2 Chronicles

DSV_Strongs(i)
  1 H8010 En Salomo H1121 , de zoon H1732 van David H2388 H8691 , werd versterkt H5921 in H4438 zijn koninkrijk H3068 , want de HEERE H430 , zijn God H5973 , was met H1431 H0 hem, en maakte H4605 hem ten hoogste H1431 H8762 groot.
  2 H8010 En Salomo H559 H8799 sprak H3605 tot het ganse H3478 Israel H8269 , tot de oversten H505 der duizenden H3967 en der honderden H8199 H8802 , en tot de richteren H3605 , en tot alle H5387 oversten H3605 in gans H3478 Israel H7218 , de hoofden H1 der vaderen;
  3 H3212 H8799 En zij gingen henen H8010 , Salomo H3605 en de ganse H6951 gemeente H5973 met H1116 hem, naar de hoogte H834 , die H1391 te Gibeon H3588 was; want H8033 daar H1961 H8804 was H168 de tent H4150 der samenkomst H430 Gods H834 , die H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H4057 , in de woestijn H6213 H8804 gemaakt had.
  4 H61 (Maar H727 de ark H430 Gods H1732 had David H4480 van H7157 Kirjath-jearim H5927 H8689 opgebracht H1732 , ter plaatse, die David H3559 H8687 voor haar bereid H3588 had; want H168 hij had voor haar een tent H3389 te Jeruzalem H5186 H8804 gespannen.)
  5 H5178 Ook was het koperen H4196 altaar H834 , dat H1212 Bezaleel H1121 , de zoon H221 van Uri H1121 , den zoon H2354 van Hur H6213 H8804 , gemaakt had H7760 H8804 , aldaar H6440 voor H4908 den tabernakel H3068 des HEEREN H8010 ; Salomo H6951 nu en de gemeente H1875 H8799 bezochten hetzelve.
  6 H8010 En Salomo H5927 H8686 offerde H8033 daar H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5921 , op H5178 het koperen H4196 altaar H834 , dat H168 aan de tent H4150 der samenkomst H5927 H8686 was; en hij offerde H5921 daarop H505 duizend H5930 brandofferen.
  7 H1931 In dienzelfden H3915 nacht H7200 H8738 verscheen H430 God H8010 aan Salomo H559 H8799 ; en Hij zeide H7592 H8798 tot hem: Begeer H4100 , wat H5414 H8799 Ik u geven zal.
  8 H8010 En Salomo H559 H8799 zeide H430 tot God H859 : Gij H5973 hebt aan H1 mijn vader H1732 David H1419 grote H2617 weldadigheid H6213 H8804 gedaan H4427 H8689 ; en Gij hebt mij koning gemaakt H8478 in zijn plaats;
  9 H6258 Nu H3068 , HEERE H430 God H1697 , laat Uw woord H539 H8735 waar worden H5973 , [gedaan] aan H1 mijn vader H1732 David H3588 ; want H859 Gij H4427 H8689 hebt mij koning gemaakt H5921 over H5971 een volk H7227 , menigvuldig H6083 als het stof H776 der aarde;
  10 H5414 H8798 Geef H6258 mij nu H2451 wijsheid H4093 en wetenschap H6440 , dat ik voor het aangezicht H2088 van dit H5971 volk H3318 H8799 uitga H935 H8799 en inga H3588 ; want H4310 wie H2088 zou dit H1419 Uw groot H5971 volk H8199 H8799 [kunnen] richten?
  11 H559 H8799 Toen zeide H430 God H8010 tot Salomo H3282 : Daarom H834 , dat H2063 dit H5973 in H3824 uw hart H1961 H8799 geweest is H3808 , en gij niet H7592 H8804 begeerd hebt H6239 rijkdom H5233 , goederen H3519 , noch eer H5315 , noch de ziel H8130 H8802 uwer haters H3808 , noch H1571 ook H7227 vele H3117 dagen H7592 H8804 begeerd hebt H2451 ; maar wijsheid H4093 en wetenschap H7592 H8799 voor u begeerd hebt H834 , opdat H5971 gij Mijn volk H8199 H8799 mocht richten H834 H5921 , waarover H4427 H8689 Ik u koning gemaakt heb;
  12 H2451 De wijsheid H4093 , en de wetenschap H5414 H8803 is u gegeven H6239 ; daartoe zal Ik u rijkdom H5233 , en goederen H3519 , en eer H5414 H8799 geven H834 , H3651 dergelijke H3808 geen H4428 koningen H834 , die H6440 voor H1961 H8804 u geweest zijn, gehad hebben H310 , en na H3651 u zal dergelijke H1961 H8799 niet zijn.
  13 H935 H8799 Alzo kwam H8010 Salomo H3389 te Jeruzalem H1116 , van de hoogte H834 , die H1391 te Gibeon H4480 is, van H6440 voor H168 de tent H4150 der samenkomst H4427 H8799 ; en hij regeerde H5921 over H3478 Israel.
  14 H8010 En Salomo H622 H8799 vergaderde H7393 wagenen H6571 en ruiteren H505 , zodat hij duizend H702 H3967 en vierhonderd H7393 wagenen H8147 H6240 , en twaalf H505 duizend H6571 ruiteren H1961 H8799 had H3240 H8686 ; en hij leide H7393 H5892 ze in de wagensteden H5973 , en bij H4428 den koning H3389 te Jeruzalem.
  15 H4428 En de koning H5414 H8799 maakte H3701 het zilver H2091 en het goud H3389 in Jeruzalem H68 te zijn als stenen H730 , en de cederen H5414 H8804 maakte hij H8256 te zijn als wilde vijgebomen H834 , die H8219 in de laagten H7230 zijn, in menigte.
  16 H4161 En het uitbrengen H5483 der paarden H834 was hetgeen H8010 Salomo H4480 uit H4714 Egypte H4723 had; en aangaande het linnengaren H5503 H8802 , de kooplieden H4428 des konings H3947 H8799 namen H4723 het linnengaren H4242 voor den prijs.
  17 H5927 H8799 En zij brachten op H3318 H0 , en voerden H4818 een wagen H3318 H8686 uit H4480 van H4714 Egypte H8337 H3967 voor zeshonderd H3701 [sikkelen] zilvers H5483 , en een paard H3967 voor eenhonderd H2572 en vijftig H3651 ; en alzo H3318 H0 voerden zij H3027 [die] door hun hand H3318 H8686 uit H3605 , voor alle H4428 koningen H2850 der Hethieten H4428 , en voor de koningen H758 van Syrie.