Philippians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2532 en G5095 Timotheus G1401 , dienstknechten G2424 van Jezus G5547 Christus G3956 , al G40 den heiligen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G1722 , die te G5375 Filippi G5607 G5752 zijn G4862 , met G1985 de opzieners G2532 en G1249 diakenen:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G2168 G5719 Ik dank G3450 mijn G2316 God G3956 G1909 , zo dikwijls als G5216 ik uwer G3417 gedenk.
  4 G3842 (Te allen tijd G1722 in G3956 al G3450 mijn G1162 gebed G5228 voor G5216 u G3956 allen G3326 met G5479 blijdschap G1162 het gebed G4160 G5734 doende)
  5 G1909 Over G5216 uw G2842 gemeenschap G1519 aan G2098 het Evangelie G575 , van G4413 den eersten G2250 dag G891 af tot G3568 nu toe;
  6 G3982 G5756 Vertrouwende G846 G5124 ditzelve G3754 , dat G1722 Hij, Die in G5213 u G18 een goed G2041 werk G1728 G5666 begonnen heeft G2005 G5692 , [dat] voleindigen zal G891 tot op G2250 den dag G2424 van Jezus G5547 Christus;
  7 G2531 Gelijk G1698 het bij mij G1342 recht G2076 G5748 is G5228 , dat ik van G5216 u G3956 allen G5124 dit G5426 G5721 gevoel G1223 , omdat G1722 ik in G3165 [mijn G2588 ] hart G2192 G5721 houde G5209 , dat gij G5037 , beide G1722 in G3450 mijn G1199 banden G2532 , en G627 [in] [mijn] verantwoording G2532 en G951 bevestiging G2098 van het Evangelie G5209 , gij G3956 allen G3450 , [zeg] [ik], mijner G5485 genade G4791 mede deelachtig G5607 G5752 zijt.
  8 G1063 Want G2316 God G2076 G5748 is G3450 mijn G3144 Getuige G5613 , hoezeer G1971 G5719 ik begerig ben naar G5209 u G3956 allen G1722 , met G4698 innerlijke bewegingen G2424 van Jezus G5547 Christus.
  9 G2532 En G5124 dit G4336 G5736 bid ik G2443 [God], dat G5216 uw G26 liefde G2089 nog G3123 meer G2532 en G3123 meer G4052 G5725 overvloedig worde G1722 in G1922 erkentenis G2532 en G3956 alle G144 gevoelen;
  10 G1519 Opdat G5209 gij G1381 G5721 beproeft G1308 G5723 de dingen, die [daarvan] verschillen G2443 , opdat G1506 gij oprecht G5600 G5753 zijt G2532 , en G677 zonder aanstoot G1519 te geven, tot G2250 den dag G5547 van Christus;
  11 G4137 G5772 Vervuld G2590 met vruchten G1343 der gerechtigheid G3588 , die G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G1519 zijn tot G1391 heerlijkheid G2532 en G1868 prijs G2316 van God.
  12 G1161 En G1014 G5736 ik wil G5209 , dat gij G1097 G5721 weet G80 , broeders G3754 , dat G2596 hetgeen aan G1691 mij G3123 [is] [geschied], meer G1519 tot G4297 bevordering G2098 van het Evangelie G2064 G5754 gekomen is;
  13 G5620 Alzo dat G3450 mijn G1199 banden G1722 in G5547 Christus G5318 openbaar G1096 G5635 geworden zijn G1722 in G3650 het ganse G4232 rechthuis G2532 , en G3956 aan alle G3062 anderen;
  14 G2532 En G4119 [dat] het meerder G80 [deel] der broederen G1722 in G2962 den Heere G3450 , door mijn G1199 banden G3982 G5756 vertrouwen gekregen hebbende G4056 , overvloediger G3056 het Woord G870 onbevreesd G5111 G5721 durven G2980 G5721 spreken.
  15 G5100 Sommigen G2784 G5719 prediken G2532 ook G3303 wel G5547 Christus G1223 door G5355 nijd G2532 en G2054 twist G1161 , maar G5100 sommigen G2532 ook G1223 door G2107 goedwilligheid.
  16 G2605 G5719 Genen verkondigen G3303 wel G5547 Christus G1537 uit G2052 twisting G3756 , niet G55 zuiver G3633 G5740 , menende G3450 aan mijn G1199 banden G2347 verdrukking G2018 G5721 toe te brengen;
  17 G1161 Doch G1537 dezen uit G26 liefde G1492 G5761 , dewijl zij weten G3754 , dat G1519 ik tot G627 verantwoording G2098 van het Evangelie G2749 G5736 gezet ben.
  18 G5101 Wat G1063 dan G4133 ? Nochtans G5547 wordt Christus G3956 op allerlei G5158 wijze G1535 , hetzij G4392 onder een deksel G1535 , hetzij G225 in der waarheid G2605 G5743 , verkondigd G2532 ; en G1722 G5129 daarin G5463 G5719 verblijd ik mij G235 , ja G2532 , ik zal mij ook G5463 G5690 verblijden.
  19 G1063 Want G1492 G5758 ik weet G3754 , dat G5124 dit G3427 mij G1519 ter G4991 zaligheid G576 G5695 gedijen zal G1223 , door G5216 uw G1162 gebed G2532 en G2024 toebrenging G4151 des Geestes G2424 van Jezus G5547 Christus.
  20 G2596 Volgens G3450 mijn G603 ernstige verwachting G2532 en G1680 hoop G3754 , dat G1722 ik in G3762 geen zaak G153 G5701 zal beschaamd worden G235 ; maar G1722 [dat] in G3956 alle G3954 vrijmoedigheid G5613 , gelijk G3842 te allen tijd G2532 , alzo ook G3568 nu G5547 , Christus G3170 G5701 zal groot gemaakt worden G1722 in G3450 mijn G4983 lichaam G1535 , hetzij G1223 door G2222 het leven G1535 , hetzij G1223 door G2288 den dood.
  21 G1063 Want G2198 G5721 het leven G1698 is mij G5547 Christus G2532 , en G599 G5629 het sterven G2771 is [mij] gewin.
  22 G1161 Maar G1487 of G2198 G5721 te leven G1722 in G4561 het vlees G5124 , hetzelve G3427 mij G2590 G2041 oorbaar G2532 zij, en G5101 wat G138 G5698 ik verkiezen zal G1107 G5719 , weet ik G3756 niet.
  23 G1063 Want G1537 ik word van G1417 deze twee G4912 G5743 gedrongen G2192 G5723 , hebbende G1939 begeerte G1519 , om G360 G5658 ontbonden te worden G2532 en G4862 met G5547 Christus G1511 G5750 te zijn G4183 ; want [dat] is zeer G3123 verre G2909 het beste.
  24 G1161 Maar G1722 in G4561 het vlees G1961 G5721 te blijven G316 , is nodiger G1223 om G5209 uwentwil.
  25 G2532 En G5124 dit G3982 G5756 vertrouw G1492 G5758 en weet ik G3754 , dat G3306 G5692 ik zal blijven G2532 , en G5213 met u G3956 allen G4839 G5692 zal verblijven G1519 tot G5216 uw G4297 bevordering G2532 en G5479 blijdschap G4102 des geloofs;
  26 G2443 Opdat G5216 uw G2745 roem G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G4052 G5725 overvloedig zij G1722 aan G1698 mij G1223 , door G1699 mijn G3952 tegenwoordigheid G3825 wederom G4314 bij G5209 u.
  27 G3440 Alleenlijk G4176 G5737 wandelt G516 waardiglijk G2098 het Evangelie G5547 van Christus G2443 , opdat G1535 , hetzij G2064 G5631 ik kom G2532 en G5209 u G1492 G5631 zie G1535 , hetzij G548 G5752 ik afwezig ben G5216 , ik van uw G4012 zaken G191 G5661 moge horen G3754 , dat G4739 G5719 gij staat G1722 in G1520 een G4151 geest G3391 , met een G5590 gemoed G4866 G5723 gezamenlijk strijdende G4102 door het geloof G2098 des Evangelies;
  28 G2532 En G1722 dat gij in G3367 G3361 geen ding G4426 G5746 verschrikt wordt G5259 van G480 G5740 degenen, die tegenstaan G3748 ; hetwelk G846 hun G3303 wel G1732 een bewijs G2076 G5748 is G684 des verderfs G1161 , maar G5213 u G4991 der zaligheid G2532 , en G5124 dat G575 van G2316 God.
  29 G3754 Want G5213 u G5483 G5681 is uit genade gegeven G5228 in de zaak van G5547 Christus G3756 , niet G3440 alleen G1519 in G846 Hem G4100 G5721 te geloven G235 , maar G2532 ook G5228 voor G846 Hem G3958 G5721 te lijden;
  30 G846 Denzelfden G73 strijd G2192 G5723 hebbende G3634 , hoedanigen G1722 gij in G1698 mij G1492 G5628 G5625 G1492 G5627 gezien hebt G2532 , en G3568 nu G1722 in G1698 mij G191 G5719 hoort.