1 Chronicles

Bulgarian(i) 1 Адам, Сит, Енос, 2 Каинан, Маалалеил, Яред, 3 Енох, Матусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и Яфет. 5 Синове на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас. 6 Синове на Гомер: Асханаз и Дифат и Тогарма. 7 Синове на Яван: Елиса и Тарсис, и Китим, и Доданим. 8 Синове на Хам: Хус и Мицраим, Фут и Ханаан. 9 Синове на Хус: Сева и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека. Синове на Раама: Сава и Дедан. 10 И Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята. 11 А Мицраим роди лудимите и анамимите, и леавимите, и нафтухимите, 12 и патрусимите, и каслухимите, от които произлязоха филистимците, и кафторимите. 13 А Ханаан роди първородния си Сидон и Хета, 14 и евусейците, аморейците, гергесейците, 15 евейците, арукейците, асенейците, 16 арвадците, цемарейците и аматейците. 17 Синове на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам, и Уз, и Ул, и Гетер, и Мосох. 18 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер. 19 И на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята, а името на брат му беше Йоктан. 20 А Йоктан роди Алмодад и Шалеф, и Хацармавет, и Ярах, 21 и Адорам, и Узал, и Дикла, 22 и Гевал, и Авимаил, и Сава, 23 и Офир, и Евила, и Йовав; всички тези бяха синове на Йоктан. 24 Сим, Арфаксад, Сала, 25 Евер, Фалек, Рагав, 26 Серух, Нахор, Тара, 27 Аврам, който е Авраам. 28 Синовете на Авраам: Исаак и Исмаил. 29 Ето техните родословия: Първородният на Исмаил: Наваиот; и Кидар и Адвеил, и Мавсам, 30 Масма и Дума, Маса, Адад и Тема, 31 Етур, Нафис и Кедма; тези са синове на Исмаил. 32 А ето синовете на Хетура, наложницата на Авраам: тя роди Земран и Йоксан, и Мадан, и Мадиам, и Есвок, и Шуах. Синове на Йоксан: Сава и Дедан. 33 Синове на Мадиам: Гефа и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага. Всички тези бяха синове на Хетура. 34 И Авраам роди Исаак. Синове на Исаак: Исав и Израил. 35 Синове на Исав: Елифаз, Рагуил и Еус, и Еглом, и Корей. 36 Синове на Елифаз: Теман и Омар, Сефи и Готом, Кенез и Тамна, и Амалик. 37 Синове на Рагуил: Нахат, Зара, Сама и Миза. 38 Синове на Сиир: Лотан и Совал, и Севегон, и Ана, и Дисон, и Асар, и Дисан. 39 Синове на Лотан: Хори и Омам; а сестра на Лотан беше Тамна. 40 Синове на Совал: Алиан и Манахат, и Гевал, Сефи и Онам. Синове на Севегон: Ая и Ана. 41 Синове на Ана: Дисон. Синове на Дисон: Амадан и Асван, и Итрам, и Харан. 42 Синове на Асар: Валаан и Заван, и Акан. Синове на Дисан: Уз и Аран. 43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилевите синове: Вела, син на Веор, а името на града му беше Денава. 44 И Вела умря, а вместо него се възцари Йовав, синът на Зара, от Восора. 45 И Йовав умря, а вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците. 46 И Хусам умря, а вместо него се възцари Адад, синът на Вадад, който разби мадиамците на моавското поле; а името на града му беше Авит. 47 И Адад умря, а вместо него се възцари Самла от Масрека. 48 И Самла умря, а вместо него се възцари Саул от Роовот при реката. 49 И Саул умря, а вместо него се възцари Вааланан, синът на Аховор. 50 И Вааланан умря, а вместо него се възцари Адад. Името на града му беше Пау, а името на жена му — Метавеил, дъщеря на Метред, дъщеря на Мезаав. 51 И Адад умря. А едомските князе бяха: княз Тамна, княз Алия, княз Етет, 52 княз Оливема, княз Ила, княз Финон, 53 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар, 54 княз Магедиил, княз Ирам. Тези са едомските князе.