Galatians

  1:1   * Παύλος Paul, 652 απόστολος an apostle, 3756 ουκ not 575 απ΄ from 444 ανθρώπων men 3761 ουδέ nor 1223 δι΄ through 444 ανθρώπου man, 235 αλλά but 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 2532 και and 2316 θεού God 3962 πατρός the father, 3588 του the one 1453 εγείραντος raising 1473 αυτόν him 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead,   1:2   2532 και and 3588 οι [2the 4862 συν 4with 1473 εμοί 5me 3956 πάντες 1all 80 αδελφοί 3brethren], 3588 ταις to the 1577 εκκλησίαις assemblies 3588 της   * Γαλατίας of Galatia.   1:3   5484 χάρις Favor 1473 υμίν to you 2532 και and 1515 ειρήνη peace 575 από from 2316 θεού God 3962 πατρός the father, 2532 και and 2962-1473 κυρίου ημών our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ,   1:4   3588 του the one 1325 δόντος giving 1438 εαυτόν himself 4012 περί for 3588 των   266-1473 αμαρτιων ημών our sins, 3704 όπως so as 1807 εξέληται to rescue 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 3588 του the 1764 ενεστώτος present 165 αιώνος [2age 4190 πονηρού 1wicked], 2596 κατά according to 3588 το the 2307 θέλημα will 3588 του   2316 θεού [2God 2532 και 3and 3962 πατρός 4father 1473 ημών 1of our],   1:5   3739 ω to whom 3588 η be the 1391 δόξα glory 1519 εις in 3588 τους the 165 αιώνας eons 3588 των of the 165 αιώνων eons. 281 αμήν Amen.   1:6   2296 θαυμάζω I marvel 3754 ότι that 3779 ούτω so 5030 ταχέως quickly 3346 μετατίθεσθε you are transferred 575 από from 3588 του   2564-1473 καλέσαντος υμάς your calling 1722 εν in 5484 χάριτι favor 5547 χριστού of Christ, 1519 εις to 2087 έτερον another 2098 ευαγγέλιον good news,   1:7   3739 ο which 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 243 άλλο another; 1508 ει μη except 5100-1510.2.6 τινές εισιν there are some 3588 οι   5015 ταράσσοντες disturbing 1473 υμάς you, 2532 και and 2309 θέλοντες wanting 3344 μεταστρέψαι to convert 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 του of the 5547 χριστού Christ.   1:8   235 αλλά But 2532 και even 1437 εάν if 1473 ημείς we 2228 η or 32 άγγελος an angel 1537 εξ out of 3772 ουρανού heaven 2097 ευαγγελίζηται should announce good news 1473 υμίν to you 3844 παρ΄ beyond 3739 ο which 2097-1473 ευηγγελισάμεθα υμίν good news we announced to you, 331-1510.5 ανάθεμα έστω let him be anathema!   1:9   5613 ως As 4280 προειρήκαμεν we described beforehand, 2532 και and 737 άρτι just now 3825 πάλιν again 3004 λέγω I say, 1536 ει τις If anyone 1473-2097 υμάς ευαγγελίζεται announces good news to you 3844 παρ΄ beyond 3739 ο what 3880 παρελάβετε you took to yourselves, 331-1510.5 ανάθεμα έστω let him be anathema!   1:10   737-1063 άρτι γαρ For now, 444 ανθρώπους [2men 3982 πείθω 1do I comply with], 2228 η or 3588 τον   2316 θεόν God? 2228 η Or 2212 ζητώ do I seek 444 ανθρώποις [2men 700 αρέσκειν 1to please]? 1487-1063 ει γαρ For if 2089 έτι still 444 ανθρώποις [2men 700 ήρεσκον 1I please], 5547 χριστού [4Christ's 1401 δούλος 5bondman 3756 ουκ 2not 302 αν 3then 1510.7.1 ήμην 1I was].   1:11   1107-1161 γνωρίζω δε But I make known 1473 υμίν to you, 80 αδελφοί brethren, 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news, 3588 το the 2097 ευαγγελισθέν good news announced 5259 υπ΄ by 1473 εμού me, 3754 ότι that 3756-1510.2.3 ουκ έστι it is not 2596 κατά according to 444 άνθρωπον man.   1:12   3761 ουδέ [3not even 1063 γαρ 1For 1473 εγώ 2I 3844 παρά 6from 444 ανθρώπου 7man 3880 παρέλαβον 4received 1473 αυτό 5it], 3777 ούτε nor 1321 εδιδάχθην was taught it, 235 αλλά but 1223 δι΄ through 602 αποκαλύψεως a revelation * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ.   1:13   191-1063 ηκούσατε γαρ For you heard 3588 την   1699 εμήν my 391 αναστροφήν behavior 4218 ποτε at some time or other 1722 εν in 3588 τω   2454 Ιουδαϊσμώ Judaism, 3754 ότι that 2596 καθ΄ according to 5236 υπερβολήν excess 1377 εδίωκον I persecuted 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 4199 επόρθουν ravaged 1473 αυτήν it.   1:14   2532 και And 4298 προέκοπτον I progressed 1722 εν in 3588 τω the 2454 Ιουδαϊσμώ Judaism 5228 υπέρ beyond 4183 πολλούς many 4915 συνηλικιώτας contemporaries 1722 εν among 3588 τω   1085-1473 γένει μου my race, 4056 περισσοτέρως [2exceedingly more 2207 ζηλωτής 3zealous 5224 υπάρχων 1being 3588 των   3967-1473 πατρικών μου 5of my fathers 3862 παραδόσεων 4of the traditions].   1:15   3753-1161 ότε δε But when 2106-3588-2316 ευδόκησεν ο θεός God thought well 3588 ο   873 αφορίσας to separate 1473 με me 1537 εκ from out of 2836 κοιλίας the belly 3384-1473 μητρός μου of my mother, 2532 και and 2564 καλέσας called me 1223 διά by 3588 της   5484-1473 χάριτος αυτού his favor,   1:16   601 αποκαλύψαι to reveal 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού his son 1722 εν in 1473 εμοί me, 2443 ίνα that 2097-1473 ευαγγελίζωμαι αυτόν I should announce him good news 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations; 2112 ευθέως immediately 3756 ου I did not 4323 προσανεθέμην confer 4561 σαρκί with flesh 2532 και and 129 αίματι blood;   1:17   3761 ουδέ nor 424 ανήλθον went I up 1519 εις to * Ιεροσόλυμα Jerusalem 4314 προς to 3588 τους the 4253 προ [2before 1473 εμού 3me 652 αποστόλους 1apostles]; 235 αλλά but 565 απήλθον I went forth 1519 εις to * Αραβίαν Arabia, 2532 και and 3825 πάλιν again 5290 υπέστρεψα returned 1519 εις to * Δαμασκόν Damascus.   1:18   1899 έπειτα Thereupon 3326 μετά after 2094 έτη [2years 5140 τρία 1three] 424 ανήλθον I went up 1519 εις to * Ιεροσόλυμα Jerusalem 2477 ιστορήσαι to inquire of * Πέτρον Peter, 2532 και and 1961 επέμεινα I remained 4314 προς with 1473 αυτόν him 2250 ημέρας [2days 1178 δεκαπέντε 1fifteen].   1:19   2087-1161 έτερον δε But other 3588 των   652 αποστόλων apostles 3756 ουκ I did not 1492 είδον see, 1508 ει μη except * Ιάκωβον James 3588 τον the 80 αδελφόν brother 3588 του of the 2962 κυρίου Lord.   1:20   3739-1161 α δε And what things 1125 γράφω I write 1473 υμίν to you, 2400 ιδού behold, 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God 3754 ότι that 3756-5574 ου ψεύδομαι I do not lie.   1:21   1899 έπειτα Thereupon 2064 ήλθον I came 1519 εις to 3588 τα the 2824 κλίματα regions 3588 της   * Συρίας of Syria 2532 και and 3588 της   * Κιλικίας Cilicia.   1:22   1510.7.1-1161 ήμην δε And I was 50 αγνοούμενος not known 3588 τω   4383 προσώπω by face 3588 ταις to the 1577 εκκλησίαις assemblies 3588 της   * Ιουδαίας of Judea -- 3588 ταις to the ones 1722 εν in 5547 χριστώ Christ.   1:23   3440-1161 μόνον δε Only 191-1510.7.6 ακούοντες ήσαν they were hearing 3754 ότι that, 3588 ο The one 1377 διώκων persecuting 1473 ημάς us 4218 ποτέ at one time, 3568 νυν now 2097 ευαγγελίζεται announces good news -- 3588 την the 4102 πίστιν belief; 3739 ην which 4218 ποτε at one time 4199 επόρθει he ravaged.   1:24   2532 και And 1392 εδόξαζον they glorified 1722 εν [2in 1473 εμοί 3me 3588 το   2316 θεόν 1God].