Isaiah 28:15

ABP_GRK(i)
  15 G3754 ότι G2036 είπατε G4160 εποιήσαμεν G1242 διαθήκην G3326 μετά G3588 του G86 άδου G2532 και G3326 μετά G3588 του G2288 θανάτου G4916.5 συνθηκας G2616.6 καταιγίς G5342 φερομένη G1437 εάν G3928 παρέλθη G3766.2 ου μη G2064 έλθη G1473 ημίν G5087 εθήκαμεν G5579 ψεύδος G3588 την G1680 ελπίδα ημών G1473   G2532 και G3588 τω G5579 ψεύδει G4628.1 σκεπασθησόμεθα
LXX_WH(i)
    15 G3754 CONJ οτι   V-AAI-2P ειπατε G4160 V-AAI-1P εποιησαμεν G1242 N-ASF διαθηκην G3326 PREP μετα G3588 T-GSM του G86 N-GSM αδου G2532 CONJ και G3326 PREP μετα G3588 T-GSM του G2288 N-GSM θανατου   N-APF συνθηκας   N-NSF καταιγις G5342 V-PMPNS φερομενη G1437 CONJ εαν G3928 V-AAS-3S παρελθη G3364 ADV ου G3165 ADV μη G2064 V-AAS-3S ελθη G1909 PREP εφ G1473 P-AP ημας G5087 V-AAI-1P εθηκαμεν G5579 N-ASN ψευδος G3588 T-ASF την G1680 N-ASF ελπιδα G1473 P-GP ημων G2532 CONJ και G3588 T-DSN τω G5579 N-DSN ψευδει   V-FPI-1P σκεπασθησομεθα
HOT(i) 15 כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שׁאול עשׂינו חזה שׁיט שׁוטף כי עבר לא יבואנו כי שׂמנו כזב מחסנו ובשׁקר נסתרנו׃
IHOT(i) (In English order)
  15 H3588 כי Because H559 אמרתם ye have said, H3772 כרתנו We have made H1285 ברית a covenant H854 את with H4194 מות death, H5973 ועם and with H7585 שׁאול hell H6213 עשׂינו are we at H2374 חזה agreement; H7885 שׁיט   H7752 שׁוטף scourge H3588 כי when H5674 עבר shall pass through, H3808 לא it shall not H935 יבואנו come H3588 כי unto us: for H7760 שׂמנו we have made H3577 כזב lies H4268 מחסנו our refuge, H8267 ובשׁקר and under falsehood H5641 נסתרנו׃ have we hid ourselves:
Vulgate(i) 15 dixistis enim percussimus foedus cum morte et cum inferno fecimus pactum flagellum inundans cum transierit non veniet super nos quia posuimus mendacium spem nostram et mendacio protecti sumus
Clementine_Vulgate(i) 15 Dixistis enim: Percussimus fœdus cum morte, et cum inferno fecimus pactum: flagellum inundans cum transierit, non veniet super nos quia posuimus mendacium spem nostram, et mendacio protecti sumus.
Wycliffe(i) 15 For ye seiden, We han smyte a boond of pees with deth, and we han maad couenaunt with helle; a scourge flowynge whanne it schal passe, schal not come on vs, for we han set a leesyng oure hope, and we ben kyuered with a leesyng.
Coverdale(i) 15 For ye coforte yor selues thus: Tush, death & we are at a poynte, & as for hell, we haue made a codicion with it: that though there breake out eny sore plage, it shal not come vpon vs. For with disceate wil we escape, and with nymblenes will we defende or selues.
MSTC(i) 15 For ye comfort yourselves thus: "Tush, we have made a covenant with death, and with hell we are at an agreement. Though there break out any sore plague, it shall not come upon us. For with deceit will we escape, and with nimbleness will we defend ourselves."
Matthew(i) 15 For ye comforte youre selues thus: Tushe, death & we are at a poynte, and as for hell, we haue made a condicyon with it, that thoughe there breake out anye sore plage it shall not come vpon vs. For wyth disceyte wyll we escape, and with nymblenes wil we defende oure selues.
Great(i) 15 Because ye haue sayd: we haue made a couenaunt with death, & with hell are we at agrement. And though there go forth a sore plage, it shall nott come vnto vs. For we haue made falshode our refuge, and vnder vanitie are we hid.
Geneva(i) 15 Because ye haue said, We haue made a couenant with death, and with hell are we at agreement: though a scourge runne ouer, and passe through, it shall not come at vs: for we haue made falshood our refuge, and vnder vanitie are we hid,
Bishops(i) 15 Because ye haue sayd, We haue made a couenaunt with death, and with hell are we at agreement: and though there go foorth a sore plague, it shall not come vnto vs, for we haue made falsehood our refuge, and vnder vanitie are we hid
DouayRheims(i) 15 For you have said: We have entered into a league with death, and we have made a covenant with hell. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come upon us: for we have placed our hope in lies, and by falsehood we are protected.
KJV(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
KJV_Cambridge(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
KJV_Strongs(i)
  15 H559 Because ye have said [H8804]   H3772 , We have made [H8804]   H1285 a covenant H4194 with death H7585 , and with hell H6213 are we [H8804]   H2374 at agreement H7857 ; when the overflowing [H8802]   H7752 scourge [H8675]   H7885   H5674 shall pass through [H8799]   [H8675]   H5674   [H8804]   H935 , it shall not come [H8799]   H7760 unto us: for we have made [H8804]   H3577 lies H4268 our refuge H8267 , and under falsehood H5641 have we hid [H8738]   ourselves:
Thomson(i) 15 Because you said, "We have made a covenant with death: and with the grave we have made a treaty: though the furious tempest may pass through, it will by no means reach us. We have made falsehood our refuge and by this falsehood we shall be saved."
Webster(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we in agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not reach us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
Brenton(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with Hades, and agreements with death; if the rushing storm should pass, it shall not come upon us: we have made falsehood our hope, and by falsehood shall we be protected:
Brenton_Greek(i) 15 Ὅτι εἴπατε, ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου, καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας· καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ, οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφʼ ἡμᾶς· ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν, καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα.
Leeser(i) 15 Because ye have said, “We have entered into a covenant with death, and with the nether world have we made an agreement; the overflowing scourge, when it passeth by, shall not come at us; for we have made lies our refuge, and under falsehood have we sought a hiding-place.”
YLT(i) 15 Because ye have said: `We have made a covenant with death, And with Sheol we have made a provision, An overflowing scourge, when it passeth over, Doth not meet us, Though we have made a lie our refuge, And in falsehood have been hidden.'
JuliaSmith(i) 15 Because ye said, We cut out a covenant with death, and with hades we did this; when this overflowing scourge passed through it shall not come to us, for we set falsehood our refuge, and in ahewe hid ourselves.,
Darby(i) 15 For ye have said, We have made a covenant with death, and with Sheol have we made an agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us; for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves.
ERV(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us; for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
ASV(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with Sheol are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us; for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
JPS_ASV_Byz(i) 15 Because ye have said: 'We have made a covenant with death, and with the nether-world are we at agreement; when the scouring scourge shall pass through, it shall not come unto us; for we have made lies our refuge, and in falsehood have we hid ourselves';
Rotherham(i) 15 Because ye have said––We have solemnised a covenant with death, And, with hades, have we effected a vision,––The overflowing scourge, when it sweepeth by, shall not reach unto us, For we have made lying, our refuge, And, in falsehood, have we hid ourselves.
CLV(i) 15 For you say, "We have contracted a covenant with death, and with the unseen we made a public treaty. The scourge overflowing that shall pass will not come on us, for we constitute a lie our refuge, and in falsehood are we concealed."
BBE(i) 15 Because you have said, We have made death our friend, and with the underworld we have made an agreement; when the overflowing waters come through they will not come near us; for we are looking to false words for help, taking cover in what is untrue:
MKJV(i) 15 Because you have said, We have made a covenant with death, and we have made a vision with hell; when the overwhelming rod shall pass through, it shall not come to us; for we have made lies our refuge, and we have hidden ourselves under falsehood,
LITV(i) 15 Because you have said, We have cut a covenant with death; and, We have made a vision with Sheol, when the overwhelming rod passes through it will not come to us for we have made the lie our refuge, and we have hidden in falsehood.
ECB(i) 15 because you say, We cut a covenant with death and with sheol we work seers: when the overflowing whip passes through, it comes not to us: for we set lies our refuge, and under falsehood we hide ourselves.
ACV(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and we are at agreement with Sheol. When the overflowing scourge shall pass through it shall not come to us, for we have made lies our refuge, and we have hid ourselves under falsehood.
WEB(i) 15 “Because you have said, ‘We have made a covenant with death, and we are in agreement with Sheol. When the overflowing scourge passes through, it won’t come to us; for we have made lies our refuge, and we have hidden ourselves under falsehood.’”
NHEB(i) 15 "Because you have said, 'We have made a covenant with death, and with Sheol are we in agreement. When the overflowing scourge passes through, it won't come to us; for we have made lies our refuge, and we have hidden ourselves under falsehood.'"
AKJV(i) 15 Because you have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing whip shall pass through, it shall not come to us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
KJ2000(i) 15 Because you have said, We have made a covenant with death, and with sheol are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
UKJV(i) 15 Because all of you have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
EJ2000(i) 15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with Sheol we are at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood we have hid ourselves:
CAB(i) 15 Because you have said, We have made a covenant with Hades, and agreements with death; if the rushing storm should pass, it shall not come upon us; we have made falsehood our hope, and by falsehood shall we be protected.
LXX2012(i) 15 Because you⌃ have said, We have made a covenant with Hades, and agreements with death; if the rushing storm should pass, it shall not come upon us: we have made falsehood our hope, and by falsehood shall we be protected:
NSB(i) 15 Because you have said: »We have made a covenant with death, and with the grave we are in agreement. When the overflowing scourge passes through, it will not come to us, for we have made lies our refuge. We have hidden under falsehood!«
ISV(i) 15 Because you said: ‘We have entered into a covenant with death, and we have an agreement with Sheol, so when the overwhelming scourge makes its choice, it cannot reach us, since we have made lies our refuge and have concealed ourselves inside falsehood’
LEB(i) 15 Because you have said,
"We have made* a covenant with death, and we have made an agreement with Sheol.
The overwhelming flood, when it passes through, will not come to us,
for we have made lies* our refuge, and we have hidden ourselves in falsehood."
BSB(i) 15 For you said, “We have made a covenant with death; we have fashioned an agreement with Sheol. When the overwhelming scourge passes through it will not touch us, because we have made lies our refuge and falsehood our hiding place.”
MSB(i) 15 For you said, “We have made a covenant with death; we have fashioned an agreement with Sheol. When the overwhelming scourge passes through it will not touch us, because we have made lies our refuge and falsehood our hiding place.”
MLV(i) 15 Because you* have said, We have made a covenant with death and we are at agreement with Sheol. When the overflowing scourge will pass through it will not come to us, for we have made lies our refuge and we have hid ourselves under falsehood.
VIN(i) 15 Because ye have said, “We have entered into a covenant with death, and with the nether world have we made an agreement; the overflowing scourge, when it passeth by, shall not come at us; for we have made lies our refuge, and under falsehood have we sought a hiding-place.”
Luther1545(i) 15 Denn ihr sprechet: Wir haben mit dem Tode einen Bund und mit der Hölle einen Verstand gemacht; wenn eine Flut dahergehet, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht und Heuchelei zu unserem Schirm gemacht.
Luther1912(i) 15 Denn ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund und mit der Hölle einen Vertag gemacht; wenn eine Flut dahergeht, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben die Lüge zu unsrer Zuflucht und Heuchelei zu unserm Schirm gemacht.
ELB1871(i) 15 Denn ihr sprechet: Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht: Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen; denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen.
ELB1905(i) 15 Denn ihr sprechet: Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht: Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen; denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen.
DSV(i) 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.
DSV_Strongs(i)
  15 H559 H8804 Omdat gijlieden zegt H1285 : Wij hebben een verbond H4194 met den dood H3772 H8804 gemaakt H7585 , en met de hel H2374 hebben wij een voorzichtig verdrag H6213 H8804 gemaakt H7857 H8802 ; wanneer de overvloeiende H7752 H8675 H7885 gesel H5674 H8799 H8675 H5674 H8804 doortrekken zal H935 H8799 , zal hij tot ons niet komen H3577 ; want wij hebben de leugen H4268 ons tot een toevlucht H7760 H8804 gesteld H8267 , en onder de valsheid H5641 H8738 hebben wij ons verborgen.
Giguet(i) 15 Vous disiez: Nous avons fait un pacte avec l’enfer, et des conventions avec la mort; s’il passe un tourbillon impétueux, il ne viendra pas sur nous; nous avons fait du mensonge notre espérance, nous serons abrités par le mensonge.
DarbyFR(i) 15 Car vous avez dit: Nous avons fait une alliance avec la mort, et nous avons fait un pacte avec le shéol: si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous; car nous avons fait du mensonge notre abri, et nous nous sommes cachés sous la fausseté.
Martin(i) 15 Car vous avez dit; nous avons fait accord avec la mort, et nous avons intelligence avec le sépulcre; quand le fléau débordé traversera, il ne viendra point sur nous, car nous avons mis le mensonge pour notre retraite, et nous nous sommes cachés sous la fausseté.
Segond(i) 15 Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.
SE(i) 15 Porque habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, y con la sepultura; hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros; porque pusimos nuestra acogida en mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
ReinaValera(i) 15 Porque habéis dicho: Concierto tenemos hecho con la muerte, é hicimos acuerdo con la sepultura; cuando pasare el turbión del azote, no llegará á nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos:
JBS(i) 15 Porque habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, y con el Seol; hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros; porque pusimos nuestra acogida en mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
Albanian(i) 15 Ju thoni: "Kemi përfunduar një besëlidhje me vdekjen, kemi bërë një aleancë me Sheolin; kur rebeshi përmbytës do të kalojë, nuk do të arrijë deri te ne, sepse gënjeshtrën e kemi bërë strehën tonë dhe jemi fshehur prapa falsitetit".
RST(i) 15 Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя".
Arabic(i) 15 لانكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. السوط الجارف اذا عبر لا يأتينا لاننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا.
Bulgarian(i) 15 Понеже казахте: Сключихме завет със смъртта и направихме договор с Шеол — когато заливащото бедствие минава, да не дойде до нас, защото си направихме лъжата прибежище и се скрихме в измамата.
Croatian(i) 15 Vi velite: "Sklopismo savez sa smrću i s Podzemljem učinismo sporazum. Kad prođe bič razorni, ne, neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi sklonište i od obmane skrovište."
BKR(i) 15 Proto že říkáte: Učinili jsme smlouvu s smrtí, a s peklem máme srozumění, pomsta rozvodnilá, ač přecházeti bude, nepřijde na nás, jakžkoli jsme položili svod za útočiště své, a pod falší jsme se ukryli:
Danish(i) 15 Fordi I sagde: Vi have gjort en Pagt med Døden og gjort et Forbund med Dødsriget; naar den svungne Svøbe farer forbi, da skal den ikke komme til os; thi vi have sat Løgn til vor Tilflugt og Falskhed til vort Skjul.
CUV(i) 15 你 們 曾 說 : 我 們 與 死 亡 立 約 , 與 陰 間 結 盟 ; 敵 軍 ( 原 文 是 鞭 子 ) 如 水 漲 漫 經 過 的 時 候 , 必 不 臨 到 我 們 ; 因 我 們 以 謊 言 為 避 所 , 在 虛 假 以 下 藏 身 。
CUVS(i) 15 你 们 曾 说 : 我 们 与 死 亡 立 约 , 与 阴 间 结 盟 ; 敌 军 ( 原 文 是 鞭 子 ) 如 水 涨 漫 经 过 的 时 候 , 必 不 临 到 我 们 ; 因 我 们 以 谎 言 为 避 所 , 在 虚 假 以 下 藏 身 。
Esperanto(i) 15 CXar vi diras:Ni faris interligon kun la morto, kaj kun SXeol ni faris interkonsenton; kiam la frapanta vipo estos trapasanta, gxi nin ne atingos, cxar mensogon ni faris nia rifugxejo kaj per malvero ni nin kovros.
Finnish(i) 15 Sillä te sanotte: me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja sovinnon helvetin kanssa. Kuin rangaistuksen virta tulee, ei hänen pidä meitä kohtaaman; sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme, ja petoksen varjelukseksemme.
FinnishPR(i) 15 Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen" -
Haitian(i) 15 -N'ap fè grandizè deske nou te pase kontra avèk lanmò, nou te siyen papye ak chèf peyi kote mò yo ye a. N'ap plede di lè malè a va rive li p'ap tonbe sou nou, paske avèk fòs manti nou jwenn kote pou n' kache, avèk fòs plan nou maske kò nou.
Hungarian(i) 15 Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jõ, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!
Indonesian(i) 15 Kamu berkata bahwa kamu sudah membuat perjanjian dengan maut dan mengadakan persetujuan dengan dunia orang mati. Kamu merasa pasti bahwa bencana yang akan datang itu tidak akan menimpa dirimu, karena kamu memakai tipu muslihat untuk melindungi dirimu.
Italian(i) 15 Perciocchè voi avete detto: Noi abbiam fatto patto con la morte, ed abbiam fatta lega col sepolcro; quando il flagello inondante passerà, egli non giungerà infino a noi; conciossiachè noi abbiam posta la menzogna per nostro ricetto, e ci siam nascosti nella falsità;
ItalianRiveduta(i) 15 Voi dite: "Noi abbiamo fatto alleanza con la morte, abbiam fermato un patto col soggiorno de’ morti; quando l’inondante flagello passerà, non giungerà fino a noi, perché abbiam fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro la frode".
Korean(i) 15 너희 말이 우리는 사망과 언약하였고 음부와 맹약하였은즉 넘치는 재앙이 유행할지라도 우리에게 미치지 못하리니 우리는 거짓으로 우리 피난처를 삼았고 허위 아래 우리를 숨겼음이라 하는도다
Lithuanian(i) 15 Jūs sakote: “Mes padarėme sandorą su mirtimi ir susitarimą su mirusiųjų buveine. Atūžiantis tvanas nelies mūsų, nes melas yra mūsų priebėga ir apgaulė mus dengia”.
PBG(i) 15 Dlatego, że mówicie: Uczyniliśmy przymierze z śmiercią, i z piekłem mamy porozumienie, bicz gwałtowny nas nie dojdzie, gdy przechodzić będzie; bośmy położyli kłamstwo za ucieczkę swoję, a pod fałszem utailiśmy się;
Portuguese(i) 15 Porquanto dizeis: Fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança; quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós; porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos.
Norwegian(i) 15 Fordi I sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul -
Romanian(i) 15 Pentrucă ziceţi:,,Noi am făcut un legămînt cu moartea, am făcut o învoială cu locuinţa morţilor: cînd va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!``
Ukrainian(i) 15 Бо кажете ви: Заповіта ми склали зо смертю і з шеолом зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались!