John

DSV_Strongs(i)
  1 G1722 In G746 den beginne G2258 G5713 was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 G5713 was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 G5633 gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 G5633 gemaakt G1096 G5754 , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 G5713 was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 G5713 was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 G5719 schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 G5627 begrepen.
  6 G1096 G5633 Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 G5772 gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 G5627 kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 G5661 te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 G5661 geloven zouden.
  8 G2258 G5713 Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 G5661 getuigen zou.
  9 G2258 G5713 [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 G5719 verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 G5740 , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 G5713 Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 G5633 gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 G5627 gekend.
  11 G2064 G5627 Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 G5627 aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 G5627 aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 G5656 gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 G5635 te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 G5723 geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 G5681 geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 G5633 geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 G5656 gewoond G2532 (en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 G5662 aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ), vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 G5719 getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 G5754 heeft geroepen G3004 G5723 , zeggende G3778 : Deze G2258 G5713 was het G3739 , van Welken G2036 G5627 ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 G5754 geworden G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 G5627 ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 G5681 gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 G5633 geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 G5758 gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 G5752 is G1565 , Die G1834 G5662 heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 G5748 is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 G5656 afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 G5661 zouden vragen G5101 : Wie G1488 G5748 zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 G5656 hij beleed G2532 en G720 G5662 loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 G5656 beleed G3754 : G1473 Ik G1510 G5748 ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 G5748 ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 G5719 hij zeide G1510 G5748 : Ik ben G3756 [die] niet G1488 G5748 . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 G5662 hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 G5627 Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 G5748 zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 G5632 geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 G5660 gezonden hebben G5101 ; wat G3004 G5719 zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 G5713 Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 G5723 des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 G : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 G5657 recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 G5627 , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 G5772 afgezondenen G2258 G5713 waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 G5627 spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 G5719 doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 G5748 zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 G5662 antwoordde G846 hun G3004 G5723 , zeggende G1473 : Ik G907 G5719 doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 G5758 Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 G5758 kent;
  27 G846 Dezelve G2076 G5748 is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 G5748 ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 G5661 zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 G5633 zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 G5713 was G907 G5723 dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 G5719 zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 G5740 komende G2532 , en G3004 G5719 zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 G5723 wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 G5748 is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 G5627 gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 G5736 komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 G5686 zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 G5627 gekomen G907 G5723 , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 G5656 getuigde G3004 G5723 , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 G5766 zien G2597 G5723 nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 G5656 bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 G5660 gezonden heeft G907 G5721 , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 G5627 gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 G5632 zult zien G2597 G5723 nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 G5723 blijven G3778 , Deze G2076 G5748 is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 G5723 doopt.
  34 G2504 En ik G3708 G5758 heb gezien G2532 , en G3140 G5758 heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 G5748 is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 G5715 stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 G5660 ziende op G2424 Jezus G4043 G5723 , [daar] wandelende G3004 G5719 , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 G5656 hoorden G846 hem G2980 G5723 [dat] spreken G2532 , en G190 G5656 zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 G5651 Zich omkerende G2532 , en G2300 G5666 ziende G846 hen G190 G5723 volgen G3004 G5719 , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 G5719 zoekt gij G1161 ? En G2036 G5627 zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 G5743 ! (hetwelk is te zeggen G2059 G5746 , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ) waar G3306 G5719 woont Gij?
  39 G3004 G5719 [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 G5737 : Komt G2532 en G1492 G5628 ziet G2064 G5627 ! Zij kwamen G2532 en G1492 G5627 zagen G4226 , waar G3306 G5719 Hij woonde G2532 , en G3306 G5656 bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 G5713 het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 G5713 , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 G5660 gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 G5660 gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 G5719 vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 G5748 is G3177 G5746 , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 G5627 hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 G5660 aanziende G2036 G5627 , zeide G4771 : Gij G1488 G5748 zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 G5701 zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 G5743 overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 G5656 wilde G2424 Jezus G1831 G5629 heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 G5719 vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G190 G5720 : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 G5713 was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 G5719 vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 G5656 geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 G5627 zeide G846 tot hem G1410 G5736 : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 G5750 zijn G5376 ? Filippus G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2064 G5736 : Kom G2532 en G1492 G5657 zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 G5627 zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 G5740 komen G2532 , en G3004 G5719 zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 G5748 is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 G5719 kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 G5658 riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 G5752 waart G1492 G5627 , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 G5662 antwoordde G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 G5748 zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 G5748 zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 G5627 gezegd heb G1492 G5627 : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 G5719 , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 G5695 zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 G5719 Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 G5719 zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 G5695 zien G455 G5757 geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 G5723 opklimmende G2532 en G2597 G5723 nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.