Jeremiah 7

DSV_Strongs(i)
  1 H1697 Het woord H3414 , dat tot Jeremia H3068 geschied is, van den HEERE H559 H8800 , zeggende:
  2 H5975 H8798 Sta H8179 in de poort H3068 van des HEEREN H1004 huis H7121 H8804 , en roep H1697 aldaar dit woord H559 H8804 uit, en zeg H8085 H8798 : Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H3063 , o gans Juda H8179 ! gij, die door deze poorten H935 H8802 ingaat H3068 , om den HEERE H7812 H8692 aan te bidden.
  3 H559 H8804 Zo zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H3190 H0 : Maakt H1870 uw wegen H4611 en uw handelingen H3190 H8685 goed H7931 H8762 , zo zal Ik ulieden doen wonen H4725 in deze plaats.
  4 H982 H8799 Vertrouwt H8267 niet op valse H1697 woorden H559 H8800 , zeggende H3068 : Des HEEREN H1964 tempel H3068 , des HEEREN H1964 tempel H3068 , des HEEREN H1964 tempel, zijn deze!
  5 H1870 Maar indien gij uw wegen H4611 en uw handelingen H3190 H8687 waarlijk H3190 H8686 zult goed maken H6213 H8800 ; indien gij waarlijk H4941 zult recht H6213 H8799 doen H376 tussen den man H7453 en tussen zijn naaste;
  6 H1616 De vreemdeling H3490 , wees H490 en weduwe H6231 H8799 niet zult verdrukken H5355 , en geen onschuldig H1818 bloed H4725 in deze plaats H8210 H8799 vergieten H312 ; en andere H430 goden H3212 H8799 H310 niet zult nawandelen H7451 , ulieden ten kwade;
  7 H4725 Zo zal Ik u in deze plaats H776 , in het land H1 , dat Ik uw vaderen H5414 H8804 gegeven heb H7931 H8765 , doen wonen H5769 van eeuw H5704 tot H5769 eeuw.
  8 H982 H8802 Ziet, gij vertrouwt H8267 u op valse H1697 woorden H3276 H8687 , die geen nut doen.
  9 H1589 H8800 Zult gij stelen H7523 H8800 , doodslaan H5003 H8800 en overspel bedrijven H8267 , en valselijk H7650 H8736 zweren H1168 , en Baal H6999 H8763 roken H312 , en andere H430 goden H1980 H8800 H310 nawandelen H3045 H8804 , die gij niet kent?
  10 H935 H8804 En [dan] komen H5975 H8804 en staan H6440 voor Mijn aangezicht H1004 in dit huis H8034 , dat naar Mijn Naam H7121 H8738 genoemd is H559 H8804 , en zeggen H5337 H8738 : Wij zijn verlost H8441 , om al deze gruwelen H6213 H8800 te doen?
  11 H1004 Is dan dit huis H8034 , dat naar Mijn Naam H7121 H8738 genoemd is H5869 , in uw ogen H4631 een spelonk H6530 der moordenaren H7200 H8804 ? Ziet, Ik heb [het] ook gezien H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE.
  12 H3212 H8798 Want gaat nu henen H4725 naar Mijn plaats H7887 , die te Silo H8034 was, alwaar Ik Mijn Naam H7223 in het eerst H7931 H8765 had doen wonen H7200 H8798 ; en ziet H6213 H8804 , wat Ik daaraan gedaan H6440 heb vanwege H7451 de boosheid H5971 van Mijn volk H3478 Israel.
  13 H4639 En nu, omdat gijlieden al deze werken H6213 H8800 doet H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE H1696 H8762 , en Ik tot u gesproken heb H7925 H8687 , vroeg op zijnde H1696 H8763 en sprekende H8085 H8804 , maar gij niet gehoord hebt H7121 H8799 , en Ik u geroepen H6030 H8804 , maar gij niet geantwoord hebt;
  14 H1004 Zo zal Ik aan dit huis H8034 , dat naar Mijn Naam H7121 H8738 genoemd is H982 H8802 , waarop gij vertrouwt H4725 , en aan deze plaats H1 , die Ik u en uw vaderen H5414 H8804 gegeven heb H6213 H8804 , doen H7887 , gelijk als Ik aan Silo H6213 H8804 gedaan heb.
  15 H6440 En Ik zal ulieden van Mijn aangezicht H7993 H8689 wegwerpen H251 , gelijk als Ik al uw broederen H2233 , het ganse zaad H669 van Efraim H7993 H8689 , weggeworpen heb.
  16 H6419 H8691 Gij dan, bid H5971 niet voor dit volk H5375 H0 , en hef H7440 geen geschrei H8605 noch gebed H1157 voor H5375 H8799 hen op H6293 H8799 , en loop Mij niet aan H8085 H8802 ; want Ik zal u niet horen.
  17 H7200 H8802 Ziet gij H6213 H8802 niet, wat zij doen H5892 in de steden H3063 van Juda H2351 , en op de straten H3389 van Jeruzalem?
  18 H1121 De kinderen H3950 H8764 lezen H6086 hout H1 op, en de vaders H1197 H0 steken H784 het vuur H1197 H8764 aan H802 , en de vrouwen H3888 H8802 kneden H1217 het deeg H3561 , om gebeelde koeken H6213 H8800 te maken H4446 voor de Melecheth H8064 des hemels H312 , en anderen H430 goden H5262 drankofferen H5258 H8687 te offeren H3707 H8687 , om Mij verdriet aan te doen.
  19 H3707 H8688 Doen zij Mij verdriet aan H5002 H8803 ? spreekt H3068 de HEERE H1322 . [Doen] [zij] [het] zichzelven niet aan, tot beschaming H6440 huns aangezichts?
  20 H559 H8804 Daarom zegt H136 de Heere H3069 HEERE H639 alzo: Ziet, Mijn toorn H2534 en Mijn grimmigheid H5413 H8737 zal uitgestort worden H4725 over deze plaats H120 , over de mensen H929 en over de beesten H6086 , en over het geboomte H7704 des velds H6529 , en over de vrucht H127 des aardrijks H1197 H8804 ; en zal branden H3518 H8799 , en niet uitgeblust worden.
  21 H559 H8804 Zo zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H5595 H8798 : Doet H5930 uw brandofferen H2077 tot uw slachtofferen H398 H8798 , en eet H1320 vlees.
  22 H1 Want Ik heb met uw vaderen H3117 , ten dage H776 H4714 als Ik hen uit Egypteland H3318 H8687 uitvoerde H1696 H8765 , niet gesproken H6680 H8765 , noch hun geboden H1697 van zaken H5930 des brandoffers H2077 of slachtoffers.
  23 H1697 Maar deze zaak H6680 H8765 heb Ik hun geboden H559 H8800 , zeggende H8085 H8798 : Hoort H6963 naar Mijn stem H430 , zo zal Ik u tot een God H5971 zijn, en gij zult Mij tot een volk H1980 H8804 zijn; en wandelt H1870 in al den weg H6680 H8762 , dien Ik u gebieden zal H3190 H8799 , opdat het u welga.
  24 H8085 H8804 Doch zij hebben niet gehoord H241 , noch hun oor H5186 H8689 geneigd H3212 H8799 , maar gewandeld H4156 in de raadslagen H8307 , in het goeddunken H7451 van hun boos H3820 hart H268 ; en zij zijn achterwaarts gekeerd H6440 , en niet voorwaarts.
  25 H3117 Van dien dag H1 af, dat uw vaders H776 H4714 uit Egypteland H3318 H8804 zijn uitgegaan H3117 , tot op dezen dag H7971 H8799 , zo heb Ik tot u gezonden H5650 al Mijn knechten H5030 , de profeten H3117 , dagelijks H7925 H8687 vroeg op zijnde H7971 H8800 en zendende.
  26 H8085 H8804 Doch zij hebben naar Mij niet gehoord H241 , noch hun oor H5186 H8689 geneigd H6203 ; maar zij hebben hun nek H7185 H8686 verhard H7489 H8689 , zij hebben het erger gemaakt H1 dan hun vaders.
  27 H1697 Ook zult gij al deze woorden H1696 H8765 tot hen spreken H8085 H8799 , maar zij zullen naar u niet horen H7121 H8804 ; gij zult wel tot hen roepen H6030 H8799 , maar zij zullen u niet antwoorden.
  28 H559 H8804 Daarom zeg H1471 tot hen: Dit is het volk H6963 , dat naar de stem H3068 des HEEREN H430 , zijns Gods H8085 H8804 , niet hoort H4148 , en de tucht H3947 H8804 niet aanneemt H530 ; de waarheid H6 H8804 is ondergegaan H3772 H8738 , en uitgeroeid H6310 van hun mond.
  29 H1494 H8798 Scheer H5145 uw hoofdhaar H7993 H8685 af, [o] [Jeruzalem]! en werp het weg H5375 H8798 , en verhef H7015 een weeklacht H8205 op de hoge plaatsen H3068 ; want de HEERE H1755 heeft het geslacht H5678 Zijner verbolgenheid H3988 H8804 verworpen H5203 H8799 en verlaten.
  30 H1121 Want de kinderen H3063 van Juda H6213 H8804 hebben gedaan H7451 , dat kwaad H5869 is in Mijn ogen H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE H8251 ; zij hebben hun verfoeiselen H7760 H8804 gesteld H1004 in het huis H8034 , dat naar Mijn Naam H7121 H8738 genoemd is H2930 H8763 , om dat te verontreinigen.
  31 H1129 H8804 En zij hebben gebouwd H1116 de hoogten H8612 van Tofeth H1516 , dat in het dal H1121 des zoons H2011 van Hinnom H1121 is, om hun zonen H1323 en hun dochteren H784 met vuur H8313 H8800 te verbranden H6680 H8765 ; hetwelk Ik niet heb geboden H3820 , noch in Mijn hart H5927 H8804 is opgekomen.
  32 H3117 Daarom ziet, de dagen H935 H8802 komen H5002 H8803 , spreekt H3068 de HEERE H559 H8735 , dat het niet meer zal geheten worden H8612 Tofeth H1516 , noch dal H1121 des zoons H2011 van Hinnom H1516 H2028 , maar moorddal H8612 ; en zij zullen ze in Tofeth H6912 H8804 begraven H369 H0 , omdat er geen H4725 plaats H369 zal zijn.
  33 H5038 En de dode lichamen H5971 dezes volks H5775 zullen het gevogelte H8064 des hemels H929 , en het gedierte H776 der aarde H3978 tot spijze H2729 H8688 zijn, en niemand zal ze afschrikken.
  34 H5892 En Ik zal uit de steden H3063 van Juda H2351 en uit de straten H3389 van Jeruzalem H7673 H8689 doen ophouden H6963 de stem H8342 der vrolijkheid H6963 en de stem H8057 der vreugde H6963 , de stem H2860 des bruidegoms H6963 en de stem H3618 der bruid H776 ; want het land H2723 zal tot een verwoesting worden.