Jeremiah 44:15-19

HOT(i) 15 ויענו את ירמיהו כל האנשׁים הידעים כי מקטרות נשׁיהם לאלהים אחרים וכל הנשׁים העמדות קהל גדול וכל העם הישׁבים בארץ מצרים בפתרוס לאמר׃ 16 הדבר אשׁר דברת אלינו בשׁם יהוה איננו שׁמעים אליך׃ 17 כי עשׂה נעשׂה את כל הדבר אשׁר יצא מפינו לקטר למלכת השׁמים והסיך לה נסכים כאשׁר עשׂינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושׂרינו בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ונשׂבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃ 18 ומן אז חדלנו לקטר למלכת השׁמים והסך לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו׃ 19 וכי אנחנו מקטרים למלכת השׁמים ולהסך לה נסכים המבלעדי אנשׁינו עשׂינו לה כונים להעצבה והסך לה נסכים׃