2 Chronicles

HOT(i) 1 ויתחזק שׁלמה בן דויד על מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה׃ 2 ויאמר שׁלמה לכל ישׂראל לשׂרי האלפים והמאות ולשׁפטים ולכל נשׂיא לכל ישׂראל ראשׁי האבות׃ 3 וילכו שׁלמה וכל הקהל עמו לבמה אשׁר בגבעון כי שׁם היה אהל מועד האלהים אשׁר עשׂה משׁה עבד יהוה במדבר׃ 4 אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה לו אהל בירושׁלם׃ 5 ומזבח הנחשׁת אשׁר עשׂה בצלאל בן אורי בן חור שׂם לפני משׁכן יהוה וידרשׁהו שׁלמה והקהל׃ 6 ויעל שׁלמה שׁם על מזבח הנחשׁת לפני יהוה אשׁר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף׃ 7 בלילה ההוא נראה אלהים לשׁלמה ויאמר לו שׁאל מה אתן׃ 8 ויאמר שׁלמה לאלהים אתה עשׂית עם דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו׃ 9 עתה יהוה אלהים יאמן דברך עם דויד אבי כי אתה המלכתני על עם רב כעפר הארץ׃ 10 עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישׁפט את עמך הזה הגדול׃ 11 ויאמר אלהים לשׁלמה יען אשׁר היתה זאת עם לבבך ולא שׁאלת עשׁר נכסים וכבוד ואת נפשׁ שׂנאיך וגם ימים רבים לא שׁאלת ותשׁאל לך חכמה ומדע אשׁר תשׁפוט את עמי אשׁר המלכתיך עליו׃ 12 החכמה והמדע נתון לך ועשׁר ונכסים וכבוד אתן לך אשׁר לא היה כן למלכים אשׁר לפניך ואחריך לא יהיה כן׃ 13 ויבא שׁלמה לבמה אשׁר בגבעון ירושׁלם מלפני אהל מועד וימלך על ישׂראל׃ 14 ויאסף שׁלמה רכב ופרשׁים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושׁנים עשׂר אלף פרשׁים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושׁלם׃ 15 ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושׁלם כאבנים ואת הארזים נתן כשׁקמים אשׁר בשׁפלה לרב׃ 16 ומוצא הסוסים אשׁר לשׁלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר׃ 17 ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשׁשׁ מאות כסף וסוס בחמשׁים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃