Genesis 1:12

LXX_WH(i)
    12 G2532 CONJ και G1627 V-AAI-3S εξηνεγκεν G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G1008 N-ASF βοτανην G5528 N-GSM χορτου G4687 V-PAPNS σπειρον G4690 N-ASN σπερμα G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G2532 CONJ και G2596 PREP καθ G3665 N-ASF ομοιοτητα G2532 CONJ και G3586 N-ASN ξυλον   A-ASN καρπιμον G4160 V-PAPAS ποιουν G2590 N-ASM καρπον G3739 R-GSM ου G3588 T-NSN το G4690 N-NSN σπερμα G846 D-GSN αυτου G1722 PREP εν G846 D-DSM αυτω G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G3708 V-AAI-3S ειδεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3754 CONJ οτι G2570 A-NSN καλον
HOT(i) 12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H3318 ותוצא brought forth H776 הארץ And the earth H1877 דשׁא grass, H6212 עשׂב herb H2232 מזריע yielding H2233 זרע seed H4327 למינהו after his kind, H6086 ועץ and the tree H6213 עשׂה yielding H6529 פרי fruit, H834 אשׁר whose H2233 זרעו seed H4327 בו למינהו in itself, after his kind: H7200 וירא saw H430 אלהים and God H3588 כי that H2896 טוב׃ good.
Vulgate(i) 12 et protulit terra herbam virentem et adferentem semen iuxta genus suum lignumque faciens fructum et habens unumquodque sementem secundum speciem suam et vidit Deus quod esset bonum
Clementine_Vulgate(i) 12 Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen juxta genus suum, lignumque faciens fructum, et habens unumquodque sementem secundum speciem suam. Et vidit Deus quod esset bonum.
Wycliffe(i) 12 And the erthe brouyte forth greene erbe and makynge seed bi his kynde, and a tre makynge fruyt, and ech hauynge seed by his kynde. And God seiy that it was good.
Tyndale(i) 12 And the erth brought forth herbe and grasse sowenge seed every one in his kynde and trees berynge frute and havynge their seed in the selves every one in his kynde. And God sawe that it was good:
Coverdale(i) 12 And the earth brought forth grene grasse and herbe, yt beareth sede euery one after his kynde, & trees bearinge frute, & hauynge their owne sede in them selues, euery one after his kynde. And God sawe that it was good.
MSTC(i) 12 And the earth brought forth herb and grass sowing seed, every one in his kind, and trees bearing fruit and having their seed in themselves, every one in his kind. And God saw that it was good:
Matthew(i) 12 And the erth brought forth herbe and grasse sowing seed euery one in hys kynde, and trees berynge frute, and hauynge theyr seed in themselues, euery one in hys kynde. And God sawe that it was good,
Great(i) 12 And the earth brought forth grene herbe, makynge seede after hys kynde: and tree yeldynge frute, whose seed was in it selfe after hys kynde. And God sawe that it was good.
Geneva(i) 12 And the earth brought foorth the bud of the herbe, that seedeth seede according to his kind, also the tree that beareth fruit, which hath his seed in it selfe according to his kinde: and God saw that it was good.
Bishops(i) 12 And the earth brought forth [both] bud and hearbe apt to seede after his kynde, and tree yeeldyng fruite, whiche hath seede in it selfe, after his kynde
DouayRheims(i) 12 And the earth brought forth the green herb, and such as yieldeth seed according to its kind, and the tree that beareth fruit, having seed each one according to its kind. And God saw that it was good.
KJV(i) 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
KJV_Cambridge(i) 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
Thomson(i) 12 The earth indeed produced the grassy plant with sowing seed according to kind and according to likeness, and the fruit tree together with fruit, the seed of which is in it, according to kind, in the earth. And God saw that it was good.
Webster(i) 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after its kind: and God saw that it was good.
Brenton(i) 12 And the earth brought forth the herb of grass bearing seed according to its kind and according to its likeness, and the fruit tree bearing fruit whose seed is in it, according to its kind on the earth, and God saw that it was good.
Brenton_Greek(i) 12 Καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθʼ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν ψ, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς·
Leeser(i) 12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees yielding fruit, in which its seed is after their kind: and God saw that it was good.
YLT(i) 12 And the earth bringeth forth tender grass, herb sowing seed after its kind, and tree making fruit (whose seed is in itself) after its kind; and God seeth that it is good;
JuliaSmith(i) 12 And the earth shall bring forth the tender grass, the green herb bearing seed according to its kind, and the tree making fruit in which the seed is in it, according to its kind: and God will see that it is good.
Darby(i) 12 And the earth brought forth grass, herb producing seed after its kind, and trees yielding fruit, the seed of which is in them, after their kind. And God saw that it was good.
ERV(i) 12 And the earth brought forth grass, herb yielding seed after its kind, and tree bearing fruit, wherein is the seed thereof, after its kind: and God saw that it was good.
ASV(i) 12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.
JPS_ASV_Byz(i) 12 And the earth brought forth grass, herb yielding seed after its kind, and tree bearing fruit, wherein is the seed thereof, after its kind; and God saw that it was good.
Rotherham(i) 12 And the land brought–forth vegetation––herb yielding seed after its kind, and tree bearing fruit, whose seed is within it, after its kind. And God saw that it was, good.
CLV(i) 12 And forth is the land bringing verdure; herbage seeding seed for its from-kind, and for its likeness, and the fruit tree whose seed is in it, yielding fruit for its from-kind, on the land. And seeing is the Elohim that it is good.
BBE(i) 12 And grass came up on the earth, and every plant producing seed of its sort, and every tree producing fruit, in which is its seed, of its sort: and God saw that it was good.
MKJV(i) 12 And the earth brought forth tender sprouts, the herb yielding seed after its kind, and the tree producing fruit after its kind, whose seed was in itself. And God saw that it was good.
LITV(i) 12 And the earth bore tender sprouts, the plant seeding seed according to its kind, and the fruit tree producing fruit according to its kind, whichever seed is in it. And God saw that it was good.
ECB(i) 12 And the earth sprouts herbs and the herb seeds seed in species and the tree works self-seeding fruit in species: and Elohim sees it is good:
ACV(i) 12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed according to their kind, and trees bearing fruit in which is the seed of it, according to their kind. And God saw that it was good.
WEB(i) 12 The earth yielded grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, with their seeds in it, after their kind; and God saw that it was good.
NHEB(i) 12 And the earth brought forth vegetation, plants yielding seed after its kind, and fruit trees bearing fruit with seed in it after its kind, on the earth. And God saw that it was good.
AKJV(i) 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
KJ2000(i) 12 And the earth brought forth vegetation, and plants yielding seed after their kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after its kind: and God saw that it was good.
UKJV(i) 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
EJ2000(i) 12 And the earth brought forth green grass and herb yielding seed after its kind and the tree yielding fruit whose seed was in itself, according to its nature; and God saw that it was good.
CAB(i) 12 And the earth brought forth the herb of grass-bearing seed according to its kind and according to its likeness, and the fruit tree bearing fruit whose seed is in it, according to its kind on the earth; and God saw that it was good.
LXX2012(i) 12 And the earth brought forth the herb of grass bearing seed according to its kind and according to its likeness, and the fruit tree bearing fruit whose seed is in it, according to its kind on the earth, and God saw that it was good.
NSB(i) 12 The earth brought forth vegetation, plants yielding seed after their kind, and trees bearing fruit with seed in them, after their kind. God saw that it was good.
ISV(i) 12 Vegetation sprouted all over the earth, including seed-bearing plants and fruit trees, each kind containing its own seed. And God saw that it was good.
LEB(i) 12 And the earth brought forth green plants bearing seed according to its* kind, and trees bearing fruit in which there was seed* according to its* kind. And God saw that it was good.
BSB(i) 12 The earth produced vegetation: seed-bearing plants according to their kinds and trees bearing fruit with seed according to their kinds. And God saw that it was good.
MSB(i) 12 The earth produced vegetation: seed-bearing plants according to their kinds and trees bearing fruit with seed according to their kinds. And God saw that it was good.
MLV(i) 12 And the earth brought out grass, herbs yielding seed according to their kind and trees bearing fruit (which has seed in it), according to their kind. And God saw that it was good.
VIN(i) 12 The earth sprouted vegetation, plants yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, with its seed in it, after their kind; and God saw that it was good.
Luther1545(i) 12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
Luther1912(i) 12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
ELB1871(i) 12 Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war.
ELB1905(i) 12 Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war.
DSV(i) 12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Giguet(i) 12 La terre produisit des plantes herbacées, portant semence selon les espèces et les similitudes, et des arbres fertiles en fruits ayant en eux les semences propres à chaque espèce sur la terre. Et Dieu vit que cela était bien.
DarbyFR(i) 12 Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
Martin(i) 12 La terre donc produisit son jet, savoir de l'herbe portant de la semence selon son espèce; et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce; et Dieu vit que cela était bon.
Segond(i) 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
SE(i) 12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba que hace simiente según su naturaleza, y árbol que hace fruto, cuya simiente está en él según su naturaleza; y vio Dios que era bueno.
ReinaValera(i) 12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió Dios que era bueno.
JBS(i) 12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba que hace simiente según su naturaleza, y árbol que hace fruto, cuya simiente está en él según su naturaleza; y vio Dios que era bueno.
Albanian(i) 12 Dhe toka prodhoi gjelbërim, barëra që e bënin farën simbas llojit të tyre dhe drurë që mbanin fruta me farën e tyre brenda, secili simbas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë.
RST(i) 12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
Arabic(i) 12 فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك انه حسن.
ArmenianEastern(i) 12 հողը ամբողջ երկրի վրայ ցանելու սերմը իր մէջ պարունակող դալար բոյս եւ իր տեսակի սերմը իր մէջ պարունակող, միրգ տուող ծառ աճեցրեց: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:
Bulgarian(i) 12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.
Croatian(i) 12 I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
BKR(i) 12 Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
Danish(i) 12 Og Jorden frembragte Græs, Urter, som gave Sæd efter sit Slags, og Træer, som bare Frugt og havde sin Sæd i sig efter sit Slags; og Gud saa, at det var godt.
CUV(i) 12 於 是 地 發 生 了 青 草 和 結 種 子 的 菜 蔬 , 各 從 其 類 ; 並 結 果 子 的 樹 木 , 各 從 其 類 ; 果 子 都 包 著 核 。   神 看 著 是 好 的 。
CUVS(i) 12 于 是 地 发 生 了 青 草 和 结 种 子 的 菜 蔬 , 各 从 其 类 ; 并 结 果 子 的 树 木 , 各 从 其 类 ; 果 子 都 包 着 核 。   神 看 着 是 好 的 。
Esperanto(i) 12 Kaj la tero elkreskigis verdajxon, herbon, kiu naskas semon laux sia speco, kaj arbon, kiu donas frukton, kies semo estas en gxi mem laux sia speco. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
Estonian(i) 12 maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli.
Finnish(i) 12 Ja maa vihoitti ja kasvoi ruohon, jossa siemen oli lajinsa jälkeen, ja hedelmälliset puut, joiden siemen oli itsessänsä lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
FinnishPR(i) 12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
Haitian(i) 12 Tè a pouse tout kalite plant: zèb, plant ki bay grenn, pyebwa ki bay fwi ak tout grenn yo. Bondye gade sa l' te fè a, li wè l' bon.
Hungarian(i) 12 Hajta tehát a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát, a melynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
Indonesian(i) 12 Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah senang melihat hal itu.
Italian(i) 12 La terra adunque produsse erba minuta, erbe che fanno seme, secondo le loro specie, ed alberi che portano frutto, il cui seme è in esso, secondo le loro specie. E Iddio vide che ciò era buono.
ItalianRiveduta(i) 12 E la terra produsse della verdura, dell’erbe che facevan seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono.
Korean(i) 12 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님의 보시기에 좋았더라
Lithuanian(i) 12 Žemė išaugino žolę, augalus, duodančius sėklą pagal jų rūšį, ir medžius, nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.
PBG(i) 12 I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
Portuguese(i) 12 A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
Norwegian(i) 12 Og jorden bar frem gress, urter som sår sig, hver efter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
Romanian(i) 12 Pămîntul a dat verdeaţă, iarbă cu sămînţă după soiul ei, şi pomi cari fac rod şi cari îşi au sămînţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Ukrainian(i) 12 І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.