1 Peter

  1:1   * Πέτρος Peter, 652 απόστολος an apostle * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 1588 εκλεκτοίς to the chosen 3927 παρεπιδήμοις immigrants 1290 διασποράς of the dispersion * Πόντου of Pontus, * Γαλατίας Galatia, * Καππαδοκίας Cappadocia, * Ασίας Asia, 2532 και and * Βιθυνίας Bithynia,   1:2   2596 κατά according to 4268 πρόγνωσιν the foreknowledge 2316 θεού of God 3962 πατρός the father, 1722 εν in 38 αγιασμώ sanctification 4151 πνεύματος of spirit, 1519 εις in 5218 υπακοήν obedience 2532 και and 4473 ραντισμόν sprinkling 129 αίματος of blood * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ. 5484 χάρις Favor 1473 υμίν to you 2532 και and 1515 ειρήνη peace 4129 πληθυνθείη be multiplied.   1:3   2128 ευλογητός Blessed is 3588 ο the 2316 θεός God 2532 και and 3962 πατήρ father 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 Χριστού Christ, 3588 ο the one 2596 κατά according to 3588 το   4183-1473 πολύ αυτού his great 1656 έλεος mercy 313 αναγεννήσας regenerated 1473 ημάς us 1519 εις unto 1680 ελπίδα [2hope 2198 ζώσαν 1a living] 1223 δι΄ through 386 αναστάσεως the resurrection * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead,   1:4   1519 εις unto 2817 κληρονομίαν an inheritance 862 άφθαρτον incorruptible, 2532 και and 283 αμίαντον undefiled, 2532 και and 263 αμάραντον unfading, 5083 τετηρημένην being kept 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens 1519 εις for 1473 υμάς us,   1:5   3588 τους the ones 1722 εν by 1411 δυνάμει power 2316 θεού of God 5432 φρούρουμενους being guarded 1223 διά through 4102 πίστεως belief, 1519 εις for 4991 σωτηρίαν deliverance 2092 ετοίμην prepared 601 αποκαλυφθήναι to be uncovered 1722 εν in 2540 καιρώ [2time 2078 εσχάτω 1the last].   1:6   1722 εν In 3739 ω which 21 αγαλλιάσθε you exult 3641 ολίγον a little 737 άρτι just now, 1487 ει if 1163-1510.2.3 δέον εστί it is necessary, 3076 λυπηθέντες being fretted 1722 εν by 4164 ποικίλοις various 3986 πειρασμοίς tests,   1:7   2443 ίνα that 3588 το the 1383 δοκίμιον proving 1473 υμών [3of yours 3588 της 1of the 4102 πίστεως 2belief] 4183 πολύ (much 5093 τιμιώτερον more esteemed than 5553 χρυσίου gold 3588 του that 622 απολλυμένου perishes) 1223 διά [3through 4442 πυρός 4fire 1161 δε 1even 1381 δοκιμαζομένου 2being tried], 2147 ευρεθή should be found 1519 εις in 1868 έπαινον high praise, 2532 και and 1391 δόξαν glory, 2532 και and 5092 τιμήν honor, 1722 εν in 602 αποκαλύψει revelation * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ.   1:8   3739 ον Whom 3756 ουκ not 1492 ειδότες having seen, 25 αγαπάτε you love; 1519 εις in 3739 ον whom 737 άρτι now 3361 μη not 3708 ορώντες looking on, 4100-1161 πιστεύοντες δε but believing, 21 αγαλλιάσθε you exult 5479 χαρά with joy 412 ανεκλαλήτω unspeakable, 2532 και and 1392 δεδοξασμένη glorifying;   1:9   2865 κομιζόμενοι carrying on 3588 το the 5056 τέλος end 3588 της of the 4102 πίστεως belief 1473 υμών of yours -- 4991 σωτηρίαν deliverance 5590 ψυχών of your souls.   1:10   4012 περί Concerning 3739 ης which 4991 σωτηρίας deliverance 1567 εξεζήτησαν [2sought 2532 και 3and 1830 εξηρεύνησαν 4searched out 4396 προφήται 1the prophets], 3588 οι the ones 4012 περί [2concerning 3588 της 3the 1519 εις 5towards 1473 υμάς 6you 5484 χάριτος 4favor 4395 προφητεύσαντες 1prophesying];   1:11   2045 ερευνώντες searching 1519 εις in 5100 τίνα what, 2228 η or 4169 ποίον of what kind 2540 καιρόν of time 1213 εδήλου [3was manifest 3588 το   1722 εν 4in 1473 αυτοίς 5them 4151 πνεύμα 1spirit 5547 χριστού 2of Christ], 4303 προμαρτυρόμενον testifying beforehand 3588 τα the 1519 εις [2in 5547 χριστόν 3Christ 3804 παθήματα 1sufferings], 2532 και and 3588 τας the 3326 μετά [2after 3778 ταύτα 3these things 1391 δόξας 1glories];   1:12   3739 οις to whom 601 απεκαλύφθη it was revealed 3754 ότι that, 3756 ουχ it was not 1438 εαυτοίς to themselves, 1473-1161 ημίν δε but to us 1247 διηκόνουν they were serving up 1473 αυτά those things, 3739 α which 3568 νυν now 312 ανηγγέλη were announced 1473 υμίν to you 1223 διά by 3588 των the ones 2097 ευαγγελισαμένων announcing good news 1473 υμάς to you 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy] 649 αποσταλέντι sent 575 απ΄ from 3772 ουρανού heaven, 1519 εις in 3739 α which 1937 επιθυμούσιν [2desire 32 άγγελοι 1angels] 3879 παρακύψαι to lean over to see.   1:13   1352 διό Therefore 328 αναζωσάμενοι having girded 3588 τας the 3751 οσφύας loins 3588 της   1271-1473 διανοίας υμών of your mind, 3525 νήφοντες being sober, 5049 τελείως perfectly 1679 ελπίσατε hope 1909 επί upon 3588 την the 5342 φερομένην [2being brought 1473 υμίν 3to you 5484 χάριν 1favor] 1722 εν in 602 αποκαλύψει the revelation * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ!   1:14   5613 ως being as 5043 τέκνα children 5218 υπακοής of obedience, 3361 μη not 4964 συσχηματιζόμενοι conforming to 3588 ταις the 4387 πρότερον former things 1722 εν in 3588 τη the 52 αγνοία ignorance 1473 υμών of your 1939 επιθυμίαις desires.   1:15   235 αλλά But 2596 κατά as 3588 τον the one 2564 καλέσαντα calling 1473 υμάς you 39 άγιον is holy, 2532 και even 1473 αυτοί you yourselves 39 άγιοι [2holy 1722 εν 3in 3956 πάση 4all 391 αναστροφή 5your behavior 1096 γενήθητε 1become]!   1:16   1360 διότι Because 1125 γέγραπται it has been written, 39 άγιοι [2holy 1096 γένεσθε 1Become], 3754 ότι for 1473 εγώ I 39-1510.2.1 άγιός ειμι am holy!   1:17   2532 και And 1487 ει if 3962 πατέρα [2the father 1941 επικαλείσθε 1you call upon], 3588 τον the one 678 απροσωπολήπτως impartially 2919 κρίνοντα judging 2596 κατά according to 3588 το the 1538 εκάστου [2of each 2041 έργον 1work], 1722 εν [6in 5401 φόβω 7fear 3588 τον 2the 3588 της   3940 παροικίας 3sojourn 1473 υμών 4of your 5550 χρόνον 5time 390 αναστράφητε 1behave]!   1:18   1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 3756 ου not 5349 φθαρτοίς by corruptible 694 αργυρίω silver 2228 η or 5553 χρυσίω gold 3084 ελυτρώθητε were you ransomed 1537 εκ from out of 3588 της   3152-1473 ματαίας υμών your vain 391 αναστροφής behavior 3970 πατροπαραδότου handed down from your fathers;   1:19   235 αλλά but 5093 τιμίω by the esteemed 129 αίματι blood, 5613 ως as 286 αμνού of a lamb 299 αμώμου unblemished 2532 και and 784 ασπίλου spotless, 5547 χριστού of Christ;   1:20   4267 προεγνωσμένου having been foreknown 3303 μεν indeed 4253 προ before 2602 καταβολής the founding 2889 κόσμου of the world, 5319-1161 φανερωθέντος δε but being manifested 1909 επ΄ at 2078 εσχάτων the last 3588 των of the 5550 χρόνων times 1223 δι΄ for 1473 υμάς us,   1:21   3588 τους the ones 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 4100 πιστεύοντας believing 1519 εις in 2316 θεόν God, 3588 τον the one 1453 εγείραντα raising 1473 αυτόν him 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead, 2532 και and 1391 δόξαν [2glory 1473 αυτώ 3to him 1325 δόντα 1having given], 5620 ώστε so as for 3588 την the 4102 πίστιν belief 1473 υμών of yours 2532 και and 1680 ελπίδα hope 1510.1 είναι to be 1519 εις in 2316 θεόν God.   1:22   3588 τας   5590-1473 ψυχάς υμών Your souls 48 ηγνικότες being purified 1722 εν in 3588 τη the 5218 υπακοή obedience 3588 της of the 225 αληθείας truth 1223 διά through 4151 πνεύματος spirit, 1519 εις in 5360 φιλαδελφίαν [2brotherly affection 505 ανυπόκριτον 1unpretentious], 1537 εκ from out of 2513 καθαράς a pure 2588 καρδίας heart 240 αλλήλους [2one another 25 αγαπήσατε 1love] 1619 εκτενώς fervently!   1:23   313 αναγεγεννημένοι Being regenerated, 3756 ουκ not 1537 εκ from out of 4701 σποράς [2sowing 5349 φθαρτής 1a corruptible], 235 αλλά but 862 αφθάρτου of incorruptible, 1223 διά by 3056 λόγου the word 2198-2316 ζώντος θεού of God living 2532 και and 3306 μένοντος abiding 1519 εις in 3588 τον the 165 αιώνα eon.   1:24   1360 διότι For 3956 πάσα all 4561 σαρξ flesh 5613 ως is as 5528 χόρτος grass, 2532 και and 3956 πάσα all 1391 δόξα glory 444 ανθρώπου of man 5613 ως is as 438 άνθος the flower 5528 χόρτου of grass. 3583 εξηράνθη [3withered 3588 ο 1The 5528 χόρτος 2grass], 2532 και and 3588 το   438-1473 άνθος αυτού its flower 1601 εξέπεσε fell away.   1:25   3588-1161 το δε But the 4487 ρήμα word 2962 κυρίου of the Lord 3306 μένει abides 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon. 3778-1161 τούτο δε And this 1510.2.3 εστι is 3588 το the 4487 ρήμα word -- 3588 το the 2097 ευαγγελισθέν good news being announced 1519 εις to 1473 υμάς you.