James

DSV_Strongs(i)
  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 G5721 zijn: zaligheid.
  2 G2233 G5662 Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 G5632 valt;
  3 G1097 G5723 Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 G5736 werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 G5720 hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 G gij moogt G5046 volmaakt G5600 G5753 zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 G5746 gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 G5743 ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 G5720 begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 G5723 geeft G2532 , en G3361 niet G3679 G5723 verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 G5701 gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 G5720 dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 G5734 twijfelende G1063 ; want G1252 G5734 die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 G5758 gelijk G416 G5746 , die van den wind gedreven G2532 en G4494 G5746 op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 G5737 mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 G5695 ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 G5737 is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 G5695 voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 G5656 is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 G5656 dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 G5627 is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 G5639 is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 G5701 verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 G5719 verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 G5637 zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 G5695 ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 G5662 beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 G5723 liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 G5746 , als hij verzocht wordt G3004 G5720 , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 G5743 verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 G5748 kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 G5719 Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 G5743 wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 G5746 afgetrokken G2532 en G1185 G5746 verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 G5631 ontvangen hebbende G5088 G5719 baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 G5685 voleindigd zijnde G616 G5719 baart G2288 den dood.
  16 G4105 G5744 Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 G5748 is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 G5723 afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 G5748 is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 G5679 Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 G5656 gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 G5750 zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 G5749 zij G5036 ras G1519 om G191 G5658 te horen G1021 , traag G1519 om G2980 G5658 te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 G5736 werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 G5642 , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 G5663 , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 G5740 kan G4982 G5658 zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 G5737 zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 G5740 met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 G5748 is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 G5758 gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 G5723 bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 G5656 bemerkt G2532 , en G565 G5754 is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 G5633 vergeten G3697 , hoedanig G2258 G5713 hij was.
  25 G1161 Maar G3879 G5660 die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 G5660 daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 G5637 geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 G5704 zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 G5719 dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 G5750 is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 G5723 in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 G5723 verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 G5748 is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 G5738 bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 G5721 bewaren G575 van G2889 de wereld.