Ecclesiastes

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 De woorden H6953 van den prediker H1121 , den zoon H1732 van David H4428 , den koning H3389 te Jeruzalem.
  2 H1892 Ijdelheid H1892 der ijdelheden H559 H8804 , zegt H6953 de prediker H1892 ; ijdelheid H1892 der ijdelheden H1892 , het is al ijdelheid.
  3 H3504 Wat voordeel H120 heeft de mens H5999 van al zijn arbeid H5998 H8799 , dien hij arbeidt H8121 onder de zon?
  4 H1755 Het ene geslacht H1980 H8802 gaat H1755 , en het andere geslacht H935 H8802 H8676 H935 H8804 komt H776 ; maar de aarde H5975 H8802 staat H5769 in der eeuwigheid.
  5 H2224 H8804 Ook rijst H8121 de zon H8121 op, en de H935 H8804 zon gaat onder H7602 H8802 , en zij hijgt H4725 naar haar plaats H2224 H8802 , waar zij oprees.
  6 H1980 H8802 Zij gaat H1864 naar het zuiden H5437 H8802 , en zij gaat om H6828 naar het noorden H7307 ; de wind H1980 H8802 gaat steeds omgaande H7307 , en de wind H7725 H8804 keert weder H5439 tot zijn omgangen.
  7 H5158 Al de beken H1980 H8802 gaan H3220 in de zee H3220 , nochtans wordt de zee H4392 niet vol H4725 ; naar de plaats H5158 , waar de beken H1980 H8802 heengaan H3212 H8800 , derwaarts gaande H7725 H8802 keren zij weder.
  8 H1697 Al deze dingen H3023 worden [zo] moede H376 , dat het niemand H3201 H8799 zou kunnen H1696 H8763 uitspreken H5869 ; het oog H7646 H8799 wordt niet verzadigd H7200 H8800 met zien H241 ; en het oor H4390 H8735 wordt niet vervuld H8085 H8800 van horen.
  9 H6213 H8738 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is H6213 H8735 , hetzelve zal er gedaan worden H2319 ; zodat er niets nieuws H8121 is onder de zon.
  10 H3426 Is er H1697 enig ding H559 H8799 , waarvan men zou kunnen zeggen H7200 H8798 : Ziet H2319 dat, het is nieuw H3528 ? Het is alreeds H5769 geweest in de eeuwen H6440 , die voor ons geweest zijn.
  11 H2146 Er is geen gedachtenis H7223 van de voorgaande H314 dingen; en van de navolgende H2146 dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis H314 zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.
  12 H6953 Ik, prediker H4428 , was koning H3478 over Israel H3389 te Jeruzalem.
  13 H5414 H8804 En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om met wijsheid H1875 H8800 te onderzoeken H8446 H8800 , en na te speuren H6213 H8738 al wat er geschiedt H8064 onder den hemel H7451 . Deze moeilijke H6045 bezigheid H430 heeft God H1121 den kinderen H120 der mensen H5414 H8804 gegeven H6031 H8800 , om zich daarin te bekommeren.
  14 H7200 H8804 Ik zag H4639 al de werken H8121 aan, die onder de zon H6213 H8738 geschieden H1892 ; en ziet, het was al ijdelheid H7469 en kwelling H7307 des geestes.
  15 H5791 H8794 Het kromme H3201 H8799 kan H8626 H8800 niet recht gemaakt worden H2642 ; en hetgeen ontbreekt H3201 H8799 , kan H4487 H8736 niet geteld worden.
  16 H1696 H8765 Ik sprak H3820 met mijn hart H559 H8800 , zeggende H2451 : Zie, ik heb wijsheid H1431 H8689 vergroot H3254 H8689 en vermeerderd H6440 , boven allen, die voor H3389 mij te Jeruzalem H3820 geweest zijn; en mijn hart H7235 H8687 heeft veel H2451 wijsheid H1847 en wetenschap H7200 H8804 gezien.
  17 H5414 H8799 En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om wijsheid H3045 H8800 en wetenschap H3045 H8800 te weten H1947 , onzinnigheden H5531 en dwaasheid H3045 H8804 ; ik ben gewaar geworden H1571 , dat ook dit H7475 een kwelling H7307 des geestes is.
  18 H7230 Want in veel H2451 wijsheid H7230 is veel H3708 verdriet H1847 ; en die wetenschap H3254 H8686 vermeerdert H3254 H8686 , vermeerdert H4341 smart.