Nehemiah 10:27

KJV_Cambridge(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.