Hebrews

DSV_Strongs(i)
  1 G2316 God G3819 , voortijds G4181 veelmaal G2532 en G4187 op velerlei wijze G3962 , tot de vaderen G2980 G5660 gesproken hebbende G1722 door G4396 de profeten G1909 , heeft in G5130 deze G2078 laatste G2250 dagen G2254 tot ons G2980 G5656 gesproken G1722 door G5207 den Zoon;
  2 G3739 Welken G5087 G5656 Hij gesteld heeft G2818 tot een Erfgenaam G3956 van alles G1223 , door G3739 Welken G2532 Hij ook G165 de wereld G4160 G5656 gemaakt heeft;
  3 G3739 Dewelke G5607 G5752 , alzo Hij is G541 het Afschijnsel G1391 [Zijner] heerlijkheid G2532 , en G5481 het uitgedrukte Beeld G846 Zijner G5287 zelfstandigheid G5037 , en G3956 alle dingen G5342 G5723 draagt G4487 door het woord G846 Zijner G1411 kracht G2512 , nadat Hij de reinigmaking G2257 onzer G266 zonden G1223 door G1438 Zichzelven G4160 G5671 te weeg gebracht heeft G2523 G5656 , is gezeten G1722 aan G1188 de rechter G3172 [hand] der Majesteit G1722 in G5308 de hoogste [hemelen];
  4 G5118 Zoveel G2909 treffelijker G1096 G5637 geworden G32 dan de engelen G3745 , als G1313 Hij uitnemender G3686 Naam G3844 boven G846 hen G2816 G5758 geerfd heeft.
  5 G1063 Want G5101 tot wien G32 van de engelen G4218 heeft Hij ooit G2036 G5627 gezegd G4771 : Gij G1488 G5748 zijt G3450 Mijn G5207 Zoon G4594 , heden G1473 heb ik G4571 U G1080 G5758 gegenereerd G2532 ? En G3825 wederom G1473 : Ik G846 zal Hem G1519 tot G3962 een Vader G2071 G5704 zijn G2532 , en G3427 Hij zal Mij G1519 tot G5207 een Zoon G2071 G5704 zijn?
  6 G1161 En G3752 als G3825 Hij wederom G4416 den Eerstgeborene G1521 G5632 inbrengt G1519 in G3625 de wereld G3004 G5719 , zegt Hij G2532 : En G3956 dat alle G32 engelen G2316 Gods G846 Hem G4352 G5657 aanbidden.
  7 G2532 En G4314 tot G32 de engelen G3004 G5719 zegt Hij G3303 wel G3739 : Die G846 Zijn G32 engelen G4160 G5723 maakt G4151 geesten G2532 , en G846 Zijn G3011 dienaars G5395 een vlam G4442 des vuurs.
  8 G1161 Maar G4314 tot G5207 den Zoon G4675 [zegt] [Hij]: Uw G2362 troon G2316 , o God G1519 , is in G165 alle G165 eeuwigheid G4464 ; de schepter G4675 Uws G932 koninkrijks G2118 is een rechte G4464 schepter.
  9 G1343 Gij hebt rechtvaardigheid G25 G5656 liefgehad G2532 , en G458 ongerechtigheid G3404 G5656 gehaat G1223 G5124 ; daarom G4571 heeft U G2316 , o God G4675 ! Uw G2316 God G5548 G5656 gezalfd G1637 met olie G20 der vreugde G3844 boven G4675 Uw G3353 medegenoten.
  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 G5656 gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 G5748 zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;
  11 G846 Dezelve G622 G5698 zullen vergaan G1161 , maar G4771 Gij G1265 G5719 blijft altijd G2532 , en G3956 zij zullen alle G5613 als G2440 een kleed G3822 G5701 verouden;
  12 G2532 En G5616 als G4018 een dekkleed G846 zult Gij ze G1667 G5692 ineenrollen G2532 , en G236 G5691 zij zullen veranderd worden G1161 ; maar G4771 Gij G1488 G5748 zijt G846 Dezelfde G2532 , en G4675 Uw G2094 jaren G3756 zullen niet G1587 G5692 ophouden.
  13 G1161 En G4314 tot G5101 welken G32 der engelen G4218 heeft Hij ooit G2046 G5758 gezegd G2521 G5737 : Zit G1537 aan G3450 Mijn G1188 rechter G302 G2193 [hand], totdat G4675 Ik Uw G2190 vijanden G5087 G5632 zal gezet hebben G5286 tot een voetbank G4675 Uwer G4228 voeten?
  14 G1526 G5748 Zijn zij G3780 niet G3956 allen G3010 gedienstige G4151 geesten G1519 , die tot G1248 dienst G649 G5746 uitgezonden worden G1223 , om G4991 dergenen wil, die de zaligheid G2816 G5721 beerven G3195 G5723 zullen?