Habakkuk

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H834 , welken H2265 Habakuk H5030 , de profeet H2372 H8804 , gezien heeft.
  2 H3068 HEERE H5704 ! hoe H575 lang H7768 H8765 schreeuw ik H8085 H8799 , en Gij hoort H3808 niet H2199 H8799 , [hoe] [lang] roep ik H2555 geweld H413 , tot H3467 H8686 U, en Gij verlost H3808 niet!
  3 H4100 Waarom H205 laat Gij mij ongerechtigheid H7200 H8686 zien H5027 H8686 , en aanschouwt H5999 de kwelling H7701 ? Want verwoesting H2555 en geweld H5048 is tegen mij over H1961 H8799 , en er is H7379 twist H5375 H0 , en men neemt H4066 gekijf H5375 H8799 op.
  4 H5921 H3651 Daarom H8451 wordt de wet H6313 H8799 onderlaten H4941 , en het recht H3318 H0 komt H3808 H5331 nimmermeer H3318 H8799 voort H3588 ; want H7563 de goddeloze H3803 H8688 omringt H6662 den rechtvaardige H5921 H3651 ; daarom H3318 H0 komt H4941 het recht H6127 H8794 verdraaid H3318 H8799 voor.
  5 H7200 H8798 Ziet H1471 onder de heidenen H5027 H8685 , en aanschouwt H8539 H8690 , en verwondert u H8539 H8798 , verwondert u H3588 , want H6466 H8802 Ik werk H6467 een werk H3117 in ulieder dagen H3808 , [hetwelk] gij niet H539 H8686 geloven zult H3588 , als H5608 H8792 het verteld zal worden.
  6 H3588 Want H2009 ziet H6965 H8688 , Ik verwek H3778 de Chaldeen H4751 , een bitter H4116 H8737 en snel H1471 volk H1980 H8802 , trekkende H4800 door de breedten H776 der aarde H3423 H8800 , om erfelijk te bezitten H4908 woningen H3808 , die de zijne niet zijn.
  7 H366 Schrikkelijk H3372 H8737 en vreselijk H1931 is hetzelve H4941 ; zijn recht H7613 en zijn hoogheid H3318 H0 gaat H4480 van hemzelven H3318 H8799 uit.
  8 H5483 Want zijn paarden H7043 H8804 zijn lichter H5246 dan de luipaarden H2300 H8804 , en zij zijn scherper H6153 H2061 dan de avondwolven H6571 , en zijn ruiters H6335 H8804 verspreiden zich H6571 ; ja, zijn ruiters H4480 zullen van H7350 verre H935 H8799 komen H5774 H8799 , zij zullen vliegen H5404 als een arend H2363 H8804 , zich spoedende H398 H8800 om te eten.
  9 H3605 Het zal geheellijk H2555 tot geweld H935 H8799 komen H4041 , wat zij inslorpen zullen H6440 met hun aangezichten H6921 , [zullen] [zij] [brengen] naar het oosten H7628 ; en het zal de gevangenen H622 H8799 verzamelen H2344 als zand.
  10 H1931 En hij H4428 zal de koningen H7046 H8691 beschimpen H7336 H8802 , en de prinsen H4890 zullen hem een belaching H1931 zijn; hij H3605 zal alle H4013 vesting H7832 H8799 belachen H6083 ; want hij zal stof H6651 H8799 vergaderen H3920 H8799 , en hij zal ze innemen.
  11 H227 Dan H7307 zal hij den geest H2498 H8804 veranderen H5674 H8799 , en hij zal doortrekken H816 H8804 , en zich schuldig maken H2098 , [houdende] deze H3581 zijn kracht H433 voor zijn God.
  12 H859 Zijt Gij H3808 niet H6924 van ouds H3068 af de HEERE H430 , mijn God H6918 , mijn Heilige H3808 ? Wij zullen niet H4191 H8799 sterven H3068 ; o HEERE H4941 ! tot een oordeel H7760 H8804 hebt Gij hem gesteld H6697 , en o Rots H3198 H8687 ! om te straffen H3245 H8804 , hebt Gij hem gegrondvest.
  13 H2889 Gij zijt te rein H5869 van ogen H4480 , dan dat H7451 Gij het kwade H7200 H8800 zoudt zien H413 , en H5999 de kwelling H3201 H8799 kunt Gij H3808 niet H5027 H8687 aanschouwen H4100 ; waarom H5027 H8686 zoudt Gij aanschouwen H898 H8802 die trouwelooslijk handelen H2790 H8686 ? [Waarom] zoudt Gij zwijgen H7563 , als de goddeloze H1104 H8763 dien verslindt H6662 , die rechtvaardiger H4480 is dan hij?
  14 H120 En [waarom] zoudt Gij de mensen H6213 H8799 maken H1709 , als de vissen H3220 der zee H7431 , als het kruipend gedierte H3808 , dat geen H4910 H8802 heerser heeft?
  15 H5927 H0 Hij trekt H3605 ze allen H2443 met den angel H5927 H8689 op H1641 H8799 , hij vergadert H2764 ze in zijn garen H622 H8799 , en hij verzamelt H4365 ze in zijn net H5921 H3651 ; daarom H8055 H8799 verblijdt H1523 H8799 en verheugt hij zich.
  16 H5921 H3651 Daarom H2076 H8762 offert hij H2764 aan zijn garen H6999 H8762 , en rookt H4365 aan zijn net H3588 ; want H1992 door dezelve H2506 is zijn deel H8082 vet geworden H3978 , en zijn spijze H1277 smoutig.
  17 H5921 H3651 Zal hij dan daarom H2764 [altoos] zijn garen H7324 H8686 ledig maken H2550 H8799 , en zal hij niet verschonen H8548 , met altoos H1471 de volken H2026 H8800 te doden?