Romans

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G1401 , een dienstknecht G2424 van Jezus G5547 Christus G2822 , een geroepen G652 apostel G873 G5772 , afgezonderd G1519 tot G2098 het Evangelie G2316 van God,
  2 G3739 (Hetwelk G4279 G5662 Hij te voren beloofd had G1223 door G846 Zijn G4396 profeten G1722 , in G40 de G1124 heilige Schriften).
  3 G4012 Van G846 Zijn G5207 Zoon G3588 , Die G1096 G5637 geworden is G1537 uit G4690 het zaad G1138 van David G2596 , naar G4561 het vlees;
  4 G1722 G1411 Die krachtelijk G3724 G5685 bewezen is G5207 te zijn de Zoon G2316 van God G2596 , naar G4151 den Geest G42 der heiligmaking G1537 , uit G386 de opstanding G3498 der doden G2424 ) [namelijk] Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere:
  5 G1223 (Door G3739 Welken G2983 G5627 wij hebben ontvangen G5485 genade G2532 en G651 het apostelschap G1519 , tot G5218 gehoorzaamheid G4102 des geloofs G1722 onder G3956 al G1484 de heidenen G5228 , voor G846 Zijn G3686 Naam;
  6 G1722 Onder G3739 welken G5210 gij G2532 ook G2075 G5748 zijt G2822 , geroepenen G2424 van Jezus G5547 Christus!)
  7 G3956 Allen G1722 , die te G4516 Rome G5607 G5752 zijt G27 , geliefden G2316 Gods G2822 , en geroepen G40 heiligen G5485 , genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  8 G4412 G3303 Eerstelijk G2168 G5719 dank ik G3450 mijn G2316 God G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G5228 over G5216 u G3956 allen G3754 , dat G5216 uw G4102 geloof G2605 G5743 verkondigd wordt G1722 in G3650 de gehele G2889 wereld.
  9 G1063 Want G2316 God G2076 G5748 is G3450 mijn G3144 Getuige G3739 , Welken G3000 G5719 ik diene G1722 in G3450 mijn G4151 geest G1722 , in G2098 het Evangelie G846 Zijns G5207 Zoons G5613 , hoe G89 ik zonder nalaten G5216 uwer G3417 gedenke;
  10 G3842 Allen tijd G1909 in G3450 mijn G4335 gebeden G1189 G5740 biddende G1513 , of G4458 mogelijk G2235 mij nog G4218 te eniger tijd G2137 G5701 goede gelegenheid gegeven wierd G1722 , door G2307 den wil G2316 van God G4314 , om tot G5209 ulieden G2064 G5629 te komen.
  11 G1063 Want G1971 G5719 ik verlang G5209 om u G1492 G5629 te zien G2443 , opdat G5213 ik u G5100 enige G4152 geestelijke G5486 gave G3330 G5632 mocht mededelen G1519 , ten einde G5209 gij G4741 G5683 versterkt zoudt worden;
  12 G1161   G5124 Dat G2076 G5748 is G4837 G5683 , om mede vertroost te worden G1722 onder G5213 u G1223 , door G240 het onderlinge G4102 geloof G5037 , zo G5216 het uwe G2532 als G1700 het mijne.
  13 G1161 Doch G2309 G5719 ik wil G3756 niet G5209 , dat u G50 G5721 onbekend zij G80 , broeders G3754 , dat G4178 ik menigmaal G4388 G5639 voorgenomen heb G4314 tot G5209 u G2064 G5629 te komen G2532 (en G891 ben tot G1204 nog toe G2967 G5681 verhinderd geweest G2443 ), opdat G2532 ik ook G1722 onder G5213 u G5100 enige G2590 vrucht G2192 G5632 zou hebben G2531 , gelijk G2532 als ook G1722 onder G3062 de andere G1484 heidenen.
  14 G5037 Beiden G1672 Grieken G2532 en G915 Barbaren G5037 , beiden G4680 wijzen G2532 en G453 onwijzen G1510 G5748 ben ik G3781 een schuldenaar.
  15 G3779 Alzo G2596 hetgeen G1691 in mij G4289 is, dat is volvaardig G5213 , om u G2532 ook G1722 , die te G4516 Rome G2097 G5670 zijt, het Evangelie te verkondigen.
  16 G1063 Want G1870 G5736 ik schaam mij G2098 des Evangelies G5547 van Christus G3756 niet G1063 ; want G2076 G5748 het is G1411 een kracht G2316 Gods G1519 tot G4991 zaligheid G3956 een iegelijk G4100 G5723 , die gelooft G4412 , eerst G2453 den Jood G2532 , en G5037 [ook G1672 ] den Griek.
  17 G1063 Want G1343 de rechtvaardigheid G2316 Gods G1722 wordt in G846 hetzelve G601 G5743 geopenbaard G1537 uit G4102 geloof G1519 tot G4102 geloof G2531 ; gelijk G1125 G5769 geschreven is G1161 : Maar G1342 de rechtvaardige G1537 zal uit G4102 het geloof G2198 G5695 leven.
  18 G1063 Want G3709 de toorn G2316 Gods G601 G5743 wordt geopenbaard G575 van G3772 den hemel G1909 over G3956 alle G763 goddeloosheid G2532 , en G93 ongerechtigheid G444 der mensen G225 , [als] die de waarheid G1722 in G93 ongerechtigheid G2722 G5723 ten onder houden.
  19 G1360 Overmits G2316 hetgeen van God G1110 kennelijk G2076 G5748 is G1722 , in G846 hen G5318 openbaar G1063 is; want G2316 God G846 heeft het hun G5319 G5656 geopenbaard.
  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 G5743 verstaan G3539 G5746 en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 G5750 zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 G5631 kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 G5656 hebben verheerlijkt G2228 of G2168 G5656 gedankt G235 ; maar G3154 G5681 zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 G5681 is verduisterd geworden;
  22 G5335 G5723 Zich uitgevende G1511 G5750 voor G4680 wijzen G3471 G5681 , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 G5656 veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 G5656 overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 G5729 te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 G5656 veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 G5662 geeerd G2532 en G3000 G5656 gediend hebben G3844 boven G2936 G5660 den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 G5748 is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 G5656 veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 G5631 , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 G5681 , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 G5740 bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 G5713 [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 G5723 ontvangende.
  28 G2532 En G2531 gelijk G3756 het hun niet G1381 G5656 goed gedacht heeft G2316 God G1722 in G1922 erkentenis G2192 G5721 te houden G2316 , zo heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 in G96 een verkeerden G3563 zin G4160 G5721 , om te doen G3361 dingen, die niet G2520 G5723 betamen;
  29 G4137 G5772 Vervuld zijnde G3956 met alle G93 ongerechtigheid G4202 , hoererij G4189 , boosheid G4124 , gierigheid G2549 , kwaadheid G3324 , vol G5355 van nijdigheid G5408 , moord G2054 , twist G1388 , bedrog G2550 , kwaadaardigheid;
  30 G5588 Oorblazers G2637 , achterklappers G2319 , haters Gods G5197 , smaders G5244 , hovaardigen G213 , laatdunkenden G2182 , vinders G2556 van kwade dingen G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam;
  31 G801 Onverstandigen G802 , verbondbrekers G794 , zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijken G415 , onbarmhartigen;
  32 G3748 Dewelken G1345 , daar zij het recht G2316 Gods G1921 G5631 weten G3754 , [namelijk], dat G5108 degenen, die zulke dingen G4238 G5723 doen G2288 , des doods G514 waardig G1526 G5748 zijn G3756 ) niet G3440 alleen G846 dezelve G4160 G5719 doen G235 , maar G2532 ook G4909 G5719 mede een welgevallen hebben G4238 G5723 in degenen, die ze doen.