532 και G3588 τον G* Ιάρε
  21 G2532 και G3588 τον G* Αδωράμ G2532 και G3588 τον G* Ουζάδ G2532 και G3588 τον G* Δεκλά
  22 G2532 και G3588 τον G* Ηβήλ G2532 και G3588 τον G* Αβιμεείλ G2532 και G3588 τον G* Σαβά
  23 G2532 και G3588 τον G* Ωφείρ G2532 και G3588 τον G* Ευηλάτ G2532 και G3588 τον G* Ιωβάβ G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Ιεκτάν
  24 G* Σημ G* Αρφαξάδ G* Σαλά
  25 G* Έβερ G* Φαλέγ G* Ραγαύ
  26 G* Σερούγ G* Ναχώρ G* Θάρα
  27 G* Αβράμ G1473 αυτός G* Αβραάμ
  28 G5207 υιοί G* Αβραάμ G* Ισαάκ G2532 και G* Ισμαήλ
  29 G3778 αύται G3588 αι G1078 γενέσεις αυτών G1473   G4416 πρωτότοκος G* Ισμαήλ G* Ναβαιώθ G2532 και G* Κηδάρ G2532 και G* Αβδηήλ G2532 και G* Μαυσάν
  30 G* Μασεμά G2532 και G* Δουμά G* Μασσά G* Αδάδ G2532 και G* Θαμά
  31 G* Ιετούρ G* Ναφείς G2532 και G* Κεδμά G3778 ούτοι G1510.2.6 εισιν G5207 υιοί G* Ισμαήλ
  32 G2532 και G5207 υιοί G* Κεττούρας G3825.1 παλλακής G* Αβραάμ G2532 και G5088 έτεκε G3588 τον G* Ζεμράν G2532 και G3588 τον G* Ιεξάν G2532 και G* Μαδάν G2532 και G* Μαδιάν G2532 και G* Ιεσβόκ G2532 και G* Σουέ G2532 και G5207 υιοί G* Ιεξάν G* Σαβά G2532 και G* Δαδάν
  33 G2532 και G5207 υιοί G* Μαδιάν G* Γεφά G2532 και G* Γοφέρ G2532 και G* Ενώχ G2532 και G* Αβιδά G2532 και G* Ελδαά G3956 πάντες G3778 ούτοι G5207 υιοί G* Κεττούρας
  34 G2532 και G1080 εγέννησεν Αβραάμ G*   G3588 τον G* Ισαάκ G5207 υιοί G* Ισαάκ G* Ησαύ G2532 και G* Ισραήλ
  35 G5207 υιοί G* Ησαύ G* Ελιφάζ G2532 και G* Ραγουήλ G2532 και G* Ιησούς G2532 και G* Ιεγλάμ G2532 και G* Κορέ
  36 G5207 υιοί G* Ελιφάζ G* Θαιμάν G2532 και G* Ωμάρ G* Σεπφουή G2532 και G* Γοοθώμ G* Κενέζ G2532 και G* Θαμνά G2532 και G* Αμαλήκ
  37 G2532 και G5207 υιοί G* Ραγουήλ G* Ναχέθ G* Ζαρέ G* Σαμμά G2532 και G* Μαζέ
  38 G2532 και G5207 υιοί G* Σηείρ G* Λωτάν G2532 και G* Σουβάλ G2532 και G* Σεβεγών G2532 και G* Ανά G2532 και G* Δησών G2532 και G* Ασάρ G2532 και G* Δισάν
  39 G2532 και G5207 υιοί G* Λωτάν G* Χορρεί G2532 και G* Ιμάμ G2532 και G79 αδελφή G* Λωτάν G* Θαμνά
  40 G5207 υιοί G* Σουβάλ G* Αλουάν G2532 και G* Μαναάθ G2532 και G* Ουβάλ G* Σαπφεί G2532 και G* Ωνάμ G2532 και G5207 υιοί G* Σεβεγών G* Αϊα G2532 και G* Ανά
  41 G5207 υιοί G* Ανά G* Δησών G5207 υιοί δε G1161   G* Δησών G2532 και G5207 υιοί G* Δησων G* Αμαδάν G2532 και G* Εσεβάν G2532 και G* Ιεθράν G2532 και G* Χαρράν
  42 G2532 και G5207 υιοί G* Ασάρ G* Βαλαάν G2532 και G* Ζαάν G2532 και G* Ιακάν G5207 υιοί G* Δεσών G* Ως G2532 και G* Αράν
  43 G2532 και G3778 ούτοι G3588 οι G935 βασιλείς G3588 οι G936 βασιλεύσαντες G1722 εν G1093 γη G* Εδώμ G4253 προ G3588 του G936 βασιλεύσαι G935 βασιλέα G1722 εν G3588 τοις G5207 υιοίς G* Ισραήλ G* Βαλά G5207 υιός G* Βεώρ G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G4172 πόλει αυτού G1473   G* Δενναβά
  44 G2532 και G599 απέθανε Βαλά G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Ιωβάβ G5207 υιός G* Ζαρά G1537 εκ G* Βοσόρρας
  45 G2532 και G599 απέθανεν Ιωβάβ G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Ασόμ G1537 εκ G3588 της G1093 γης G* Θαιμανών
  46 G2532 και G599 απέθανεν Ασόμ G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Αδάδ G5207 υιός G* Βαδάδ G3588 ο G3960 πατάξας G* Μαδιάμ G1722 εν G3588 τω G68 αγρώ G* Μωάβ G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G4172 πόλει αυτού G1473   G* Ευίθ
  47 G2532 και G599 απέθανεν Αδάδ G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Σαμλά G1537 εκ G* Μασρεκά
  48 G2532 και G599 απέθανε Σαμλά G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Σαούλ G1537 εκ G* Ροωβώθ G3588 του G4215 ποταμού
  49 G2532 και G599 απέθανε Σαούλ G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Βαλλεννών G5207 υιός G* Αχοβώρ
  50 G2532 και G599 απέθανε Βαλλεννών G*   G2532 και G936 εβασίλευσεν G473 αντ΄ G1473 αυτού G* Αδάδ G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G4172 πόλει αυτού G1473   G* φαού G2532 και G3686 όνομα G3588 τη G1135 γυναικί αυτού G1473   G* Μεταβεήλ G2364 θυγάτηρ G* Ματρήθ G2364 θυγάτηρ G* Μεζαάβ
  51 G2532 και G599 απέθανεν Αδάδ G*   G2532 και G1096 εγένοντο G2232 ηγεμόνες G* Εδώμ G2232 ηγεμών G* Θαμνά G2232 ηγεμών G* Αλουά G2232 ηγεμών G* Ιέθερ
  52 G2232 ηγεμών G* Ελιβαμά G2232 ηγεμών G* Ηλά G2232 ηγεμών G* Φινών
  53 G2232 ηγεμών G* Κενέζ G2232 ηγεμών G* Θαιμάν G2232 ηγεμών G* Μαψάρ
  54 G2232 ηγεμών G* Μαγεδιήλ G2232 ηγεμών G* Εράμ G3778 ούτοι G2232 ηγεμόνες G* Εδώμ