Obadiah

DSV_Strongs(i)
  1 H2377 Het gezicht H5662 van Obadja H3541 . Alzo H559 H8804 zegt H136 de Heere H3069 HEERE H123 van Edom H8052 : Wij hebben een gerucht H8085 H8804 gehoord H4480 van H3068 den HEERE H6735 , en er is een gezant H7971 H8795 geschikt H1471 onder de heidenen H6965 H8798 : Staat op H6965 H8799 , en laat ons opstaan H5921 tegen H4421 hen ten strijde.
  2 H2009 Ziet H6996 , Ik heb u klein H5414 H8804 gemaakt H1471 onder de heidenen H859 , gij H3966 zijt zeer H959 H8803 veracht.
  3 H2087 De trotsheid H3820 uws harten H5377 H8689 heeft u bedrogen H7931 H8802 ; hij, die daar woont H2288 in de kloven H5553 der steenrotsen H4791 , [in] zijn hoge H3427 H8800 woning H3820 ; die in zijn hart H559 H8802 zegt H4310 : Wie H776 zou mij ter aarde H3381 H8686 nederstoten?
  4 H518 Al H1361 H8686 verhieft gij u H5404 gelijk de arend H518 , en al H7760 H8800 steldet gij H7064 uw nest H996 tussen H3556 de sterren H4480 , zo zal Ik u van H8033 daar H3381 H8686 nederstoten H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE.
  5 H518 Zo H1590 er dieven H518 , zo H7703 H8802 H3915 er nachtrovers H935 H8804 tot u gekomen waren H349 (hoe H1820 H8738 zijt gij uitgeroeid H3808 !), zouden zij niet H1589 H8799 gestolen hebben H1767 zoveel hun genoeg H518 ware? Zo H1219 H8802 er wijnlezers H935 H8804 tot u gekomen waren H3808 , zouden zij niet H5955 een nalezing H7604 H8686 hebben overgelaten?
  6 H349 Hoe H6215 zijn Ezau's H2664 H8738 [goederen] nagespeurd H4710 , zijn verborgen H1158 H8738 [schatten] opgezocht!
  7 H3605 Al H582 H1285 uw bondgenoten H5704 hebben u tot H1366 aan de landpale H7971 H8765 uitgeleid H582 H7965 ; uw vredegenoten H5377 H8689 hebben u bedrogen H3201 H8804 , zij hebben u overmocht H3899 ; [die] uw brood H4204 [eten], zullen een gezwel H7760 H8799 onder u zetten H369 , er is geen H8394 verstand in hem.
  8 H3808 Zal het niet H1931 te dien H3117 dage H5002 H8803 zijn, spreekt H3068 de HEERE H2450 , dat Ik de wijzen H4480 uit H123 Edom H8394 , en het verstand H4480 uit H6215 Ezau's H2022 gebergte H6 H8689 zal doen vergaan?
  9 H1368 Ook zullen uw helden H8487 , o Theman H2865 H8804 ! versaagd zijn H4616 ; opdat H376 een ieder H4480 uit H6215 Ezau's H2022 gebergte H6993 door den moord H3772 H8735 worde uitgeroeid.
  10 H4480 Om H2555 het geweld H251 , begaan aan uw broeder H3290 Jakob H955 , zal schaamte H3680 H8762 u bedekken H3772 H8738 ; en gij zult uitgeroeid worden H5769 in eeuwigheid.
  11 H3117 Ten dage H4480 H5048 als gij tegenover H5975 H8800 stondt H3117 , ten dage H2114 H8801 als de uitlanders H2428 zijn heir H7617 H8800 gevangen voerden H5237 , en de vreemden H8179 tot zijn poorten H935 H8804 introkken H5921 , en over H3389 Jeruzalem H1486 het lot H3032 H8804 wierpen H859 , waart gij H1571 ook H259 als een H4480 van hen.
  12 H408 Toen zoudt gij niet H7200 H8799 gezien hebben H3117 op den dag H251 uws broeders H3117 , den dag H5235 zijner vervreemding H408 ; noch H8055 H8799 u verblijd hebben H1121 over de kinderen H3063 van Juda H3117 , ten dage H6 H8800 huns ondergangs H408 ; noch H6310 uw mond H1431 H8686 groot gemaakt hebben H3117 , ten dage H6869 der benauwdheid;
  13 H408 Noch H8179 ter poorte H5971 Mijns volks H935 H8799 ingegaan zijn H3117 , ten dage H343 huns verderfs H408 ; noch H7200 H8799 gezien hebben H1571 , ook H859 gij H7451 , op zijn kwaad H3117 , ten dage H343 zijns verderfs H408 ; noch H7971 H8799 [uw] [handen] uitgestrekt hebben H2428 aan zijn heir H3117 , ten dage H343 zijns verderfs;
  14 H408 Noch H5975 H8799 gestaan hebben H5921 op H6563 de wegscheiding H6412 , om zijn ontkomenen H3772 H8687 uit te roeien H408 ; noch H8300 zijn overgeblevenen H5462 H8686 overgeleverd hebben H3117 , ten dage H6869 der benauwdheid.
  15 H3588 Want H3117 de dag H3068 des HEEREN H7138 is nabij H5921 , over H3605 al H1471 de heidenen H834 ; gelijk als H6213 H8804 gij gedaan hebt H6213 H8735 , zal u gedaan worden H1576 ; uw vergelding H7218 zal op uw hoofd H7725 H8799 wederkeren.
  16 H3588 Want H834 gelijk H8354 H8804 gijlieden gedronken hebt H5921 op H2022 den berg H6944 Mijner heiligheid H3605 , [zo] zullen al H1471 de heidenen H8548 geduriglijk H8354 H8799 drinken H8354 H8804 ; ja, zij zullen drinken H3886 H8804 en inzwelgen H1961 H8804 , en zullen zijn H3808 als of zij er niet H1961 H8804 geweest waren.
  17 H2022 Maar op den berg H6726 Sions H6413 zal ontkoming H1961 H8799 zijn H6944 , en hij zal een heiligheid H1961 H8804 zijn H1004 ; en die van het huis H3290 Jakobs H4180 zullen hun erfgoederen H3423 H8804 erfelijk bezitten.
  18 H3290 En Jakobs H1004 huis H784 zal een vuur H1961 H8804 zijn H3130 , en Jozefs H1004 huis H3852 een vlam H6215 , en Ezau's H1004 huis H7179 tot een stoppel H1814 H8804 ; en zij zullen tegen hen ontbranden H398 H8804 , en zullen ze verteren H6215 , zodat Ezau's H1004 huis H3808 geen H8300 overgeblevene H1961 H8799 zal hebben H3588 ; want H3068 de HEERE H1696 H8765 heeft het gesproken.
  19 H5045 En die van het zuiden H6215 zullen Ezau's H2022 gebergte H8219 , en die van de laagte H6430 zullen de Filistijnen H3423 H8804 erfelijk bezitten H7704 ; ja, zij zullen het veld H669 van Efraim H7704 en het veld H8111 van Samaria H3423 H8804 erfelijk bezitten H1144 ; en Benjamin H1568 Gilead.
  20 H1546 En de gevankelijk weggevoerden H2088 van dit H2426 heir H1121 der kinderen H3478 Israels H834 , hetgeen H3669 der Kanaanieten H5704 was, tot H6886 Zarfath H1546 toe; en de gevankelijk weggevoerden H3389 van Jeruzalem H834 , hetgeen H5614 in Sefarad H5892 is, zij zullen de steden H5045 van het zuiden H3423 H8799 erfelijk bezitten.
  21 H3467 H8688 En er zullen heilanden H2022 op den berg H6726 Sions H5927 H8804 opkomen H6215 , om Ezau's H2022 gebergte H8199 H8800 te richten H4410 ; en het koninkrijk H3068 zal des HEEREN H1961 H8804 zijn.