Nehemiah 10:27

LITV(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.