Genesis 26:18-21

HOT(i) 18 וישׁב יצחק ויחפר את בארת המים אשׁר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשׁתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שׁמות כשׁמת אשׁר קרא להן אביו׃ 19 ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שׁם באר מים חיים׃ 20 ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שׁם הבאר עשׂק כי התעשׂקו עמו׃ 21 ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שׁמה שׂטנה׃