Philemon

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G1198 , een gevangene G5547 van Christus G2424 Jezus G2532 , en G5095 Timotheus G80 , de broeder G5371 , aan Filemon G27 , den geliefde G2532 , en G2257 onzen G4904 medearbeider,
  2 G2532 En G682 aan Appia G27 , de geliefde G2532 , en G751 aan Archippus G2257 , onzen G4961 medestrijder G2532 , en G1577 aan de Gemeente G2596 , die te G4675 uwen G3624 huize is:
  3 G5485 Genade G5213 zij ulieden G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2168 G5719 Ik dank G3450 mijn G2316 God G4675 , uwer G3842 altijd G3417 gedachtig G4160 G5734 zijnde G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden;
  5 G191 G5723 Alzo ik hoor G4675 uw G26 liefde G2532 en G4102 geloof G3739 , hetwelk G2192 G5719 gij hebt G4314 aan G2962 den Heere G2424 Jezus G2532 , en G1519 jegens G3956 al G40 de heiligen;
  6 G3704 Opdat G2842 de gemeenschap G4675 uws G4102 geloofs G1756 krachtig G1096 G5638 worde G1722 in G1922 de bekendmaking G3956 van alle G18 goed G3588 , hetwelk G1722 in G5213 ulieden G1519 is door G5547 Christus G2424 Jezus.
  7 G1063 Want G2192 G5719 wij hebben G4183 grote G5485 vreugde G2532 en G3874 vertroosting G1909 over G4675 uw G26 liefde G3754 , dat G4698 de ingewanden G40 der heiligen G373 G5769 verkwikt zijn geworden G1223 door G4675 u G80 , broeder!
  8 G1352 Daarom G4183 , hoewel ik grote G3954 vrijmoedigheid G2192 G5723 heb G1722 in G5547 Christus G4671 , om u G2004 G5721 te bevelen G433 G5723 , hetgeen betamelijk is;
  9 G1223 Zo G3870 G5719 bid ik G3123 [nochtans] liever G26 door de liefde G5108 , daar ik zodanig een G5607 G5752 ben G5613 , te weten G3972 Paulus G4246 , een oud man G1161 , en G3570 nu G2532 ook G1198 een gevangene G2424 van Jezus G5547 Christus.
  10 G3870 G5719 Ik bid G4571 u G4012 [dan] voor G1699 mijn G5043 zoon G3739 , denwelken G1722 ik in G3450 mijn G1199 banden G1080 G5656 heb geteeld G3682 , [namelijk] Onesimus;
  11 G3588 Die G4218 eertijds G4671 u G890 onnut G1161 was, maar G3570 nu G4671 u G2532 en G1698 mij G2173 zeer nuttig G3739 ; denwelken G375 G5656 ik wedergezonden heb.
  12 G1161 Doch G4771 gij G4355 G , neem G846 hem G5123 G5748 , dat G1699 is mijn G4698 ingewanden G4355 G5640 , [weder] aan;
  13 G3739 Denwelken G1473 ik G1014 G5711 wel had willen G4314 bij G1683 mij G2722 G5721 behouden G2443 , opdat G3427 hij mij G5228 voor G4675 u G1247 G5725 dienen zou G1722 in G1199 de banden G2098 des Evangelies.
  14 G1161 Maar G5565 ik heb zonder G4674 uw G1106 goedvinden G3762 niets G2309 G5656 willen G4160 G5658 doen G2443 , opdat G4675 uw G18 goeddadigheid G3361 niet G5600 G5753 zou zijn G5613 als G2596 naar G318 bedwang G235 , maar G2596 naar G1595 vrijwilligheid.
  15 G1063 G1223 Want G5029 veellicht G5124 is hij daarom G4314 voor G5610 een kleinen tijd G5563 G5681 [van] [u] gescheiden geweest G2443 , opdat G846 gij hem G166 eeuwig G568 G5719 zoudt weder hebben.
  16 G3765 [Nu] voortaan niet G5613 als G1401 een dienstknecht G235 , maar G5228 meer dan G1401 een dienstknecht G27 , [namelijk] een geliefden G80 broeder G3122 , inzonderheid G1698 mij G1161 , G4214 hoeveel G3123 te meer G4671 dan u G2532 , beide G1722 in G4561 het vlees G2532 en G1722 in G2962 den Heere.
  17 G1487 Indien G1691 gij mij G3767 dan G2192 G5719 houdt G2844 voor een metgezel G4355 G , zo neem G846 hem G4355 G5640 aan G5613 , gelijk als G1691 mij.
  18 G1161 En G1487 indien G4571 hij u G5100 iets G91 G5656 verongelijkt heeft G2228 , of G3784 G5719 schuldig is G1677 G , reken G5124 dat G1698 mij G1677 G5720 toe.
  19 G1473 Ik G3972 , Paulus G1125 G5656 , heb het geschreven G1699 met deze mijn G5495 hand G1473 , ik G661 G5692 zal het betalen G3363 ; opdat G4671 ik u G3361 niet G3004 G5725 zegge G3754 , dat G2532 gij ook G4572 uzelven G3427 mij G4359 G5719 daartoe schuldig zijt.
  20 G3483 Ja G80 , broeder G1473 , laat mij G4675 uwer G3685 G5636 [hierin] genieten G1722 in G2962 den Heere G373 G5657 ; verkwik G3450 mijn G4698 ingewanden G1722 in G2962 den Heere.
  21 G4671 Ik heb aan u G1125 G5656 geschreven G3982 G5756 , vertrouwende G4675 op uw G5218 gehoorzaamheid G1492 G5761 ; en ik weet G3754 , dat G4160 G5692 gij doen zult G2532 ook G5228 boven G3004 G5719 hetgeen ik zeg.
  22 G1161 En G2090 G5720 bereid G3427 mij G2532 ook G260 tegelijk G3578 een herberg G1063 ; want G1679 G5719 ik hoop G3754 , dat G1223 ik door G5216 uw G4335 gebeden G5213 ulieden G5483 G5701 zal geschonken worden.
  23 G4571 U G782 G5736 groeten G1889 Epafras G3450 , mijn G4869 medegevangene G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus,
  24 G3138 Markus G708 , Aristarchus G1214 , Demas G3065 , Lukas G3450 , mijn G4904 medearbeiders.
  25 G5485 De genade G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3326 zij met G5216 uw G4151 geest G281 G . Amen G G5648 . G575 uit G4516 Rome G4314 aan G5371 Filemon G1223 , door bemiddeling G3610 van de dienstknecht G3682 Onesimus.]