Nahum

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H5210 van Nineve H5612 . Het boek H2377 des gezichts H5151 van Nahum H512 , den Elkosiet.
  2 H7072 Een ijverig H410 God H5358 H8802 en een wreker H3068 is de HEERE H5358 H8802 , een wreker H3068 is de HEERE H1167 H2534 , en zeer grimmig H5358 H8802 ; een wreker H3068 is de HEERE H6862 aan Zijn wederpartijders H1931 , en Hij H5201 H8802 behoudt H341 H8802 [den] [toorn] Zijn vijanden.
  3 H3068 De HEERE H750 H639 is lankmoedig H1419 , doch van grote H3581 kracht H5352 H0 , en Hij houdt H3808 H5352 H8763 [den] [schuldige] geenszins H5352 H8762 onschuldig H3068 . Des HEEREN H1870 weg H5492 is in wervelwind H8183 , en in storm H6051 , en de wolken H80 zijn het stof H7272 Zijner voeten.
  4 H1605 H8802 Hij scheldt H3220 de zee H2717 H8689 , en maakt ze droog H3001 H8762 , en Hij verdroogt H3605 alle H5104 rivieren H1316 ; Basan H3760 en Karmel H535 H8797 kwelen H535 H8797 , ook kweelt H6525 de bloem H3844 van Libanon.
  5 H2022 De bergen H7493 H8804 beven H4480 voor H1389 Hem, en de heuvelen H4127 H8712 versmelten H776 ; en de aarde H5375 H8799 licht zich op H4480 voor H6440 Zijn aangezicht H8398 , en de wereld H3605 , en allen H3427 H8802 , die daarin wonen.
  6 H4310 Wie H6440 zal voor H2195 Zijn gramschap H5975 H8799 staan H4310 , en wie H2740 zal voor de hittigheid H639 Zijns toorns H6965 H8799 bestaan H2534 ? Zijn grimmigheid H5413 H8738 is uitgestort H784 als vuur H6697 , en de rotsstenen H4480 worden van H5422 H8738 Hem vermorzeld.
  7 H3068 De HEERE H2896 is goed H4581 , Hij is ter sterkte H3117 in den dag H6869 der benauwdheid H3045 H8802 , en Hij kent H2620 H8802 hen, die op Hem betrouwen.
  8 H5674 H8802 En met een doorgaanden H7858 vloed H4725 zal Hij haar plaats H3617 te niet H6213 H8799 maken H2822 ; en duisternis H341 H8802 zal Zijn vijanden H7291 H8762 vervolgen.
  9 H4100 Wat H2803 H8762 denkt gijlieden H413 tegen H3068 den HEERE H1931 ? Hij zal zelf H3617 een voleinding H6213 H8802 maken H6869 ; de benauwdheid H3808 zal niet H6471 tweemaal H6965 H8799 op rijzen.
  10 H3588 Dewijl H5440 H8803 zij in elkander gevlochten zijn H5704 als H5518 doornen H5433 H8803 , en dronken zijn H5435 , gelijk zij plegen dronken te zijn H4392 , zo worden zij volkomen H398 H8795 verteerd H3002 , als een dorre H7179 stoppel.
  11 H4480 Van H3318 H8804 u is een uitgegaan H7451 , die kwaad H2803 H8802 denkt H5921 tegen H3068 den HEERE H1100 H3289 H8802 , een Belialsraadsman.
  12 H3541 Alzo H559 H8804 zegt H3068 de HEERE H518 : H8003 Zijn zij voorspoedig H3651 , en alzo H7227 velen H3651 , alzo H1494 H8738 zullen zij ook geschoren worden H5674 H8804 , en hij zal doorgaan H6031 H8765 ; Ik heb u wel gedrukt H3808 , [maar] Ik zal u niet H5750 meer H6031 H8762 drukken.
  13 H6258 Maar nu H4132 zal Ik zijn juk H4480 H5921 van H7665 H8799 u breken H4147 , en zal uw banden H5423 H8762 verscheuren.
  14 H5921 Doch tegen H3068 u heeft de HEERE H6680 H8765 bevolen H4480 , dat er van H8034 uw naam H3808 niemand H5750 meer H2232 H8735 gezaaid zal worden H4480 ; uit H1004 het huis H430 uws gods H3772 H8686 zal Ik uitroeien H6459 de gesneden H4541 en gegoten beelden H6913 ; Ik zal u [daar] een graf H7760 H8799 maken H3588 , als H7043 H8804 gij zult veracht zijn geworden.
  15 H2009 Ziet H5921 op H2022 de bergen H7272 de voeten H1319 H8764 desgenen, die het goede boodschapt H7965 , die vrede H8085 H8688 doet horen H2287 H8798 ; vier H2282 uw vierdagen H3063 , o Juda H7999 H8761 ! betaal H5088 uw geloften H3588 ; want H1100 de Belials -[man H3254 H8686 ] zal voortaan H3808 niet H5750 meer H5674 H8800 door u doorgaan H3772 H8738 , hij is gans uitgeroeid.