Micah

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H1961 H8804 geschied H413 is tot H4318 Micha H4183 , den Morastiet H3117 , in de dagen H3147 van Jotham H271 , Achaz H3169 [en] Jehizkia H4428 , koningen H3063 van Juda H834 ; dat H2372 H8804 hij gezien heeft H5921 over H8111 Samaria H3389 en Jeruzalem.
  2 H8085 H8798 Hoort H5971 , gij volken H3605 altemaal H7181 H8685 ! merk op H776 , gij aarde H4393 , mitsgaders derzelver volheid H136 ! de Heere H3069 HEERE H5707 nu zal tot een getuige H1961 H8799 zijn H136 tegen ulieden, de Heere H4480 uit H1964 den tempel H6944 Zijner heiligheid.
  3 H3588 Want H2009 ziet H3068 , de HEERE H3318 H8802 gaat uit H4725 van Zijn plaats H3381 H8804 , en Hij zal nederdalen H1869 H8804 en treden H5921 op H1116 de hoogten H776 der aarde.
  4 H2022 En de bergen H8478 zullen onder H4549 H8738 Hem versmelten H6010 , en de dalen H1234 H8691 gekloofd worden H1749 , gelijk was H4480 H6440 voor H784 het vuur H4325 , gelijk wateren H5064 H8716 , die uitgestort worden H4174 in de laagte.
  5 H2063 Dit H3605 alles H6588 , om de overtreding H3290 van Jakob H2403 , en om de zonden H1004 van het huis H3478 Israels H4100 ; wie H6588 is [het] [begin] [van] de overtreding H3290 van Jakob H3808 ? Is het niet H8111 Samaria H4100 ? En wie H1116 [van] de hoogten H3063 van Juda H3808 ? Is het niet H3389 Jeruzalem?
  6 H8111 Daarom zal Ik Samaria H7760 H8804 stellen H5856 tot een steenhoop H7704 des velds H4302 , tot plantingen H3754 eens wijngaards H68 ; en Ik zal haar stenen H1516 in de vallei H5064 H8689 storten H3247 , en haar fondamenten H1540 H8762 ontdekken.
  7 H3605 En al H6456 haar gesneden beelden H3807 H8714 zullen vermorzeld worden H3605 , en al H868 haar hoerenbeloningen H784 zullen met vuur H8313 H8735 verbrand worden H3605 , en al H6091 haar afgoden H7760 H8799 zal Ik stellen H8077 tot een woestheid H868 H2181 H8802 ; want zij heeft ze van hoerenloon H6908 H8765 vergaderd H868 H2181 H8802 , en zij zullen tot hoerenloon H7725 H8799 wederkeren.
  8 H5921 H2063 Hierom H5594 H8799 zal ik misbaar bedrijven H3213 H8686 en huilen H7758 H8675 H7758 ; ik zal beroofd H6174 en naakt H3212 H8799 gaan H4553 ; ik zal misbaar H6213 H8799 maken H8577 als de draken H60 , en treuren H1323 als de jonge H3284 struisen.
  9 H3588 Want H4347 haar plagen H605 H8803 zijn dodelijk H3588 ; want H935 H8804 zij zijn gekomen H5704 tot H3063 aan Juda H5060 H8804 ; hij is geraakt H5704 tot H8179 aan de poort H5971 mijns volks H5704 , tot H3389 aan Jeruzalem.
  10 H5046 H8686 Verkondigt H408 [het] niet H1661 te Gath H1058 H8799 , weent H1058 H8800 zo jammerlijk H408 niet H6428 H8690 H8675 H6428 H8694 ; wentelt u H6083 in het stof H1004 in het huis H1036 van Afra.
  11 H5674 H8798 Ga door H3427 H8802 , gij inwoneres H8208 van Safir H6181 ! met blote H1322 schaamte H3427 H8802 ; de inwoneres H6630 van Zaanan H3318 H0 gaat H3808 niet H3318 H8804 uit H4553 ; rouwklage H1018 is [te] Beth-haezel H5979 ; hij zal zijn stand H4480 van H3947 H8799 ulieden nemen.
  12 H3588 Want H3427 H8802 de inwoneres H4796 van Maroth H2342 H8804 is krank H2896 om des goeds H3588 wil; want H7451 een kwaad H4480 is van H3068 den HEERE H3381 H8804 afgedaald H8179 , tot aan de poort H3389 van Jeruzalem.
  13 H7573 H8798 Span H7409 de snelle dieren H4818 aan den wagen H3427 H8802 , gij inwoners H3923 van Lachis H1931 ! (deze H1323 is der dochter H6726 Sions H7225 het beginsel H2403 der zonde H3588 ) want H3478 in u zijn Israels H6588 overtredingen H4672 H8738 gevonden.
  14 H3651 Daarom H5414 H8799 geef H7964 geschenken H5921 aan H4182 Morescheth-gaths H1004 ; de huizen H392 van Achzib H4428 zullen den koningen H3478 van Israel H391 tot een leugen zijn.
  15 H5750 Ik zal u nog H3423 H8802 een erfgenaam H935 H8686 toebrengen H3427 H8802 , gij inwoneres H4762 van Maresa H935 H8799 ! Hij zal komen H5750 tot H5725 aan Adullam H3519 , [tot] [aan] de heerlijkheid H3478 Israels.
  16 H7139 H8798 Maak u kaal H1494 H8798 en scheer u H5921 , om H8588 H1121 uw troetelkinderen H7337 H8685 ; verwijd H7144 uw kaalheid H5404 , als de arend H3588 , omdat H1540 H0 zij gevankelijk H4480 van H1540 H8804 u zijn weggevoerd.