Acts

DSV_Strongs(i)
  1 G4413 G3303 Het eerste G3056 boek G4160 G5668 heb ik gemaakt G5599 , o G2321 Theofilus G4012 , van G3956 al G2424 hetgeen Jezus G756 G5662 begonnen heeft G5037 beide G4160 G5721 te doen G2532 en G1321 G5721 te leren;
  2 G891 Tot G2250 op den dag G3739 , in welken G353 G5681 Hij opgenomen is G1223 , nadat Hij door G40 den Heiligen G4151 Geest G652 aan de apostelen G3739 , die G1586 G5668 Hij uitverkoren had G1781 , bevelen G1781 G5674 had gegeven.
  3 G3739 Aan welke G2532 Hij ook G3326 , nadat G846 Hij G3958 G5629 geleden had G1438 , Zichzelven G2198 G5723 levend G3936 G5656 vertoond heeft G1722 , met G4183 vele G5039 gewisse kentekenen G5062 , veertig G2250 dagen G1223 lang, zijnde van G846 hen G3700 G5740 gezien G2532 , en G3004 G5723 sprekende G4012 G van de dingen G932 , die het Koninkrijk G2316 Gods G4012 aangaan.
  4 G2532 En G846 als Hij met G4871 G5740 [hen] vergaderd G3853 G5656 was, beval G846 Hij hun G575 , dat zij van G2414 Jeruzalem G3361 niet G5563 G5745 scheiden zouden G235 , maar G4037 G5721 verwachten G1860 de belofte G3962 des Vaders G3739 , die G3450 gij, [zeide] [Hij], van Mij G191 G5656 gehoord hebt.
  5 G3754 Want G2491 Johannes G907 G5656 doopte G3303 wel G5204 met water G1161 , maar G5210 gij G1722 zult met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 G5701 gedoopt worden G3756 , niet G4183 lang G3326 na G5025 deze G2250 dagen.
  6 G3303   G3767 Zij dan G4905 G5631 , die samengekomen waren G1905 G5707 , vraagden G846 Hem G3004 G5723 , zeggende G2962 : Heere G1487 , G1722 zult Gij in G5129 dezen G5550 tijd G2474 aan Israel G932 het Koninkrijk G600 G5719 wederoprichten?
  7 G1161 En G2036 G5627 Hij zeide G4314 tot G846 hen G2076 G : Het komt G5216 u G3756 niet G2076 G5748 toe G1097 G5629 , te weten G5550 de tijden G2228 of G2540 gelegenheden G3739 , die G3962 de Vader G1722 in G2398 Zijn eigen G1849 macht G5087 G5639 gesteld heeft;
  8 G235 Maar G2983 G5695 gij zult ontvangen G1411 de kracht G40 des Heiligen G4151 Geestes G1909 , Die over G5209 u G1904 G5631 komen zal G2532 ; en G3427 gij zult Mijn G3144 getuigen G2071 G5704 zijn G5037 , zo G1722 te G2419 Jeruzalem G2532 , als G1722 in G3956 geheel G2449 Judea G2532 en G4540 Samaria G2532 , en G2193 tot aan G2078 het uiterste G1093 der aarde.
  9 G2532 En G5023 als Hij dit G2036 G5631 gezegd had G1869 G5681 , werd Hij opgenomen G846 , daar G991 G5723 zij het zagen G2532 , en G3507 een wolk G5274 G nam G846 Hem G5274 G5627 weg G575 van G846 hun G3788 ogen.
  10 G2532 En G5613 alzo G816 G zij hun ogen G1519 naar G3772 den hemel G816 G5723 G2258 G5713 hielden G846 , terwijl Hij G2532 G4198 G5740 heenvoer G2400 G5628 , ziet G1417 , twee G435 mannen G3936 G5715 stonden bij G1722 hen G3022 in witte G2066 kleding;
  11 G3739 Welke G2532 ook G2036 G5627 zeiden G1057 : Gij Galilese G435 mannen G5101 , wat G2476 G5758 staat gij G1689 G5723 en ziet op G1519 naar G3772 den hemel G3778 ? Deze G2424 Jezus G3588 , Die G575 van G5216 u G353 G5685 opgenomen is G1519 in G3772 den hemel G3779 , zal alzo G2064 G5695 komen G5158 , gelijkerwijs G846 gij Hem G1519 naar G3772 den hemel G2300 G5662 hebt zien G4198 G5740 heenvaren.
  12 G5119 Toen G5290 G5656 keerden zij wederom G1519 naar G2419 Jeruzalem G575 , van G3735 den berg G2564 G5746 , die genaamd wordt G1638 de Olijf G3739 [berg], welke G2076 G5748 is G1451 nabij G2419 Jeruzalem G2192 G5723 , liggende G4521 G3598 [van] [daar] een sabbatsreize.
  13 G2532 En G3753 als G1525 G5627 zij ingekomen waren G305 G5627 , gingen zij op G1519 in G5253 de opperzaal G3757 , waar G2650 G5723 G2258 G5713 zij bleven G5037 , [namelijk] G4074 Petrus G2532 en G2385 Jakobus G2532 , en G2491 Johannes G2532 en G406 Andreas G5376 , Filippus G2532 en G2381 Thomas G918 , Bartholomeus G2532 en G3156 Mattheus G2385 , Jakobus G256 , [de] [zoon] van Alfeus G2532 , en G4613 Simon G2208 Zelotes G2532 , en G2455 Judas G2385 , [de] [broeder] van Jakobus.
  14 G3778 Deze G3956 allen G2258 G5713 waren G3661 eendrachtelijk G4342 G5723 volhardende G4335 in het bidden G2532 en G1162 smeken G4862 , met G1135 de vrouwen G2532 , en G3137 Maria G3384 , de moeder G2424 van Jezus G2532 , en G4862 met G846 Zijn G80 broederen.
  15 G2532 En G1722 in G5025 dezelve G2250 dagen G450 G5631 stond G4074 Petrus G1722 op in G3319 het midden G3101 der discipelen G5037 , en G2036 G5627 sprak G2258 G5713 (er was G3793 nu een schare G846 G1909 bijeen G5613 van omtrent G1540 honderd G1501 en twintig G3686 personen):
  16 G435 Mannen G80 broeders G5026 , deze G1124 Schrift G1163 G5713 moest G4137 G5683 vervuld worden G3739 , welke G40 de Heilige G4151 Geest G1223 door G4750 den mond G1138 Davids G4277 G5627 voorzegd heeft G4012 van G2455 Judas G3588 , die G3595 de leidsman G1096 G5637 geweest is G2424 dergenen, die Jezus G4815 G5631 vingen;
  17 G3754 Want G2258 G5713 hij was G4862 met G2254 ons G2674 G5772 gerekend G2532 , en G2819 had het lot G5026 dezer G1248 bediening G2975 G5627 verkregen.
  18 G3303   G3778 Deze G3767 dan G2932 G5662 heeft verworven G5564 een akker G1537 , door G3408 het loon G93 der ongerechtigheid G2532 , en G4248 voorwaarts G1096 G5637 overgevallen zijnde G3319 , is midden G2997 G5656 opgeborsten G2532 , en G3956 al G846 zijn G4698 ingewanden G1632 G5681 zijn uitgestort.
  19 G2532 En G1110 het is bekend G1096 G5633 geworden G3956 allen G2419 , die te Jeruzalem G2730 G5723 wonen G5620 , alzo G1565 dat die G5564 akker G846 in hun G2398 eigen G1258 taal G2564 G5683 genoemd wordt G184 Akeldama G5123 G5748 , dat is G5564 , een akker G129 des bloeds.
  20 G1063 Want G1125 G5769 er staat geschreven G1722 in G976 het boek G5568 der Psalmen G846 : Zijn G1886 woonstede G1096 G5676 worde G2048 woest G2532 , en G2077 G5749 er zij G3361 niemand G1722 die in G846 dezelve G2730 G5723 wone G2532 . En G2087 : Een ander G2983 G5630 neme G846 zijn G1984 opzienersambt.
  21 G3767 Het is dan G1163 G5748 nodig G5130 , dat van G435 de mannen G2254 , die met ons G4905 G5631 omgegaan G3956 hebben al G5550 den tijd G1722 , in G3739 welken G2962 de Heere G2424 Jezus G1909 onder G2248 ons G1525 G5627 in G2532 [gegaan] en G1831 G5627 uitgegaan is,
  22 G756 G5671 Beginnende G575 van G908 den doop G2491 van Johannes G2193 , tot G2250 den dag G3739 toe, in welken G575 Hij van G2257 ons G353 G5681 opgenomen is G1520 , een G4862 derzelven met G2254 ons G3144 getuige G1096 G5635 worde G846 van Zijn G386 opstanding.
  23 G2532 En G2476 G5627 zij stelden G1417 er twee G2501 , Jozef G2564 G5746 , genaamd G923 Barsabas G3739 , die G1941 G5681 toegenaamd was G2459 Justus G2532 , en G3159 Matthias.
  24 G2532 En G4336 G5666 zij baden G2036 G5627 en zeiden G4771 : Gij G2962 Heere G2589 ! Gij Kenner der harten G3956 van allen G322 G5657 , wijs G1537 van G5130 deze G1417 twee G1520 een G1586 G5668 aan, dien Gij uitverkoren hebt;
  25 G2983 G5629 Om te ontvangen G2819 het lot G5026 dezer G1248 bediening G2532 en G651 des apostelschaps G3739 G1537 , waarvan G2455 Judas G3845 G5627 afgeweken is G4198 G5677 , dat hij heenging G1519 in G2398 zijn eigen G5117 plaats.
  26 G2532 En G1325 G5656 zij wierpen G846 hun G2819 loten G2532 ; en G2819 het lot G4098 G5627 viel G1909 op G3159 Matthias G2532 , en G4785 G hij werd met gemene toestemming G3326 tot G1733 de elf G652 apostelen G4785 G5681 gekozen.